Biblioteka

Ljubica Josić: Hrvatska lingvostilistika

Izvori i literatura

 • Ahmanova, O. S. (ur.). 1972. Linguostilistics: Theory and Method, Moskva – The Hague – Paris: MGU – Mouton.
 • Alonso, A. 1942. The Stylistic Interpretation of Literary Texts, Modern Language Notes, god. 57, br. 7, str. 489‒496.
 • Alonso, D. 1965. Saggio di metodi e limiti stilistici, Bologna: Società editrice il Mulino.
 • Anić, V. 1961/62. Pleonazam u logičkom i afektivnom izrazu, Jezik, god. 9, br. 1, str. 21‒24.
 • Anić, V. 1963/64. Kajkavski deminutiv u jeziku umjetničkog djela, Jezik, god. 11, br. 5, str. 129‒133.
 • Anić, V. 1968/69. Krunoslav Pranjić: Jezik i književno djelo, Školska knjiga, Zagreb, 1968 (osvrt), Jezik, god. 16, br. 3, str. 89‒94.
 • Anić, V. 1971. Jezik Ante Kovačića, Zagreb: Školska knjiga.
 • Anić, V. 1985. Što je jezik pisca? (predgovor), u: I. Sović, Jezik Ksavera Šandora Gjalskoga, Zagreb: Školske novine, str. 7‒10.
 • Anić, V. i sur. 2004. Hrvatski enciklopedijski rječnik, Zagreb: Novi Liber.
 • Anić, V. 2005. Veliki rječnik hrvatskoga jezik, Zagreb: Novi Liber.
 • Antoš, A. 1972. Osnove lingvističke stilistike, Zagreb: Školska knjiga.
 • Aristotel. 1989. Retorika (prijevod i komentari M. Višić), Zagreb: Naprijed.
 • Aristotel. 2005. O pjesničkom umijeću (prijevod Z. Dukat), Zagreb: Školska knjiga.
 • Babić, S. 1958. Glasovi u riječima i umjetničkom djelu, Jezik, god. 7, br. 2, str. 65‒72; br. 3, str. 33‒41. (Isto u: S. Babić. 1990. Hrvatska jezikoslovna čitanka, Zagreb: Globus, str. 187‒199).
 • Babić, S. 1963. Jezik. Zagreb: Privreda.
 • Babić, S. 1967. Neki primjeri za složenost pjesničkog stila, Jezik, god. 14, br. 4, str. 101‒107.
 • Babić, S. 1981/82. Aorist i imperfekt u djelima Vladimira Nazora, Jezik, god. 29, br. 2, str. 33‒44.
 • Babić, S. 1990. Hrvatska jezikoslovna čitanka, Zagreb: Globus.
 • Babić, S. i dr. 1991. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: HAZU – Globus.
 • Babić, S. 1993. O jeziku Miroslava Krleže, Jezik, god. 26, br. 2, str. 33‒40.
 • Babić, S. 2007. Zasluge profesora Ljudevita Jonkea za hrvatsko jezikoslovlje, Jezik, god. 54, br. 3, str. 82‒86.
 • Badurina, L. i M. Kovačević. 2001. Raslojavanje jezične stvarnosti, Rijeka: Izdavački centar Rijeka.
 • Badurina, L. 2005. Od teksta prema diskursu, u: Od fonetike do etike. Zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića, ur. I. Pranjković, Zagreb: Disput, str. 363‒371. (Isto u: L. Badurina. 2008. Između redaka: studije o tekstu i diskursu, Zagreb – Rijeka: Hrvatska sveučilišna naklada – Izdavački centar Rijeka, str. 83‒93)
 • Badurina, L. 2007. Jezično raslojavanje i tipovi diskursa, u: Jezik književnosti i književni ideologemi. Zbornik radova 35. seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. K. Bagić, Zagreb: Zagrebačka slavistička škola, str. 11‒20. (Isto u: L. Badurina. 2008. Između redaka: studije o tekstu i diskursu, Zagreb – Rijeka: Hrvatska sveučilišna naklada – Izdavački centar Rijeka, str. 111‒125)
 • Badurina, L. 2008. Između redaka: studije o tekstu i diskursu, Zagreb – Rijeka: Hrvatska sveučilišna naklada – Izdavački centar Rijeka.
 • Bagić, K. 1994. Živi jezici: poetska pisma Ivana Slamniga, Josipa Severa i Anke Žagar, Zagreb: Naklada MD.
 • Bagić, K. 1995. Stilografski i genološki aspekti polemičkoga teksta: polemički rukopisi A. G. Matoša i M. Krleže, doktorska disertacija, Zagreb: Filozofski fakultet.
 • Bagić, K. 1997. Beletristički stil: pokušaj određenja, Kolo, god. 6, br. 2, str. 5‒16. (Isto u: K. Bagić. 2004. Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Zagreb: Disput, str. 7‒20)
 • Bagić, K. (ur.). 2002. Važno je imati stila, Zbornik, Zagreb: Disput.
 • Bagić, K. 2003. Kako lingvist čita literaturu (osvrt), Jutarnji list, god. 6, 10. I, str. 64‒65.
 • Bagić, K. 2004a. Mnogi novi pisci bit će zaboravljeni (razgovor), Večernji list, god. 46, 30. X, str. 64‒65.
 • Bagić, K. 2004b. Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Zagreb: Disput.
 • Bagić, K. (prir.). 2006. Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor: suvremena francuska i frankofonska stilistika, Zbornik, Zagreb: Naklada MD.
 • Bagić, K. 2012. Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga.
 • Bagić, K. 2020. Otisak Frangešovih prstiju. U: Ivo Frangeš. Čarobnjak riječi, prir. A. Pavešković, Zagreb: DHK, str. 17‒33.
 • Bally, Ch. 1905. Précis de stylistique française, Genève: Eggimann.
 • Bally, Ch. 1951. Traité de stylistique française, Paris: Klincksieck.
 • Bašić, S. 1991. Slobodni neupravni stil: s primjerima iz Joycea, Umjetnost riječi, god. 35, br. 2, str. 107‒134.
 • Barac, A. 1947. Veličina malenih, Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske.
 • Barić, E., Lončarić, M., Malić, D. i dr. 1995. Hrvatska gramatika, Zagreb: Školska knjiga.
 • Barthes, R. 1971. Style and Its Image, u: Literary Style: A Symposium, ur. S. Chatman, London – New York: Oxford University Press, str. 3‒15.
 • Beker, M. [prir.]. 1986. Suvremene književne teorije: ruski formalizam, francuska nova kritika, poststrukturalizam u suvremenoj američkoj kritici, estetika recepcije, marksistički orijentirana kritika, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.
 • Bernardi-Glovacki, Z. 1985. Još o jeziku i književnosti, Umjetnost riječi, god. 29, br. 2, str. 199‒204.
 • Bičanić, S. 1976. Simpozij o književnom stilu (Literary Style: A Symposium, ed. by Seymour Chatman, Oxford University Press, London/New York 1971) (prikaz), Umjetnost riječi, god. 20, br. 1, str. 115‒125.
 • Biti, M. 2004. Interesna žarišta stilistike diskursa. Fluminensia, god. 16, br. 1/2, str. 157‒169.
 • Biti, V. 1984. Prema kompleksnijem razumijevanju odnosa jezika i književnosti, Umjetnost riječi, god. 28, br. 3, str. 271‒283.
 • Biti, V. 1989. Pripitomljavanje drugog: mehanizam domaće teorije, Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo.
 • Biti, V. 1990. Recepcija semiotike u radovima zagrebačke znanosti o književnosti, Umjetnost riječi, god. 34, br. 1, str. 117‒127.
 • Black, E. 2006. Pragmatic Stylistics. Edinburg: Edinburgh University Press.
 • Bloch, B. 1953. Linguistic Structure and Linguistic Analysis, u: A. A. Hill (ur.), Report of the Fourth Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language Study, Washington, str. 40‒44.
 • Bogdan, Z. 1969. Značenje i upotreba aorista u romanima Mirka Božića »Krurlani« i »Neisplakani«, magistarska radnja, Rijeka: Sveučilište u Zagrebu.
 • Bogdan, Z. 1977. Aorist u romanima Mirka Božića, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.
 • Botica, S. 1986. Nekoliko napomena o Botićevu jeziku i stilu, Jezik, god. 34, br. 2, str. 33‒39.
 • Brozović, D. 1970. Standardni jezik. Teorija, usporedbe, geneza, povijest, suvremena zbilja. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Brozović, D. 1996. Uloga časopisa »Jezik« u hrvatskome jezikoslovlju, Jezik, god. 44, br. 2, str. 42‒53.
 • Chapman, R. 1973. Linguistics and Literature: An Introduction to Literary Stylistics, London: Edward Arnold.
 • Combe, D. 2006. Misao i jezik u stilu (prijevod V. Mikšić), u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor: suvremena francuska i frankofonska stilistika, prir. K. Bagić, Zagreb: Naklada MD, str. 191‒213.
 • Compagnon, A. 2006. Stil (prijevod V. Mikšić), u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor: suvremena francuska i frankofonska stilistika, prir. K. Bagić, Zagreb: Naklada MD, str. 17‒51.
 • Cressot, M. 1971. Le style et ses techniques: précis d’analyse stylistique, Paris: Presses Universitaires de France.
 • Croce, B. 1991. [1902] Estetika kao znanost izraza i opća lingvistika (prijevod S. Roić), Zagreb: Globus.
 • Crystal, D. (ur.). 1973. Stylistics, Harmondsworth: Pelican Books.
 • Crystal, D. 1997. The Cambridge Encyclopedia of the Language, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Čale, F. i Zorić, M. 1956. Bilješke o stilističkoj vrijednosti imenske konstrukcije, Jezik, god. 4, br. 4, str. 109‒111. (Na članak se djelomice oslanja poglavlje O stilističkoj vrijednosti imenske konstrukcije u: F. Čale. 1973. Od stilema do stila, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, str. 53‒67)
 • Čale, F. 1957. Stilistička metoda Dámasa Alonsa i njegovi pogledi na nauku o književnosti, Umjetnost riječi, god. 1, br. 2, str. 117‒135. (Pretisnuto u: F. Čale. 1973. Od stilema do stila, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, str. 19‒52)
 • Čale, F. 1973. Od stilema do stila, Zagreb: Nakladni zavod MH.
 • Čunčić, M. 1977/78. Funkcija vlastitog imena u Kolarovoj prozi, Jezik, god. 25, br. 3, str. 65‒74. (Prošireno u: M. Čunčić. 1980. Stilematika Kolarove proze: jezična podloga humora, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo – Liber, str. 15‒23).
 • Čunčić, M. 1980. Stilematika Kolarove proze: jezična podloga humora, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo – Liber.
 • Delić, M. 1979. Lingvistička stilistika u nastavi, doktorska disertacija, Zagreb: Filozofski fakultet.
 • Delić, M. 1982/83. Semantičko-funkcionalno modeliranje antroponima u književnosti: na primjerima iz djela Miroslava Krleže, Jezik, god. 30, br. 5, str. 138‒149.
 • Demetrije. 1999. O stilu (prijevod, predgovor i bilješke M. Bricko), Zagreb: ArTresor naklada.
 • Derossi, J. 1972. U susret modernoj hrvatskoj stilistici, Umjetnost riječi, god. 16, br. 2/3, str. 187‒202.
 • Devoto, G. 1950. Studi di stilistica, Firenze: Felice le Monnier.
 • Donat, B. 1968. Načela tzv. škole zagrebačke stilističke kritike, Kritika, Zagreb, br. 3, str. 254‒268. (Isto u: B. Donat. 1970. Udio kritike, Zagreb: Znanje, str. 150‒174)
 • Donat, B. 1970. Udio kritike, Zagreb: Znanje.
 • Dukić, D. 1995. Promišljanje književne historiografije u hrvatskoj znanosti o književnosti, u: Trag i razlika: čitanja suvremene hrvatske književne teorije (ur. V. Biti, N. Ivić i J. Užarević), Zagreb: Naklada MD – HUDHZ, str. 39‒56.
 • Dukić, D. 2008. Problem početka sadašnjosti ili kako misliti pedesete, u: Način u jeziku. Književnost i kultura pedesetih, Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. K. Bagić, Zagreb: Zagrebačka slavistička škola, str. 63‒67.
 • Eimermacher, K. 1976. O odnosima formalističke, strukturalističke i semiotičke analize (prijevod I. Runtić), Umjetnost riječi, god. 20, br. 4, str. 389‒415.
 • Enciklopedija Leksikografskog zavoda. Sv. 7 (Sindikalizam‒Žvale). Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1964.
 • Engelsfeld, M. 1958. Miroslav Krleža »Baraka Pet Be«: primjedbe uz stil, Umjetnost riječi, god. 2, br. 1, str. 19‒32. (Isto u: Krležin zbornik, ur. I. Frangeš i A. Flaker, Zagreb: Naprijed, 1964, str. 85‒100)
 • Engelsfeld, M. 1962. Još o stilu Miroslava Krleže, Umjetnost riječi, god. 6, br. 1, str. 5‒16. (Isto u: Krležin zbornik, ur. I. Frangeš i A. Flaker, Zagreb: Naprijed, 1964, str. 101‒114).
 • Enkvist, N. E. 1964. On Defining Style: An Essay in Applied Linguistics, u: Linguistics and Style (ur. John Spencer), London: Oxford University Press, str. 3‒56.
 • Enkvist, N. E. 1973. Linguistic Stylistics, The Hague: Mouton.
 • Enkvist, N. E. 1976. O mjestu stila u nekim teorijama jezikoslovlja (prijevod M. Suško), Izraz, god. 20, knj. 40, br. 10, str. 262‒274.
 • Faab, N. 2003. Linguistics and Literature, u: The Handbook of Linguistics (ur. M. Aronoff i J. Rees-Miller), Oxford: Blackwell Publishing, str. 446‒465.
 • Fališevac, D. i K. Nemec (prir.). 2000. Umijeće interpretacije, Zbornik u čast 80. godišnjice rođenja akademika Ive Frangeša, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Filipović, I. 1876. Kratka stilistika: za gradjanske i višje djevojačke škole, Zagreb: Naklada knjižare Lav. Hartmana.
 • Finka, B. 1964. O suvremenom pristupu jezičnoj znanosti, Jezik, god. 11, br. 3, str. 72‒75.
 • Finka, B. 1965. O jezičnoj normi i jezičnoj slobodi, Jezik, god. 14, br. 2, str. 46‒50.
 • Finka, B. 1966. Stilistika u dijalektologiji, Suvremena lingvistika, br. 1, str. 1‒11. (Isto u: Prilozi za VII međunarodni kongres slavista u Varšavi, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1973, str. 35‒47)
 • Finka, B. 1973/74. Pristup jezičnostilskoj analizi Krležina djela, Jezik, god. 21, br. 2, str. 33‒37.
 • Fish, S. 2010a. Postoji li tekst u ovome kolegiju? (prijevod I. Drenjančević), Quorum, god. 26, br. 3/4, str. 238‒258.
 • Fish, S. 2010b. Što je stilistika i zašto o njoj govore tako grozne stvari?? (prijevod A. Ryznar), Quorum, god. 26, br. 3/4, str. 259‒293.
 • Fiš [Fish], S. 1983. Koliko je običan jezik običan? (prijevod D. Opačić-Kostić), Književna kritika, god. 14, br. 2, str. 18‒28.
 • Flaker, A. 1955. ›Formalna metoda‹ i njena sudbina: Poglavlje iz povijesti ruske nauke o književnosti, Pogledi, almanah za pitanja teorije književnosti, Zagreb, str. 135‒147.
 • Flaker, A. 1958. O realizmu, Umjetnost riječi, god. 2, br. 2, str. 49‒64. (Dopunjeno u: A. Flaker i Z. Škreb. 1964. Stilovi i razdoblja, Zagreb: Matica hrvatska, 213‒235)
 • Flaker, A. 1959. Prilog problemu romantičkog stila, Umjetnost riječi, god. 3, br. 1/4, str. 39‒48.
 • Flaker, A. 1960. O jednom razdoblju ›moderne‹ ruske književnosti, Umjetnost riječi, god. 4, br. 1, str. 14‒34. (Isto, pod naslovom Uz problem ›modernizma‹: o jednom razdoblju ›moderne‹ ruske književnosti, u: A. Flaker i Z. Škreb. 1964. Stilovi i razdoblja, Zagreb: Matica hrvatska, str. 237‒265)
 • Flaker, A. 1962. Motivacija i stil, Umjetnost riječi, god. 6, br. 1/2, str. 17‒49.
 • Flaker, A. i Z. Škreb. 1964a. Stilovi i razdoblja, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Flaker, A. i I. Frangeš (ur.). 1964b. Krležin zbornik, Naprijed: Zagreb.
 • Flaker, A. 1967. Dvije moskovske konferencije (izvještaj), Umjetnost riječi, god. 11, br. 1, str. 75‒79.
 • Flaker, A. 1968. Varšavska konferencija za stilistiku i poetiku (izvještaj), Umjetnost riječi, god. 12, br. 3, str. 268‒270.
 • Flaker, A. 1976. Stilske formacije, Zagreb: Liber.
 • Flaker, A. 1998. »Kopernikanski obrat« ili o Škrebu, osobno, u: Z. Škreb, Književne interpretacije, Zagreb: Alfa, str. 5‒21.
 • Focht, I. 1960. Šta je živo a šta mrtvo u Croceovoj estetici (predgovor), u: B. Croce, Estetika kao nauka o izrazu i opća lingvistika: teorija i historija. Zagreb: Naprijed, str. I‒XIX.
 • Frančić, A., L. Hudeček i M. Mihaljević. 2006. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Frangeš, I. 1955. Stilistička metoda Lea Spitzera, Pogledi, almanah za pitanja teorije književnosti, Zagreb, str. 173‒188. (Isto u: I. Frangeš. 1959. Stilističke studije, Zagreb: Naprijed, str. 17‒41; Izabrana djela, PSHK, knj. 149, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1980, str. 414‒438; I. Frangeš. 1986. Nove stilističke studije, Zagreb: Globus, str. 23‒49)
 • Frangeš, I. 1957a. Lingvistička stilistika Giacoma Devota, Rad JAZU, Knj. 310, Zagreb: JAZU, str. 200‒217. (Isto u: I. Frangeš. 1959. Stilističke studije, Zagreb: Naprijed, str. 43‒66; I. Frangeš. 1986. Nove stilističke studije, Zagreb: Globus, str. 50‒74)
 • Frangeš, I. 1957b. Vrijednosti i granice stilističke kritike, Umjetnost riječi, god. 1, br. 4, Zagreb, str. 253-258. (Isto, pod nazivom Stilistička kritika: vrijednost i granice, u: Južnoslavenski filolog, god. 23, 1958, str. 45‒49; I. Frangeš. 1959. Stilističke studije, Zagreb: Naprijed, str. 9‒16; Hrvatska književna kritika, knj. 10, Suvremena kritika, Zagreb: Matica hrvatska, 1960, str. 241‒248; The Art of the Word. Selected Studies 1957-1967, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1969, str. 65‒73; Izabrana djela: Ivo Frangeš, PSHK, knj. 149. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1980, str. 406‒413; Frangeš, I. 1986. Nove stilističke studije, Zagreb: Globus, str. 5‒12)
 • Frangeš, I. 1958. Antun Gustav Matoš: Jesenje veče I, (Interpretacija), Umjetnost riječi, god. 2, br. 3, Zagreb, str. 110‒121; Antun Gustav Matoš: Jesenje veče II, (Interpretacija), br. 4, str. 163‒170. (Isto u: I. Frangeš. 1959. Stilističke studije, Zagreb: Naprijed, str. 241‒270; Pristup književnom djelu: priručnik za nastavnike uz čitanku za I razred gimnazije (prir. I. Frangeš, M. Šicel, D. Rosandić), Zagreb: Školska knjiga, 1962, str. 49‒7; Izabrana dela: Antun Gustav Matoš, Beograd: Narodna knjiga, 1963, str. 419‒446; Antun Gustav Matoš, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije, 1965, str. 199‒228; I. Frangeš. 1974. Matoš, Vidrić, Krleža. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, str. 96‒124; Izabrana djela: Ivo Frangeš, PSHK, knj. 149, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1980, str. 296‒324; V. Milatović. 1985. Interpretacija književnog dela: poezija, Biblioteka Pedagoška praksa, knj. 8, Beograd: Prosvjetni pregled, str. 165‒186; I. Frangeš. 1986. Nove stilističke studije, Zagreb: Globus, str. 270‒300)
 • Frangeš, I. 1959a. Zadaci naše nauke o književnosti, Umjetnost riječi, god. 3, br. 1/4, Zagreb, str. 13‒19.
 • Frangeš, I. 1959b. Stilističke studije, Zagreb: Naprijed.
 • Frangeš, I. 1960. Vladimir Vidrić: »Pejzaž II«, Interpretacija, Umjetnost riječi, god. 4, br. 3/4, Zagreb, str. 13‒23. (Isto u: Pristup književnom djelu: priručnik za nastavnike uz čitanku za I razred gimnazije, prir. I. Frangeš, M. Šicel, D. Rosandić, Zagreb: Školska knjiga, 1962, str. 81‒94; I. Frangeš. 1967. Studije i eseji, Zagreb: Naprijed, str. 269‒290; I. Frangeš. 1974. Matoš, Vidrić, Krleža. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1974, str. 186‒204; Izabrana djela: Ivo Frangeš, PSHK, knj. 149, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1980, str. 325‒342; I. Frangeš. 1986. Nove stilističke studije, Zagreb: Globus, str. 301‒319)
 • Frangeš, I. 1962. Nešto o Vidrićevu atributu, Umjetnost riječi, god. 6, br. 1/2, Zagreb, str. 76‒81. (Isto u: I. Frangeš. 1967. Studije i eseji, Zagreb: Naprijed, str. 249‒257; I. Frangeš. 1974. Matoš, Vidrić, Krleža, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1974, str. 167‒174.)
 • Frangeš, I. 1963a. Slobodni neupravni govor kao stilska osobina (Krležini »Davni dani«), Umjetnost riječi, god. 7, br. 4, Zagreb, str. 261‒275. (Isto, pod naslovom Jedna stilska osobina »Davnih dana«: slobodni neupravni govor, u: Krležin zbornik (ur. I. Frangeš, A. Flaker), Zagreb: Naprijed, 1964, str. 417‒432; The Art of the Word (Umjetnost riječi). Selected Studies 1957-1967., Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1969, str. 235‒255; I. Frangeš. 1974. Matoš, Vidrić, Krleža, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1974, str. 291‒309; I. Frangeš. 1986. Nove stilističke studije, Zagreb: Globus, str. 75‒94; Izabrana djela: Ivo Frangeš, PSHK, knj. 149, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1980, str. 367‒384)
 • Frangeš, I. 1963b. Stil Matoševe novelistike, Rad Jazu, knjiga 333, str. 239‒298. (Isto u: I. Frangeš. 1967. Studije i eseji, Zagreb: Naprijed, str. 113‒214; I. Frangeš. 1974. Matoš, Vidrić, Krleža, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1974, str. 7‒95; I. Frangeš. 1986. Nove stilističke studije, Zagreb: Globus, str. 146‒188)
 • Frangeš, I. i A. Flaker (ur.). 1964. Krležin zbornik, Naprijed: Zagreb.
 • Frangeš, I. 1967. Studije i eseji, Zagreb: Naprijed.
 • Frangeš, I. 1971. Je li stilistika znanost o odstupanjima?, Dubrovnik, god. 14, br. 3, str. 5‒11. (Isto, pod naslovom Odstupanje od norme kao mogućnost određenja stilistike, u: I. Frangeš. 1986. Nove stilističke studije, Zagreb: Globus, str. 13‒22)
 • Frangeš, I. 1973. Slobodni neupravni govor u prijevodima rimskih klasika na hrvatski književni jezik. Umjetnost riječi, god. 17, br. 3, str. 185‒204.
 • Frangeš, I. 1974. Matoš. Vidrić. Krleža, Zagreb: Liber.
 • Frangeš, I. 1986. Nove stilističke studije, Zagreb: Globus.
 • Frank, M. 1994. Kazivo i nekazivo: studije o njemačko-francuskoj hermeneutici i teoriji teksta (prijevod D. Domić i I. Šafranek), Zagreb: Naklada MD – Croatialiber.
 • Freeborn, D. 1996. Style: Text Analysis and Linguistic Criticism, London – Houndmills, Basingstoke – Hampshire: Macmillan Press.
 • Garvanović-Porobija, Đ. (prir.). 2018. K. Pranjić, Izabrani stilistički spisi. Zagreb: Filozofski fakultet. E-izdanje.
 • Genette, G. 2002. Fikcija i dikcija (prijevod G. Rukavina), Zagreb: Ceres.
 • Goodman, N. 2008. Načini svjetotvorstva (prijevod D. Lalović), Zagreb: Disput.
 • Gregory, M. 1964. An Approach to the Study of Style, u: Linguistics and Style (ur. J. Spencer), London: Oxford University Press, str. 59‒105.
 • Guberina, P. 1938. Govorni i pisani jezik, Hrvatski jezik, god. 1, br. 6/7, str. 114‒124.
 • Guberina, P. 1941. Hrvatski književni jezik i hrvatski jezikoslovci, Hrvatska revija, god. 14, br. 6, str. 283‒296. (Isto u: Jezik, god. 43, br. 2, str. 2‒14)
 • Guberina, P. 1952a. Zvuk i pokret u jeziku, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Guberina, P. 1952b. Povezanost jezičnih elemenata, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Guberina, P. 1953. O dijalektičkome razvoju pokreta i zvuka u jeziku, Pogledi, br. 4, str. 245‒252.
 • Guberina, P. 1955. Stilistički i stilografski postupci: naučna i literarna analiza, Pogledi, almanah za pitanja teorije književnosti, Zagreb, str. 167‒172.
 • Guberina, P. 1958. Stilistika, Zagreb: Naklada Sveučilišta u Zagrebu.
 • Guberina, P. 1967. Stilistika (drugo, dopunjeno izdanje), Zagreb: Zavod za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • Guberina, P. 1993. Valeur logique et valeur stylistique des propositions complexes: Théorie générale et application au français, Mons: Dider Erudition – Centre International de Phonétique Appliquée.
 • Guiraud, P. 1964. Stilistika (prijevod B. Džakula), Sarajevo: Veselin Masleša.
 • Guiraud, P. 1969. Essais de stylistique, Paris: Éditions Klincksieck.
 • Halliday, M. A. K. 1966. Descriptive linguistics in literary studies. U: A. McIntosh, i M. A. K. Halliday, Patterns of Language: Papers in General, Descriptive and Applied Linguistics. London: Longmans, str. 56‒69.
 • Halliday, M. A. K. 1971. Linguistic Function and Literary Style: An Inquiry into the Language of William Golding’s The Inheritors. U: Literary Style: A Symposium, ur. S. Chatman, London – New York: Oxford University Press, str. 330‒369.
 • Halliday, M. A. K. 1989. Spoken an Written Language, Oxford: Oxford University Press.
 • Hamburger, K. 1976. Logika književnosti (prijevod i predgovor S. Grubačić), Beograd: Nolit.
 • Ham, S. 2007. Ljudevit Jonke kao »Jezikov« urednik i suradnik, Jezik, god. 54, br. 3, str. 86‒93.
 • Hatzfeld, H. 1953. A Critical Bibliography of the New Stilistics Applied to the Romance Literatures, 1900-1952., New York: Chapel Hill.
 • Havránek, B. 1964. The Functional Differentiation of the Standard Language, Selected and Translated from the Original Czech by Paul L. Garvin, u: A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure, and Style, Washington: Georgetown University Press, str. 3‒16.
 • Hercigonja, E. 1965. Iz radova na istraživanju sintakse i stila nekih glagoljskih neliturgijskih kodeksa XV stoljeća, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, sv. 7, str. 119‒139.
 • Hickey, L. 1993. Stilistics, Pragmatics and Pragmastylistics. Revue Belge de Philogie et d’Historie, god. 73, br. 3, str. 573‒586.
 • Hill, A. A. 1958. Intoduction to Linguistic Structures: from Sound to Sentence in English, New York: Harcourt, Brace and Company.
 • Hough, G. 1969. Style and stylistics, London: Routledge & Kegan Paul – New York: Humanities Press.
 • Hrvatska opća enciklopedija, sv. X. 2008. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
 • Hudeček, L. 2006. Hrvatski jezik i jezik književnosti, u: Raslojavanje jezika i književnosti. Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavističke škole (ur. K. Bagić), Zagreb: FF press, str. 57‒79.
 • Ivaštinović, J. 1954. Osvrt na jezik u djelima Janka Polića Kamova, Jezik, god. 3, br. 2, str. 46‒51.
 • Ivaštinović, J. 1955/56. Jezik i književno djelo (osvrt), Jezik, god. 4, br. 2, str. 61‒62.
 • Ivšić, S. 1952. Nešto o jeziku u našoj versifikaciji, Jezik, god. 1, br. 1, str. 10‒18.
 • Jagić, V. 1948. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Napisao dr. T. Maretić. Zagreb, 1899. (Archiv XXII. 1900), u: Izabrani kraći spisi (uredio i članke preveo M. Kombol), Zagreb: Matica hrvatska, str. 532‒547.
 • Jakobson, R. 1967. Linguistics and Poetics, u: Style in Language, ur. T. A. Sebeok, The M. I. T. Press: Cambridge, str. 350‒377.
 • Jakobson, R. 1976. Oko poetike (prijevod D. Travar) (razgovor), Izraz, god. 20, knj. 40, br. 10, str. 275‒284.
 • Jakobson, R. 1987. Language in Literature (ur. K. Pomorska i S. Rudy), Cambridge, Massachusetts – London: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Jambrečak, D. 1876. »Hrvatska stilistika« Janka Tomića. Vienac, 20: 330–331, 21: 347–350, 22: 363–366.
 • Jonke, Lj. 1952/53a. O slobodi i postojanosti književnog jezika, Jezik, god. 1, br. 3, str. 65‒68.
 • Jonke, Lj. 1952/53b. Petar Guberina: Zvuk i pokret u jeziku, Zagreb 1952., str. 219. (osvrt), Jezik, god. 1, br. 3, str. 93‒94.
 • Jonke, Lj. 1952/53c. O raznolikoj službi književnoga jezika, Jezik, god. 1, br. 4, str. 100‒105.
 • Jonke, Lj. 1954. Za ravnotežu umjetničkih i gramatičko-pravopisnih elemenata, Jezik, god. 3, br. 2, str. 38‒43.
 • Jonke, Lj. 1956. Veberove zasluge za naš književni jezik, Rad JAZU, knj. 309, str. 33‒80.
 • Jonke, Lj. 1962/63. O redu riječi sa sintaktičkog i stilističkog gledišta, Jezik, god. 10, br. 3, str. 65‒76. (Isto u: Zbornik u čast Stjepana Ivšića, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1963, str. 171‒182)
 • Jonke, Lj. 1964a. Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb: Nakladni zavod Znanje.
 • Jonke, Lj. 1964b. Tomislav Maretić: Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnoga jezika. Zagreb, 1963, Matica hrvatska, priredili dr Mate Hraste i Pavle Rogić (osvrt), Jezik, god. 11, br. 3, str. 92‒94.
 • Jonke, Lj. 1971. Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Jonke, Lj. 1974. Problemi norme hrvatskoga književnog jezika u sinkronijskom i dijakronijskom aspektu, Jezik, god. 22, br. 2, str. 33‒39.
 • Jonke, Lj. 2005. O hrvatskome jeziku: članci Ljudevita Jonkea u »Telegramu« od 1960. do 1968. (prir. I. Marković), Zagreb: Pergamena.
 • Josić, Lj. 2010. Književnoumjetnički stil – funkcija standardnoga jezika, jezik sui generis ili »nadstil«? Studia lexicographica, 4(2010) 2(7), str. 27‒48.
 • Josić, Lj. 2012. Mikrostilistika »Umjetnosti riječi«: jezikoslovna razradba koncepta stilema, Studia lexicographica, 5(2011) 2(9), str. 85‒102.
 • Josić, Lj. 2016. Poetizmi u jednojezičnim općeleksičkim rječnicima hrvatskog jezika. Studia Slavica Savariensia, 1/2, str. 221‒227.
 • Josić, Lj. 2018. Piščev jezik u hrvatskim stilistikama XIX. stoljeća. U: Jezik in fabula. Ur. K. Bagić, G. Puljić i A. Ryznar. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pristupljeno 12. II. 2020.
 • Josić, Lj. 2019. Stilistička istraživanja hrvatskoga jezika u 20. stoljeću. U: Povijest hrvatskoga jezika. 6. knjiga: 20. stoljećedrugi dio. Ur. I. Pranjković i M. Samardžija. Zagreb: Croatica, 321‒353.
 • Josić, Lj. (prir.). 2020. Stil u »Jeziku« (1952‒1982), pristupljeno 13. I. 2021.
 • Kalenić, V. 1961. Stilografski pravopisni elementi. Jezik in slovstvo, god. 6, br. 7, str. 228‒232; br. 8, str. 248‒256.
 • Kalenić, V. 1963a. Stilografski značaj aorista in imperfekta v srbohrvatskem jeziku. Jezik in slovstvo, god. 8, br. 4, str. 114‒118.
 • Kalenić, V. 1963b. Stilografski elementi na području pravopisa hrvatskosrpskoga književnog jezika. Riječka revija, god. 12, br. 4, str. 229‒246.
 • Kalenić, V. 1964/65. Stilografske pojave u imenica hrvatskosrpskoga jezika, Jezik, god. 12, br. 1, str. 11‒17.
 • Kalenić, V. 1965. Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe, doktorska disertacija, Ljubljana: Sveučilište u Zagrebu.
 • Kalenić, V. 1966/67. Maretićeva Stilistika, Jezik, god. 14, br. 3, str. 79‒85.
 • Kalenić, V. 1967/68. Stilografske pravopisne i glasovne osnove Šenoina izraza, Jezik, god. 15, br. 4, str. 97‒109.
 • Kalenić, V. 1968. Normiranje književnoga jezika i književni tekst u normi, Školski vjesnik, god. 18, br. 9/10, str. 16‒24.
 • Kalenić, V. 1969a. Sintaksa Šenoina jezika u funkcijama izraza, Umjetnost riječi, god. 13, br. 1/2, str. 21‒43.
 • Kalenić, V. 1969b. Stilografske oznake rječnika u jeziku Augusta Šenoe, Školski vjesnik, god. 19, br. 1/2, str. 53‒69.
 • Kalenić, V. 1971/72. Lingvostilističko proučavanje hrvatskoga jezika, Jezik, god. 19, br. 2/3, str. 65‒80.
 • Kalinski, A. 2004. Metodološki pristup Zdenka Škreba: tri izdanja njegova »Uvoda u književnost«, Umjetnost riječi, god. 48. br. 2/4, str. 119‒129.
 • Katičić, R. 1960a. Problemi interpretacije književnih tekstova prošlosti, Umjetnost riječi, god. 4, br. 1, str. 65‒73.
 • Katičić, R. 1960b. Quintus Horatius Flaccus, Carmen 3,13: uvod u interpretaciju, Umjetnost riječi, god. 4, br. 2, str. 93‒100.
 • Katičić, R. 1960c. Nauka o književnosti i lingvistika, Umjetnost riječi, god. 4, br. 3/4, str. 1‒11. (Isto u: R. Katičić. 1971. Jezikoslovni ogledi, Zagreb: Školska knjiga, str. 187‒202)
 • Katičić, R. 1963. Normiranje književnog jezika kao lingvistički zadatak, Jezik, god. 11, br. 1, str. 1‒9. (Isto u: R. Katičić. 1971. Jezikoslovni ogledi, Zagreb: Školska knjiga, str. 55‒64)
 • Katičić, R. 1965. Problem norme u književnom jeziku, Jezik, god. 13, br. 1, str. 20‒23.
 • Katičić, R. 1968. Književnost i jezik, Umjetnost riječi, god. 12, br. 3, str. 181‒205. (Isto u: Uvod u književnost, drugo, dopunjeno izdanje, ur. F. Petrè i Z. Škreb, Zagreb: Znanje, 1969, str. 189‒217; R. Katičić. 1971. Jezikoslovni ogledi, Zagreb: Školska knjiga, str. 211‒240; V. Žmegač i Z. Škreb (ur.). 1973. Zur Kritik literaturwissenschaftlicher Methodologie, Frankfurt am Main: Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag, str. 235‒252)
 • Katičić, R. 1970. Književni i neknjiževni tekstovi, Umjetnost riječi, god. 14, br. 1/2, str. 115‒117. (Isto u: R. Katičić. 1971. Jezikoslovni ogledi, Zagreb: Školska knjiga, str. 241‒244)
 • Katičić, R. 1971a. Lingvistički strukturalizam i proučavanje književnosti, Umjetnost riječi, god. 15, br. 3, str. 177‒181.
 • Katičić, R. 1971b. Jezikoslovni ogledi, Zagreb: Školska knjiga.
 • Katičić, R. 1977. Književna umjetnina kao znak, Umjetnost riječi, god. 21, br. 1/3, str. 129‒139.
 • Katičić, R. 1986. Novi jezikoslovni ogledi, Zagreb: Školska knjiga.
 • Katičić, R. 2004. Zdenko Škreb i filologija, Filologija, 42, str. 87‒96.
 • Katnić-Bakaršić, M. 1999. Lingvistička stilistika, Budimpešta: Open Society Institute.
 • Katnić-Bakaršić, M. 2001, Stilistika, Sarajevo: Ljiljan.
 • Katnić-Bakaršić, M. i V. Požgaj Hadži. 2010. »Zapis« o Ivi Pranjkoviću kao stilističaru, u: Jezična skladanja, Zbornik o šezdesetogodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića, ur. L. Badurina i V. Mihaljević, Zagreb: Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko, str. 85‒90.
 • Klaić, B. 1972. Između jezikoslovlja i nauke o književnosti, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Koch, W. A. 1963. On the principles of stylistics, Lingua: International Review of General Linguistics, god. 12, br. 4, str. 411‒422.
 • Košćak, N. 2015a. Grafostilistika i politika. U: Svijet stila, stanja stilistike, ur. A. Ryznar, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pristupljeno 24. II. 2020.
 • Košćak, N. 2015b. Figure slova. U: XII. međunarodni kroatistički znanstveni skup, ur. S. Blažetin, Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, str. 403‒427.
 • Košćak, N. 2018. Šrajbenzi spiku? Stilovi hrvatske žargonske i žargonizirane proze 1990-ih i 2000-ih, pristupljeno 20. II. 2020.
 • Kovačević, M. i L. Badurina. 2001. Raslojavanje jezične stvarnosti, Rijeka: Izdavački centar Rijeka.
 • Kovačević, M. 2002. Diskursnoteorijski i diskursnoanalitički okviri stilistike, u: Važno je imati stila, ur. K. Bagić, Zagreb: Disput, str. 117‒129.
 • Kravar, Z. 1983. Uvod u lirsku pjesmu, u: Uvod u književnost: teorija, metodologija, ur. Z. Škreb i A. Stamać, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, str. 483‒529.
 • Kravar, Z. 1985. Problem figure u radovima Zdenka Škreba, Umjetnost riječi, god. 29, br. 4, str. 385‒397.
 • Ladan, T. 1969. Jezik književnosti, književni jezik i rječnik književnoga jezika, u: Hrvatski književni jezik i pitanje varijanata, Kritika, sv. 1, str. 147‒171.
 • Lanović, N. 2001. Prijedlog lingvističkog pristupa stilističkoj analizi književnog (pjesničkog) teksta, Suvremena lingvistika, god. 27, br. 51/52, str. 123‒141.
 • Lauer, R. 2013. Makro i mikroliterarna metoda Ive Frangeša. U: Zbornik o Ivi Frangešu, ur. T. Maštrović. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, str. 29‒36.
 • Lešić, Z. 1968. Jezik književnog djela, Izraz, god. 12, knj. 22, br. 2, str. 137‒146.
 • Lešić, Z. 1971a. Jezik i književno djelo, Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika.
 • Lešić, Z. 1971b. Pojam »izbora« kao instrument analize stila, Izraz, god. 15, knj. 29, br. 1, str. 18‒29.
 • Levin, S. R. 1963. Deviation – statistical and determinate – in poetic language, Lingua: International Review of General Linguistics, god. 12, br. 3, str. 276‒290.
 • Levin, S. R. 1964. Linguistic Structures in Poetry, The Hague: Monton.
 • Lewý, J. 1966. Čehoslovački strukturalizam i moderna nauka o književnosti (prijevod D. Karpatský), Umjetnost riječi, god. 10, br. 1/2, str. 15‒26.
 • Lisac, J. 1994. Hrvatski jezik i njegovi proučavatelji, Split: Književni krug.
 • Lončarić, M. 1992. Dr. Mićo Delić (1935-1992) (nekrolog), Jezik, god. 39, br. 5, Zagreb, str. 159‒160.
 • Longin. 1978. O uzvišenom (prijevod i bilješke T. Smerdel), u: Povijest književnih teorija: ruski formalizam, francuska nova kritika, poststrukturalizam u suvremenoj američkoj kritici, estetika recepcije, marksistički orijentirana kritika, prir. M. Beker, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, str. 79‒107.
 • Magerski, Ch. 2004. O književnoznanstvenim metodama sedamdesetih godina 20. stoljeća: pokušaj znanstvenopovijesnog pozicioniranja Zdenka Škreba, Umjetnost riječi, god. 48, br. 2/4, Zagreb, str. 107‒118.
 • Malić, Z. 1955/56. Andrićev stil i jezik u »Priči o kmetu Simanu«, Jezik, god. 4, br. 5, str. 148‒154.
 • Malić, Z. 1962/63. Vlastita imena kao stilska kategorija u Krležinu »Banketu u Blitvi«, Jezik, god. 10, br. 4, str. 97‒109. (Isto u: Krležin zbornik, ur. I. Frangeš i A. Flaker, Zagreb: Naprijed, 1964, str. 211‒225).
 • Malinar, M. 1955/56. Neke stilske karakteristike Božićevih »Kurlana«, Jezik, god. 4, br. 2, str. 48‒51.
 • Maretić, T. 1899. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, Zagreb: Štampa i naklada knjižare L. Hartmana.
 • Maretić, T. 1931. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, drugo popravljeno izdanje, Zagreb: Obnova.
 • Maretić, T. 1963. Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, prir. M. Hraste i P. Rogić, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Marouzeau, J. 1969. Précis de stylistique française, Pariz: Masson et Cie.
 • Melvinger, J. 1982. Prozodijske duljine u stihovima Dragutina Tadijanovića, Jezik, god. 30, br. 2, str. 33‒40.
 • Mihaljević, M. 2002. Funkcionalni stilovi hrvaskoga (standardnog) jezika: s posebnim osvrtom na znanstveno-popularni i personalni podstil, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, knj. 28, str. 325‒343.
 • Milic, L. T., 1967. Style and Stylistics: an Analytical Bibliography, New York: The Free Press.
 • Mills, S. 1995. Feminist Stylistics. London: Routledge.
 • Moguš, M. 1968. Jezični elementi Držićeva »Dunda Maroja«, Umjetnost riječi, god. 12, br. 1, str. 49‒62.
 • Molinié, G. 2002. Stilistika (prijevod G. Rukavina), Zagreb: Ceres.
 • Molino, J. 2006. Za semiološku teoriju stila (prijevod S. Rahelić), u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor: suvremena francuska i frankofonska stilistika, pr. K. Bagić, Zagreb: Naklada MD, str. 293‒348.
 • Morozova, Marja N. 1964. O poredbenoj stilističkoj analizi, Umjetnost riječi, god. 8, br. 1, str. 47‒54.
 • Murry, J. M. 1960. The Problem of Style, London: Oxford University Press.
 • Mukařovský, J. 1964. Standard Language and Poetic Language, u: A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure, and Style, Washington: Georgetown University Press, str. 17‒30.
 • Mukařovský, J. 1999. Književne strukture, norme i vrijednosti (prijevod P. Jirsak, prir. i pogovor M. Solar), Zagreb: Matica hrvatska.
 • Nametak, A. 1958/59. Jezik Hasana Kikića, Jezik, god. 7, br. 1, str. 16‒23; br. 2, str. 41‒46.
 • Nemec, K. i D. Fališevac (prir.), 2000. Umjeće interpretacije, Zbornik u čast 80. godišnjice rođenja akademika Ive Frangeša, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Novaković, D. 1995. Stilska dimenzija figura u antičkoj retoričkoj tradiciji, u: Tropi i figure, Zbornik, ur. Ž. Benčić i D. Fališevac, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, str. 11‒51.
 • Nöth, W. 2004 Priručnik semiotike (prijevod A. Stamać), drugo, prošireno izdanje, Zagreb: Ceres.
 • Ohmann, R. 1975. Tvorbene gramatike i pojam književnog stila (prijevod M. Suško), Izraz, god. 19, knj. 39, br. 8/9, str. 125‒141.
 • Oraić Tolić, D. 2004. Aleksandar Flaker i Zagrebačka škola, u: Oko književnosti. Osamdeset godina Aleksandra Flakera, ur. J. Užarević, Zagreb: Disput, str. 21‒38.
 • Oraić Tolić, D. 2009. Viktor Žmegač i zagrebačka škola. Umjetnost riječi, god. 53, br. 3/4, str. 185‒206.
 • Pavličić, P. 1995. Stih i figure, u: Tropi i figure, ur. Ž. Benčić i D. Fališevac, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, str. 345‒383.
 • Peti, M. 1983. Raspad jezičnog znaka u suvremenom hrvatskom pjesništvu (Od ideologije do ideograma), Umjetnost riječi, god. 27, br. 1/2, str. 5‒26. (Isto u: Suvremeno hrvatsko pjesništvo, ur. A. Stamać, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1988, str. 335‒391; M. Peti, 1995. Jezikom o jezik: stavljanja i suprot stavljanja. Zagreb: Antibarbarus, str. 157‒220)
 • Peti-Stantić, A. 2002. Funkcionalno preslojavanje suvremenoga standarda, u: Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 9. do 11. studenoga 2000, Rijeka: Filozofski fakultet, str. 365‒374.
 • Petrè, F. i Z. Škreb (ur.), 1961. Uvod u književnost, Zagreb: Znanje.
 • Petrè, F. i Z. Škreb (ur.), 1969. Uvod u književnost, drugo, dopunjeno izdanje, Zagreb: Znanje.
 • Petrović, S. 1960. Lingvistička invazija u studiju književnosti, Književnik, god. 2, br. 11, str. 70‒80. (Isto u: S. Petrović, 1963. Kritika i djelo, Zagreb: Zora, str. 48‒59)
 • Petrović, S. 1963. Kritika i djelo, Zagreb: Zora.
 • Petrović, S. 1967. Umeci petrarkističke lirike u komedijama Marina Držića, Umjetnost riječi, god. 11, br. 1, str. 5‒15.
 • Petrović, S. 1972. Priroda kritike, Zagreb: Liber.
 • Požgaj Hadži, V. i M. Smolić (ur.). 2001. Izabrane študije Vatroslava Kalenića, Ljubljana: Oddelek za slovanske jezika in književnosti, Filozofska fakulteta.
 • Požgaj Hadži, V. i M. Katnić-Bakaršić, 2010. »Zapis« o Ivi Pranjkoviću kao stilističaru, u: Jezična skladanja. Zbornik o šezdesetogodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića, ur. L. Badurina i V. Mihaljević, Zagreb: Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko, str. 85‒90.
 • Pranjić, K. 1961/62. Problemi proučavanja jezika i stila u suvremenih pisaca, Jezik, god. 9, br. 3, str. 90‒91; br. 4, str. 118‒120.
 • Pranjić, K. 1962a. John Middlton Murry: The Problem of Style, Oxford University Press, London, 1960. (osvrt), Umjetnost riječi, god. 6, br. 1/2, str. 130‒131.
 • Pranjić, K. 1962b. Tehnika pauze kao stilski postupak: Uz tekst M. Krleže: »Slom Frana Supila«, Umjetnost riječi, god. 6, br. 3, str. 161‒167. (Isto u: Krležin zbornik, ur. I. Frangeš i A. Flaker, Zagreb: Naprijed, 1964, str. 395‒401; K. Pranjić, 1968. Jezik i književno djelo: ogledi za lingvostilističku analizu književnih tekstova, Zagreb: Školska knjiga, str. 136‒143)
 • Pranjić, K. 1962/63. Lingvostilistička analiza suvremenih književnih tekstova: ilustracije, Jezik, god. 10, br. 1, str. 1‒9. (Isto u: K. Pranjić, 1968. Jezik i književno djelo: ogledi za lingvostilističku analizu književnih tekstova, Zagreb: Školska knjiga, str. 48‒60)
 • Pranjić, K. 1963. O Krležinu proznom ritmu, Umjetnost riječi, god. 7, br. 2, str. 101‒112. (Isto u: Krležin zbornik, ur. I. Frangeš i A. Flaker, Zagreb: Naprijed, 1964 str. 403‒416; K. Pranjić, 1968. Jezik i književno djelo: ogledi za lingvostilističku analizu književnih tekstova, Zagreb: Školska knjiga, str. 144‒159)
 • Pranjić, K. 1966/67. Matoševe leksičke varijante (stilističke), Jezik, god. 14, br. 5, str. 129‒141. (Isto u: K. Pranjić, 1968. Jezik i književno djelo: ogledi za lingvostilističku analizu književnih tekstova, Zagreb: Školska knjiga, str. 81‒94)
 • Pranjić, K. 1967. Iz Matoševe fonostilematike, Umjetnost riječi, god. 11, br. 1, Zagreb, str. 29‒45. (Isto, pod naslovom Tipologizacija stilskih postupaka: iz Matoševe stilematike, u: K. Pranjić, 1968. Jezik i književno djelo: ogledi za lingvostilističku analizu književnih tekstova, Zagreb: Školska knjiga, str. 160‒186)
 • Pranjić, K. 1968. Jezik i književno djelo: ogledi za lingvostilističku analizu književnih tekstova, Zagreb: Školska knjiga.
 • Pranjić, K. 1970. Za komparativnu stilistiku, Umjetnost riječi, god. 14, br. 1/2, str. 189‒195.
 • Pranjić, K. 1971. Jezik i stil Matoševe pripovjedačke proze, Rad JAZU, knj. 361, Zagreb: JAZU, str. 29‒194.
 • Pranjić, K. 1972. Legitimnost lingvističkoga – stilističkoga pristupa književnome tekstu, u: Zbornik radova posvećen VII kongresu jugoslavenskih slavista u Beogradu, 25.-30. rujna 1972., Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, str. 93‒96. (Isto u: K. Pranjić, 1986. Jezikom i stilom kroza književnost, Zagreb: Školska knjiga, str. 9‒12).
 • Pranjić, K. 1972/73. Možemo li što u tekstovima fra Grge Martića naći jezično inspirativnim i danas?, Jezik, god. 20, br. 2, str. 51‒57. (Isto u: K. Pranjić, 1986. Jezikom i stilom kroza književnost, Zagreb: Školska knjiga, str. 13‒21.)
 • Pranjić, K. 1982. Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe, Oko, god. 10, br. 257, str. 15.
 • Pranjić, K. 1982/83. Jedna prozodijska interpretacija (Miroslav Krleža: »Pjesma mrtvom čovjeku«), Jezik, god. 30, br. 5, str. 132‒138. (Isto u: K. Pranjić, 1986. Jezikom i stilom kroza književnost, Zagreb: Školska knjiga, str. 163‒169)
 • Pranjić, K. 1983. Stil i stilistika, u: Uvod u književnost: teorija, metodologija, ur. Z. Škreb i A. Stamać, treće, prerađeno izdanje, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 • Pranjić, K. 1984. Inventar jezičnih mikrostruktura u pjesništvu Antuna Branka Šimića, Umjetnost riječi, god. 28, br. 3, str. 227‒235. (Isto u: K. Pranjić, 1986. Jezikom i stilom kroza književnost, Zagreb: Školska knjiga, str. 173‒183)
 • Pranjić, K. 1985a. Stilematika Frangešiana (Skica za dužu studiju), Umjetnost riječi, god. 29, br. 3, str. 301‒318. (Isto u: K. Pranjić. 1986. Jezikom i stilom kroza književnost, Zagreb: Školska knjiga, str. 46‒54)
 • Pranjić, K. 1985b. Jezik i književno djelo: ogledi za lingvostilističku analizu književnih tekstova, treće, prošireno izdanje, Beograd: Nova prosveta.
 • Pranjić, K. 1986. Jezikom i stilom kroza književnost, Zagreb: Školska knjiga.
 • Pranjić, K. 1990. Jezikoslovna posredstva u opusu profesora Flakera, Umjetnost riječi, god. 34, br. 1, str. 67‒80.
 • Pranjić, K. 1998. Iz-Bo-sne k Europi: stilografijske svaštice, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Pranjić, K. 2002. O Krležinu stilu & koje o čem još, Zagreb: ArTresor Naklada.
 • Pranjković, I. 1972/73. Lingvostilistička analiza Cesarićeve pjesme »Željeznicom«, Jezik, god. 20, br. 5, str. 149‒157. (Isto u: I. Pranjković. 2003. Jezik i beletristika, Zagreb: Disput, str. 63‒72)
 • Pranjković, I. 1980. O nekim gramatičko-leksičkim osobitostima suvremenog hrvatskog pjesništva, Umjetnost riječi, god. 24, br. 4, str. 275‒295. (Isto u: Suvremeno hrvatsko pjesništvo, ur. A. Stamać, 1988. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, str. 179‒196; I. Pranjković. 2003. Jezik i beletristika, Zagreb: Disput, str. 129‒150)
 • Pranjković, I. 1993. Adolfo Veber Tkalčević. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Pranjković, I. 2002. Stilistika i normativistika: prilog raspravi o naravi stilogenosti, u: Važno je imati stila, ur. K. Bagić, Zagreb: Disput, str. 155‒163. (Isto u: I. Pranjković. 2003. Jezik i beletristika, Zagreb: Disput, str. 9‒16)
 • Pranjković, I. 2003. Jezik i beletristika, Zagreb: Disput.
 • Pranjković, I. i J. Silić, 2005. Književnoumjetnički stil, u: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Zagreb: Školska knjiga, str. 384‒387.
 • Pranjković, I. 2006. Hrvatski jezik i biblijski stil, u: Raslojavanje jezika i književnosti, Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. K. Bagić, Zagreb: FF press, str. 23‒32.
 • Pranjković, I. 2007. Stilske figure i gramatika, u: Jezik književnosti i književni ideologemi. Zbornik radova 35. seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. K. Bagić, Zagreb: Zagrebačka slavistička škola, str. 27‒35.
 • Pranjković, I. 2018. Predgovor. U: Zlatko Vince, Vatroslav Kalenić, Vladimir Anić, Rasprave i članci. SHK, 138. Zagreb: Matica hrvatska, 129‒134.
 • Preminger, A. (ur.), 1965. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, New Jersey: Princeton University Press.
 • Riffaterre, M. 1966. Describing poetic structures: Two approaches to Baudelaire’s les Chats, Yale French Studies, 36/37, str. 200‒242.
 • Riffaterre, M. 1989a. Kriteriji za stilsku analizu (preveo D. Pleić), Quorum, god. 5, br. 5(28), str. 524 – 537.
 • Riffaterre, M. 1989b. Stilistički kontekst (preveo D. Pleić), Quorum, god. 5, br. 5(28), str. 538 – 545.
 • Riffaterre, M. 1984. Semiotics of Poetry, Bloomington: Indiana University Press.
 • Rišner, V. i M. Glušac, 2011. Kroz mijene i dodire publicističkoga stila, Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 • Ritter, R. 2002. The Oxford Guide to Style, Oxford: Oxford University Press.
 • Rječnik hrvatskoga jezika (gl. urednik J. Šonje). Leksikografski zavod Miroslav Krleža – Školska knjiga, Zagreb, 2000.
 • Rosandić, D. 1963/64. Lingvističkostilistička i psihološka komponenta u nastavi pismenosti, Jezik, god. 11, br. 1, str. 17‒21.
 • Ryznar, A. 2010. Od interpretativne zajednice do kulture, Quorum, god. 26, br. 3/4, str. 231‒237.
 • Ryznar, A. (ur.), 2020. Zagrebačka stilistička škola u časopisu Umjetnost riječi, pristupljeno 13. III. 2020.
 • Saeed, J. I. 2003. Semantics. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Samardžija, M. 1972a. De arte expressionis. Zdenko Lešić: »Jezik i književno djelo«, naklada: Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo, 1971 (prikaz), Telegram, n. s., god. 2(12), br. 41 (557), 14. VII, str. 27.
 • Samardžija, M. 1972b. Težnja k potpunosti. Ismet Smailović: »Jezik Hasana Kikića«, naklada: Jazu, »Rad«, br. 361 (prikaz), Telegram, n. s., god. 2(12), br. 50 (566), 15. IX, str. 17.
 • Samardžija, M. 1972c. Ars expressionis Matošiana. Krunoslav Pranjić: »Jezik i stil Matoševe pripovjedačke proze«, »Rad«, br. 361, Jazu, Zagreb, 1971. (prikaz potpisan: i. motkowsky), Telegram, n. s., god. 2(12), br. 53 (569), 6. X, str. 9.
 • Samardžija, M. 1972d. Jezik i književno djelo, Telegram, n. s., god. 2(12), br. 57 (573), 3. XI, str. 22.
 • Samardžija, M. 1972e. Ni o osnovama osnovno (Prikaz knjige A. Antoš Osnove lingvističke stilistike) (prikaz), Vjesnik, god. 33, br. 9267, 28. XII, str. 9.
 • Samardžija, M. 1981. Uzmak lingvostilistike? Marica Čunčić: »Stilematika Kolarove proze. Jezična podloga humora«, Znanstvena biblioteka HFD, sv. 8, Zagreb (prikaz), Vjesnik, god. 42, br. 12197, 11. VIII, str. 6.
 • Samardžija, M. 1981/82. Osnovne značajke Kozarčaninove prozne rečenice, Jezik, god. 29, br. 4, str. 109‒124. (Isto u: Piščev izbor: prinosi (leksiko)stilistici i tekstologiji hrvatskoga jezika. Zagreb: Pergamena, 2003, str. 50‒64)
 • Samardžija, M. 1990. Ljudevit Jonke, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta.
 • Samardžija, M. 1993. Hrvatski leksik u drugoj polovici XVIII. stoljeća, Croatica, god. 23/24, br. 37/39, str. 311‒332.
 • Samardžija, M. 1997. Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezika, Zagreb: MH.
 • Samardžija, M. (ur.), 1999. Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika, Zagreb: MH.
 • Samardžija, M. i A. Selak. 2001. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti, Zagreb: Pergamena.
 • Samardžija, M. 2003. Piščev izbor: prinosi (leksiko)stilistici i tekstologiji hrvatskoga jezika, Zagreb: Pergamena.
 • Sanders, W. 1973. Linguistische Stiltheorie: Probleme, Prinzipien und moderne Perspektiven des Sprachstils, Götingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Schaeffer, J.-M. 2006. Književna stilistika i njezin predmet (prijevod S. Rahelić), u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor: suvremena francuska i frankofonska stilistika, prir. K. Bagić, Zagreb: Naklada MD, str. 119‒133.
 • Sebeok, Th. A. (ur.) 1960. Style in Language, The M. I. T. Press: Cambridge.
 • Silić, J. 1967. O razgraničavanju gramatičkog i stilističkog plana jezika, Književnost i jezik, god. 15, br. 1/2, str. 51‒61.
 • Silić, J. 1984. Od rečenice do teksta: teoretsko-metodološke pretpostavke nadrečeničnog jedinstva, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.
 • Silić, J. 1996a. Polifunkcionalnost hrvatskoga standardnog jezika, Kolo, god. 6, br. 1, str. 244‒247. (Isto u: J. Silić. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb: Disput, str. 35‒39)
 • Silić, J. 1996b. Lingvisičke i sociolingvističke zakonitosti, Kolo, god. 6, br. 2, str. 243‒248. (Isto u: J. Silić. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb: Disput, str. 23‒28)
 • Silić, J. 1996c. Administrativni stil hrvatskoga standardnog jezika, Kolo, god. 6, br. 4, str. 349‒358. (Isto, pod naslovom Administrativno-poslovni stil, u: J. Silić. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb: Disput, str. 65‒74)
 • Silić, J. 1997a. Književnoumjetnički (beletristički) stil hrvatskoga standardnog jezika, Kolo, god. 6, br. 1, str. 359‒369. (Isto, pod naslovom Književnoumjetnički (beletristički) stil, u: J. Silić. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb: Disput, str. 97‒107)
 • Silić, J. 1997b. Znanstveni stil hrvatskoga standardnog jezika, Kolo, god. 6, br. 2, str. 397‒415. (Isto, pod naslovom Znanstveni stil, u: J. Silić. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb: Disput, str. 43‒64)
 • Silić, J. 1997c. Novinarski stil hrvatskoga standardnog jezika, Kolo, god. 6, br. 3, str. 495‒513. (Isto, pod naslovom Novinarsko-publicistički stil, u: J. Silić. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb: Disput, str. 75‒96).
 • Silić, J. 1997d. Razgovorni stil hrvatskoga standardnog jezika, Kolo, god. 6, br. 4, str. 483‒495. (Isto, pod naslovom Razgovorni stil, u: J. Silić. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb: Disput, str. 108‒118).
 • Silić, J. 1997e. (Hrvatski) jezik kao sustav i kao standard, u: Zbornik radova, I. Prvi hrvatski slavistički kongres. Zagreb, 1997, str. 131‒139. (Isto, pod naslovom Hrvatski jezik kao sustav i kao standard, u: J. Silić. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb: Disput, str. 17‒22)
 • Silić, J. 1998a. Rečenica i funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika, Kolo, god. 8, br. 1, str. 435‒441. (Isto, pod naslovom Rečenica i funkcionalni stilovi, u: J. Silić. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb: Disput, str. 234‒241)
 • Silić, J. 1998b. Leksik i norma, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 12, str. 169‒178. (Isto u: J. Silić. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb: Disput, str. 121‒129)
 • Silić, J. 2002. Funkcionalna stilistika u kontekstu Pranjićeve stilistike, u: Važno je imati stila, ur. K. Bagić, Zagreb: Disput, str. 39‒49. (Isto u: J. Silić. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb: Disput, str. 166‒175)
 • Silić, J. 2004. O jeziku književnog djela, Ivo Pranjković: Jezik i beletristika, Disput, Zagreb, 2003. (osvrt), Književna republika, god. 2, br. 1/2, str. 218‒222.
 • Silić, J. 2005. Je li jezik književnoumjetničkog djela funkcionalni stil standardnoga jezika?, u: Zavičajnik: zbornik Stanislava Marjanovića, Osijek, str. 419‒426. (Isto, pod naslovom Je li jezik književnoumjetničkog djela problem jezika funkcionalnoga stila standardnoga jezika?, u: J. Silić. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb: Disput, str. 176‒184)
 • Silić, J. i I. Pranjković. 2005. Književnoumjetnički stil, u: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Zagreb: Školska knjiga, str. 384‒387.
 • Silić, J. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb: Disput.
 • Simeon, R. 1955. Jezik i poezija, Jezik, god. 3, br. 5, str. 129‒136.
 • Simeon, R. 1969. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, I‒II, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Skok, Petar, 1950. O stilu Marulićeve »Judite« (posebni otisak), Zagreb: JAZU, str. 167‒241.
 • Skok, Petar, 1952. O jezičnoj kulturi, Jezik, god. 1, br. 1, str. 3‒10.
 • Skok, J. 1990. Između Frangešovih starih i novih stilističkih studija, Croatica, god. 21, br. 33, str. 35‒41.
 • Smailović, I. 1963/64. Boje u jeziku Hasana Kikića, Jezik, god. 11, br. 5, str. 134‒141.
 • Smailović, I. 1971. Jezik Hasana Kikića, Rad JAZU, knj. 361, str. 465‒625.
 • Solar, M. 1964. O smislu interpretacije, Umjetnost riječi, god. 8, br. 2, str. 111‒119.
 • Solar, M. 1968. Dva vida interpretacije: prilog pitanju o krizi nauke o književnosti, Umjetnost riječi, god. 12, br. 1, str. 3‒19.
 • Solar, M. 1970. Stil i svijet književnog djela, Umjetnost riječi, god. 14, br. 1/2, str. 217‒226.
 • Solar, M. 1976. Teorija književnosti, Zagreb: Školska knjiga.
 • Solar, M. 1977. Filozofska interpretacija književnog djela, Umjetnost riječi, god. 21, br. 1/3, str. 183‒195.
 • Solar, M. 1985. Filozofija književnosti, Zagreb: Liber.
 • Sović, I. 1981/82. Aorist i imperfekt u Šenoinu jeziku, Jezik, god. 29, br. 4, str. 104‒109.
 • Sović, I. 1982. Jezik Janka Leskovara, Zagreb: Školske novine.
 • Sović, I. 1985. Jezik Ksavera Šandora Gjalskoga (predgovor V. Anić), Zagreb: Školske novine.
 • Spalatin, L. 1968. Lingvistika i literarna analiza književnog djela. Analitički predložak: dva Vidrićeva »Pejzaža«, Umjetnost riječi, god. 12, br. 2, str. 123‒135.
 • Spencer, J. 1964. An Approach to the Study of Style, u: Linguistics and Style, ur. J. Spencer, London: Oxford University Press, str. 59‒105.
 • Spiewok, W. 1971. Stilistika na graničnom području između lingvistike i nauke o književnosti (prijevod Z. Škreb), Umjetnost riječi, god. 15, br. 3, str. 183‒203.
 • Spitzer, L. 1962. Linguistics and Literary History: Essays in Stylistics, New York: Russell & Russell.
 • Srhoj Čerina, Lj. 1994. Stil i stilistika na stranicama »Umjetnosti riječi«, Glasje, god. 1, br. 1, str. 21‒32.
 • Staiger, E. 1996. Temeljni pojmovi poetike (prijevod A. Stamać), Zagreb: Ceres.
 • Stamać, A. i Z. Škreb (ur.). 1983. Uvod u književnost: teorija, metodologija, treće, prerađeno izdanje, Zagreb: GZH.
 • Stamać, A. (ur.). 1988b. Suvremeno hrvatsko pjesništvo, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Stamać, A. 2013. Frangešova kritička i povijesna misao u svjetlu književnoznanstvenih paradigmi XX. stoljeća. U: Zbornik o Ivi Frangešu, ur. T. Maštrović. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, str. 19‒27.
 • Stolac, D. 2002. Sintaktostilistički pristup Marulićevoj »Juditi«. Colloquia Maruliana, 11, str. 235‒250.
 • Stolac, D. 2008. Metodologija sintaktostilističkih istraživanja, u: Vidjeti Ohrid. Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres (Ohrid, 10.-16. rujna 2008.), Zagreb: Hrvatsko filološko društvo – Hrvatska sveučilišna naklada, str. 287‒300.
 • Suško, M. 1974a. Stil kao verbalna napetost, Forum, god. 13, knj. 27, br. 3, str. 522‒535.
 • Suško, M. 1974b. Sintaktička struktura kao svojstvo stila, Forum, god. 13, knj. 27, br. 10/11, str. 694‒702.
 • Šimić, S. 1955. Jezik i pjesnik, Zagreb: DHK.
 • Šimundić, M. 1967/68. Upotreba i sintaktička vrijednost imperfekta u Dončevićevim »Mirotvorcima«, Jezik, god. 15, br. 2, str. 37‒41.
 • Škiljan, D. 1972. Domet stvaralačkog u jeziku, Suvremena lingvistika, br. 5/6, str. 65‒70.
 • Škiljan, D. 1973. Domet stvaralačkog u jeziku, Suvremena lingvistika, br. 7/8, str. 49‒60.
 • Škiljan, D. 1980. Od horizontalne k vertikalnoj stratifikaciji jezika, Naše teme, god. 24, br. 6, str. 952‒962.
 • Škiljan, D. 1983. Književnost i komunikacija, Književna smotra, br. 50, str. 69‒72.
 • Škiljan, D. 2007. Jezik koji nas govori, u: Poetika pitanja. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara, ur. D. Duda, G. Slabinac i A. Zlatar, Zagreb: FF press, str. 181‒190.
 • Škreb, Z. 1949. Značenje igre riječima, Rad JAZU, knj. 278, str. 77‒193. Zagreb: JAZU.
 • Škreb, Z. 1953. Wolfgang Kayser: Jezična umjetnina. (Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft, Bern, Francke, 1951.), Pogledi, Zagreb, br. 12, str. 928‒931. (Isto u: Književne interpretacije, Zagreb: Alfa, 1998, str. 29‒33).
 • Škreb, Z. 1953/54. Jezik u interpretaciji pjesničkog djela, Jezik, god. 2, br. 5, str. 129‒134.
 • Škreb, Z. 1955a. Prijelaz iz gramatike u stilistiku, Jezik, god. 3, br. 4, str. 97‒101.
 • Škreb, Z. 1955b. Mjesto i značenje Emila Staigera u njemačkoj nauci o književnosti, Pogledi, almanah za pitanja teorije književnosti, Zagreb, str. 70‒107. (Isto u: Stilovi i razdoblja, Zagreb: Matica hrvatska, 1964, str. 5‒73; Književne interpretacije, Zagreb: Alfa, 1998, str. 34‒96).
 • Škreb, Z. 1956a. Jesu li gramatika i logika doista dušmani poezije? (uz članak Rikarda Simeona »Jezik i poezija«, Jezik, III, 129 i d.), Jezik, god. 4, br. 5, str. 133‒137.
 • Škreb, Z. 1956b. Jezik i umjetnička cjelina, Jezik, god. 5, br. 2, str. 33‒37.
 • Škreb, Z. 1957a. Emil Staiger, Umijeće interpretacije (»Die Kunst der Interpretation. Studien zur deutschen Literaturgeschichte«, Zürich, Atlantis, 1955), Umjetnost riječi, god. 1, br. 1, str. 67‒74.
 • Škreb, Z. 1957b. Šenoa, Karamfil sa pjesnikova groba. (Interpretacija), Umjetnost riječi, god. 1, br. 1, str. 9‒28. (Isto u: Književne interpretacije, Zagreb: Alfa, 1998, str. 99‒125).
 • Škreb, Z. 1957c. Vladimir Vidrić, Pejsaš. (Interpretacija), Umjetnost riječi, god. 1, br. 2, str. 99‒116. (Isto u: Književne interpretacije. Zagreb: Alfa, 1998, str. 126‒151)
 • Škreb, Z. 1958a. Dobriša Cesarić, Oblak (Interpretacija), Umjetnost riječi, god. 2, br. 2, str. 65‒76. (Isto u: Uvod u književnost. (Ur. F. Petré i Z. Škreb). Zagreb: Znanje, 1961, str. 607‒622; Književne interpretacije. Zagreb: Alfa, 1998, str. 152‒167)
 • Škreb, Z. 1958b. Pjesnički jezik i prošlost, Jezik, god. 6, br. 4, str. 97‒103.
 • Škreb, Z. 1960. Wolfgang Kayser (nekrolog), Umjetnost riječi, god. 4, br. 2, str. 123‒126.
 • Škreb, Z. 1961a. Karakterizacija pjesničkoga stila, Umjetnost riječi, god. 5, br. 1/4, str. 26‒39. (Isto, pod naslovom Stil i stilski kompleksi u: Stilovi i razdoblja. Zagreb: Matica hrvatska, 1964, str. 131‒148)
 • Škreb, Z. 1961b. Osnovna stilska sredstva, u: Uvod u književnost, ur. F. Petré i Z. Škreb, Zagreb: Znanje, str. 239‒290.
 • Škreb, Z. 1961c. Metode interpretacije, u: Uvod u književnost, ur. F. Petré i Z. Škreb, Zagreb: Znanje, str. 591‒603.
 • Škreb, Z. 1964. Uz članak Julija Derossija, Umjetnost riječi, god. 8, br. 2, str. 139‒141.
 • Škreb, Z. 1968. Sitni i najsitniji oblici književnosti, Umjetnost riječi, god. 12, br. 1, str. 39‒48.
 • Škreb, Z. 1969a. Osnovna stilska sredstva, u: Uvod u književnost, ur. F. Petré i Z. Škreb, drugo, dopunjeno izdanje, Zagreb: Znanje, str. 249‒294.
 • Škreb, Z. 1969b. Metode interpretacije, u: Uvod u književnost, ur. F. Petré i Z. Škreb, drugo, dopunjeno izdanje, Zagreb: Znanje, str. 561‒573.
 • Škreb, Z. 1976a. O interpretaciji, Umjetnost riječi, god. 20, br. 2, str. 129‒138.
 • Škreb, Z. 1976b. Studij književnosti, Zagreb: Školska knjiga.
 • Škreb, Z. 1977. Jezična postava i književno djelo, Umjetnost riječi, god. 21, br. 4, str. 355‒361.
 • Škreb, Z. 1983a. Mikrostrukture stila i književne forme, u: Uvod u književnost: teorija, metodologija, ur. Z. Škreb i A. Stamać, treće, prerađeno izdanje, Zagreb: GZH, str. 303‒364.
 • Škreb, Z. 1983b. Interpretacija, u: Uvod u književnost: teorija, metodologija, ur. Z. Škreb i A. Stamać, treće, prerađeno izdanje, Zagreb: GZH, str. 629‒642.
 • Škreb, Z. 1985. Frickeova teorija književnoga teksta i monografija o aforizmu (prikaz). Umjetnost riječi, god. 29, br. 1, str. 77‒81.
 • Škreb, Z. 1998. Književne interpretacije, Zagreb: Alfa.
 • Šojat, A. 1976/77. Aorist u romanima Mirka Božića (prikaz), Jezik, god. 24, br. 5, str. 158‒159.
 • Težak, S. 1970. Izražajna vrijednost glagolskih oblika za izricanje prošlosti u »Pričama iz davnine«, u: Zbornik Ivana Brlić-Mažuranić, ur. D. Jelčić, J. Skok, P. Šegedin, M. Šicel i M. Vaupotić, Zagreb: Mladost, str. 76‒99.
 • Težak, S. 1971. Pasiv u Krležinu »Hrvatskom bogu Marsu«, Jezik, god. 18, br. 4, str. 97‒105; br. 5, str. 140‒150. (Djelomično prerađeno u Jezični prijelomi i mijene u hrvatskoj umjetnosti riječi, Zagreb: Tipex, 2002, str. 240‒258)
 • Težak, S. 1972/73. Kajkavizmi u pripovijetkama Slavka Kolara, Jezik, god. 21, br. 3/4, str. 101‒109. (Djelomično prerađeno, pod naslovom Stilska funkcija kajkavizama u pripovijetkama Slavka Kolara, u: Jezični prijelomi i mijene u hrvatskoj umjetnosti riječi, Zagreb: Tipex, 2002, str. 240‒258)
 • Težak, S. 1977/78. Upotrebna vrijednost imperfekta u suvremenom hrvatskom književnom jeziku, Jezik, god. 25, br. 1, str. 2‒13; br. 2, str. 42‒53.
 • Težak, S. 1980/81. Nesuglasja s književnojezičnom normom u pjesničkom jeziku Tina Ujevića, Jezik, god. 28, br. 3, str. 65‒72.
 • Težak, S. 1983. O jeziku Janka Leskovara. (Dr Ivan Sović, »Jezik Janka Leskovara«, Školske novine, Zagreb, 1982.) (osvrt), Jezik, god. 31, br. 3, str. 95‒96.
 • Težak, S. 1986. O jeziku Ksavera Šandora Đalskoga (osvrt), Jezik, god. 33, br. 3, str. 93‒95.
 • Težak, S. i S. Babić. 1992. Gramatika hrvatskoga jezika. Sedmo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Školska knjiga.
 • Težak, S. 2002. Jezični prijelomi i mijene u hrvatskoj umjetnosti riječi, Zagreb: Tipex.
 • Težak, S. 2005. Između jezika i stila, Zagreb: Tipex.
 • Tinjanov, J. 1970. Problemi jezika stiha, u: Poetika ruskog formalizma, Beograd: Prosveta, str. 194‒220.
 • Tinjanov, J. i R. Jakobson. 1970. Problemi proučavanja jezika i književnosti, u: Poetika ruskog formalizma, Beograd: Prosveta, str. 364‒367.
 • Todorov, Tz. 1971. The Place of Style int he Structure of the Text, u: Literary Style: A Symposium, Zbornik, Ed. S. Chatman. London – New York: Oxford University Press, str. 29‒39.
 • Tomić, J. 1875. Hrvatska stilistika. Zagreb: Tiskom Dragutina Albrechta.
 • Tošović, B. 1995. Stilistika glagola, Wuppertal: Lindenblatt.
 • Tošović, B. 2002. Funkcionalni stilovi, Sarajevo: Svjetlost.
 • Turković, H. 1995. Teorija otklona, u: Tropi i figure, Zbornik, ur. Ž. Benčić i D. Fališevac, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, str. 559‒584.
 • Uider, S. L. 2006. Stil kao izbor i izbor kao stil (Marko Samardžija: »Piščev izbor«; Pergamena, Zagreb, 2003) (osvrt), Kolo, god. 16, br. 4, str. 389‒391.
 • Ullmann, S. 1964. Language and Style, Oxford: Basil Blackwell.
 • Ullmann, S. 1973. Meaning and Style, Oxford: Basil Blackwell.
 • [Uredništvo]. 1952. Uvodna riječ. Jezik, god. 1, br. 1, str. 1‒3.
 • Užarević, J. 1986. ›Umjetnost riječi‹: književnost i jezik, Umjetnost riječi, god. 30, br. 4, str. 289‒321. (Isto u: Književnost, jezik, paradoks, Osijek, Čakovec: Izdavački centar Revija Radničkog sveučilišta Božidar Maslarić, 1990, str. 83‒131)
 • Užarević, J. 1990a. Lirski paradoks, u: Pojmovnik ruske avangarde, br. 7, Zagreb: GZH – Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, str. 121‒139.
 • Užarević, J. 1990b. Književnost, jezik, paradoks, Osijek: Revija.
 • Užarević, J. 1991. Kompozicija lirske pjesme, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • Užarević, J. 1992. Književnost i semiotika, Umjetnost riječi, god. 36, br. 2, str. 189‒192.
 • Užarević, J. 1995. Znanost o književnosti i teorija interpretacije, u: Trag i razlika: čitanja suvremene hrvatske književne teorije, Zbornik, ur. V. Biti, N. Ivić i J. Užarević, Zagreb: Naklada MD – HUDHZ, str. 13‒37.
 • Užarević, J. 2002. Između tropa i priče: rasprave i ogledi o hrvatskoj književnosti i književnoj znanosti, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Užarević, J. 2005. Maksimum minimuma: minimalistički jezičnoumjetnički tekst, u: Od fonetike do etike. Zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića, ur. I. Pranjković, Zagreb: Disput, str. 335‒349.
 • Užarević, J. 2015. Zagrebačka stilistička škola i ruski formalizam. Forum, god. 54, br. 4/6, str. 512‒551.
 • [Uredništvo] 1957. Predgovor prvom broju. Umjetnost riječi, god. 1, br. 1, str. 7‒8.
 • Van Dijk, T. A. 1986. Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse, London – New York: Longman.
 • Veber Tkalčević, A. 1869. O slogu hervatskom, Rad JAZU, knj. 8, str. 105‒120.
 • Veber Tkalčević, A. 1874. O naravi hervatske izreke, Rad JAZU, knj. 28, str. 183‒190.
 • Velek [Wellek], R., Voren [Warren] O. [A.] (1965) Teorija književnosti. (Preveli A. I. Spasić i S. Đorđević). Beograd: Nolit.
 • Vince, Z. 1981/82. August Šena – jezični arbitar, Jezik, god. 29, br. 4, str. 97‒104.
 • Vinogradov, V. V. 1971. Stilistika; teorija poetskoga jezika; poetika, preveli P. Lazarević, T. Šeremet i M. Milinković, predgovor J. Vukelić, Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika.
 • Visković, V. 1983. Evolucija »Zagrebačke škole«. U povodu knjige Aleksandra Flakera »Poetika osporavanja«, Školska knjiga, Zagreb 1982, Republika, god. 39, br. 1, str. 48‒58.
 • Vončina, J. 1967. Jedna od mogućih analiza Lucićeve »Vile«, Umjetnost riječi, god. 11, br. 4, str. 297‒309.
 • Vončina, J. 1968. Pogled na stilematske elemente Menčetićevih »Pjesni«, Umjetnost riječi, god. 12, br. 2, str. 77‒108. (Isto u: Jezičnopovijesne rasprave. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1979, str. 107‒146)
 • Vončina, Josip. 1975. Jezik Antuna Kanižlića. U: Zbornik Zagrebačke slavističke škole, god. 3, knj. 3, ur. F. Grčević – M. Kuzmanović, Zagreb: Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 101-111. (Isto u: Jezičnopovijesne rasprave. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1979, str. 271‒287)
 • Vončina, Josip. 1976. Jezično interpretiranje starih književnih tekstova (na primjeru Frankopanove pjesme “Srce žaluje da vilu ne vidi”), Radovi Zavoda za slavensku filologiju, knj. 14, str. 53‒68.
 • Vončina, Josip. 1979. Jezičnopovijesne rasprave, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.
 • Vončina, Josip. 1981. Arhaizmi u hrvatskoj povijesnoj stilistici, Umjetnost riječi, god. 25, br. 4, str. 303‒310.
 • Vratović, Vladimir. 1954. Neke primjedbe o stilu naših rečenica (osvrt), Jezik, god. 3, br. 1, str. 25‒27.
 • Vukojević, Luka. 1999. Književnoumjetnički stil – ›Piši onako kako dobri pisci pišu‹, u: Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Pergamena – Školske novine, str. 50‒55.
 • Vuković, Petar. 2007. U pozadini načela »Piši kao što dobri pisci pišu«, Jezik, god. 54, br. 3, str. 109‒118.
 • Vuletić, Branko. 1966. Paul Delbouille. Poésie et sonorités. La critique contemporaine devant le pouvoir suggestif des sons, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, Société d’Edition “Les Belles Lettres”, Paris 1961. (prikaz), Umjetnost riječi, god. 10, br. 1/2, str. 113‒116.
 • Vuletić, Branko. 1967. O bezglagolskoj rečenici u nekim Krležinim djelima, Umjetnost riječi, god. 11, br. 2, str. 145‒156. (Isto u: Fonetika književnosti, Zagreb: Liber, 1976, str. 171‒184).
 • Vuletić, Branko. 1968. Zvukovna dimenzija poezije, Umjetnost riječi, god. 12, br. 1, str. 21‒37. (Isto u: Fonetika književnosti, Zagreb: Liber, 1976, str. 7‒28).
 • Vuletić, Branko. 1970. Smisao ličnih imena i naziva u Krležinoj ›Kraljevskoj ugarskoj domobranskoj noveli‹, Umjetnost riječi, god. 14, br. 1/2, str. 259‒265. (Isto u: Fonetika književnosti, Zagreb: Liber, 1976, str. 185‒192)
 • Vuletić, B. 1971/72. Govor i stilistika, Jezik, god. 19, br. 4/5, str. 140‒144. (Isto u: Fonetika književnosti. Zagreb: Liber, 1976, str. 53‒58)
 • Vuletić, B. 1976. Fonetika književnosti, Zagreb: Liber.
 • Vuletić, B. 1977. Prirodni sadržaj glasova i intonacije, Umjetnost riječi, god. 21, br. 1/3, str. 221‒226.
 • Vuletić, B. 1979. Eksperimentalna stilistika na primjeru poezije Silvija Strahimira Kranjčevića, Umjetnost riječi, god. 23, br. 4, str. 275‒282. (Isto u: Jezični znak, govorni znak, pjesnički znak, Osijek: Izdavački centar Revija – Radničko sveučilište Božidar Maslarić, 1988, str. 21‒31)
 • Vuletić, B. 1980a. Stilistika glasovnih struktura u suvremenom hrvatskom pjesništvu (I.) i (II.), Umjetnost riječi, god. 24, br. 2, str. 85‒108; br. 3, str. 191‒210. (Isto u zborniku Suvremeno hrvatsko pjesništvo, Zbornik, ur. A. Stamać, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1988, str. 135‒177; pod naslovom Zrcalna struktura u suvremenom hrvatskom pjesništvu, u: Jezični znak, govorni znak, pjesnički znak, Osijek: Izdavački centar Revija – Radničko sveučilište Božidar Maslarić, 1988, str. 85‒134)
 • Vuletić, B. 1980b. Gramatika govora, Zagreb: GZH.
 • Vuletić, B. 1981. Od krajnjih oblika do savršenog pjesničkog znaka, Umjetnost riječi, god. 25, br. 3, str. 167‒204. (Isto u: Jezični znak, govorni znak, pjesnički znak, Osijek: Izdavački centar Revija – Radničko sveučilište Božidar Maslarić, str. 271‒285)
 • Vuletić, Branko. 1981/82. Pokušaj definiranja umjetničkog krika uz jedan Krležin primjer: uvodni dio jednog dužeg teksta, Jezik, god. 29, br. 5, str. 129‒133.
 • Vuletić, B. 1983. Konkretna poezija Dobriše Cesarića, Umjetnost riječi, god. 27, br. 4, str. 293‒302.
 • Vuletić, B. 1988. Jezični znak, govorni znak, pjesnički znak, Osijek: Izdavački centar Revija – Radničko sveučilište Božidar Maslarić.
 • Vuletić, B. 1991. Glasovno ustrojstvo pjesništva Jure Kaštelana: asonance i aliteracije, Umjetnost riječi, god. 35, br. 3, str. 203‒219.
 • Vuletić, B. 1999. Prostor pjesme, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • Vuletić, B. 2000. Stilistika Petra Guberine, Umjetnost riječi, god. 44, br. 1, str. 47‒62.
 • Vuletić, B. 2003. Anđeoska i magareća stilistika. Krunoslav Pranjić: O Krležinu stilu & koje o čem još. Zagreb, ArTresor, 2002. (prikaz), Književna republika, god. 1, br. 5/6, str. 187‒192.
 • Vuletić, B. 2005. Fonetika pjesme, Zagreb: FF press.
 • Vuletić, B. 2006. Govorna stilistika, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku.
 • Wales, K. 1990. A Dictionary of stylistics, Longman: New York.
 • Winner, Th. 1972. Estetika i poetika praškog lingvističkog kruga (prijevod V. Andrassy), Umjetnost riječi, god. 16, br. 2/3, str. 137‒154.
 • Zima, Luka. 1880. Figure u našem narodnom pjesničtvu: s njihovom teorijom, Zagreb: JAZU.
 • Zorić, Mate i Frano Čale. 1956. Bilješke o stilističkoj vrijednosti imenske konstrukcije, Jezik, god. 4, br. 4, str. 109‒111.
 • Živković, S. 1961/62. Gramatička analiza na književnim djelima, Jezik, god. 9, br. 1, str. 11‒17.
 • Žmegač, V. 1960. Posljednja djela Wolfganga Kaysera, Umjetnost riječi, god. 4, br. 2, str. 101‒108.
 • Žmegač, V. 1961. Stil, u: Uvod u književnost, ur. F. Petrè i Z. Škreb, Zagreb: Znanje, str. 503‒562.
 • Žmegač, V. 2004. Književna povijest i teorija u Zdenka Škreba: u povodu stogodišnjice rođenja, Umjetnost riječi, god. 48, br. 2/4, str. 89‒96.