Novo

 

 • Stil, perfektna forma, izraz ekvivalentan ideji, ideja izražena jedinim, najboljim načinom: evo glavnog mjerila za valjanost hrvatskog stila i hrvatske proze. – Antun Gustav Matoš

 • Stil je izražajni sustav karakterističan za djelo, autora, epohu. – Damaso Alonso

 • Stilovi su razvrstani u našem jeziku kao podanici u našoj monarhiji. Dva izraza koja odgovaraju istoj stvari ne odgovaraju istom redu stvari; a dobar ukus zna da se kreće kroz tu hijerarhiju stilova. – Antoine de Rivarol

 • Stil je sama misao. – Rémy de Gourmont

 • Pod pojmom stil uvijek podrazumijevamo neku posebnost. Svejedno je pritom hoće li to biti umjetnička posebnost, posebnost jezičnih sredstava ili u prenesenom značenju posebnost ljudskog ponašanja. – Boris Tomaševski

 • Jezik izriče, stil ističe! – Michael Riffaterre

 • Kako nešto kažemo u najmanju je ruku važno kao i ono što kažemo; zapravo sadržaj i forma praktično su neodvojivi jer predstavljaju dva lica istog predmeta. – Ronald Wardhaugh

 • Stil je sâm čovjek. – Georges-Louis Leclerc de Buffon

 • [...] što se stil više udaljava od svakodnevne upotrebe, to postaje uzvišeniji; što, naime, ljudi osjećaju prema strancima i sugrađanima, to osjećaju i prema stilu. Zato jeziku valja dati izgled nečega neobičnog, jer su ljudi skloni da se dive onome što je udaljeno, a sve što izaziva divljenje je ugodno. – Aristotel

 • Stil nije pitanje tehnike, nego kvaliteta vizije [...] on je sam po sebi apsolutan način viđenja stvari. – Marcel Proust

 • Već je davno kazano da ima samo jedan način za tačan izraz, a taj jedan jedini način izbora i reda riječi je stil. Stil je dakle nešto što se može konstatovati, usavršavati, ali ne naučiti, jer je rezultat individualnosti. Originalnost se ne uči. – Antun Gustav Matoš

 • – Bog je u detaljima. – Aby Wartburg
  – Stil je svakako u detaljima, no u svim detaljima i u svim njihovim međusobnim odnosima. – Gérard Genette

 • Stil je osjećaj svijeta. – André Malraux

 • Stil je rasa, odgoj i život; stil je fizionomija i temperamenat. Karakter se mijenja lakše od temperamenta i – fizionomije – jer je karakter samo odgoj – sadašnjost; a nije i rasa, prošlost. Moj bi stil bio dakle – psovka. – Janko Polić Kamov

 • Stil je ništa, ali ništa bez stila. – Antoine de Rivarol

 • Izbacite sve uskličnike. Uskličnik je kao da se smijete vlastitom vicu. – Francis Scott Key Fitzgerald

 • Pod imenom stila stvara se jedan samosvojni jezik koji je posve uronjen u osobnu i tajnu mitologiju autora, u onu hipofiziku govora u kojoj nastaje prvi par riječi i stvari, u koju se jednom zauvijek smještaju velike verbalne teme njegove egzistencije. – Roland Barthes

 • Loš stil je zapravo nesavršena misao. – Jules Renard

 • Stil je aspekat i kvalitet iskaza koji rezultiraju iz izbora među izražajnim sredstvima, aspekat i kvalitet koji su determinirani govornikovim ili piščevim intencijama. – Krunoslav Pranjić

 • Stil nije ples nego proces. – Jean Cocteau

 • Stil je jedini predmet književnoznanstvenog istraživanja. Stil je jedina književna realnost. Stilistika je jedina moguća znanost o književnosti. – Damaso Alonso

 • A konstrukcijom rečenice dotičemo jedno od najzanimljivijih pitanja sintakse stila. [...] ako je rječnik tijelo stila, struktura rečenice je njegova duša. – Pierre Guiraud

 • Put u pakao popločen je prilozima. – Stephen King

 • [...] pojmovi stila i stilema i njihov međusobni odnos nisu apriorne, objektivne kategorije nego su imanentni umjetničkoj strukturi jezika koja se spoznaje subjektivno, intuicijom, ʻdoživljajemʼ, što je temelj svakom metodološki suvislom kritičkom pristupu. – Frano Čale

 • Stil je poput kristala, njegova čistoća blista. – Victor Hugo

 • Samo si najveći umovi mogu dopustiti jednostavan stil. – Marie-Henri Beyle Stendhal

 • Ljudi misle da ih mogu poučiti stilu. Tome što stil zapravo jest! Imati što reći i reći to što je jasnije moguće. To je jedina tajna stila. – Matthew Arnold

 • Kada se suočimo s prirodnim stilom, zapanjeni smo i oduševljeni, jer smo – očekujući autora – našli čovjeka. – Blaise Pascal

 • Prave riječi na pravom mjestu – to je prava defincija stila. – Jonathan Swift

 • Stil doista ide u red pojava klijanja, on je preobražavanje naravi. I aluzije stila vraćaju u dubinu. [...] stil ima samo okomitu dimenziju, on je uronjen u zatvoreno sjećanje ličnosti, svoju neprozirnost stječe na temelju stanovitog doživljaja materije. – Roland Barthes

 • Kultura je prije svega jedinstvo stila koje se manifestira u svim aktivnostima nacije. – Friedrich Nietzsche

 • Stil je pod riječima i u riječima. On je duša i tijelo djela. – Gustave Flaubert

 • Kad stila ima, izraz je raznolik i raspoznatljiv. Ako ga nema, postoji manir, serijsko pisanje: ispod nekoliko fraza, koje imaju apriorno dostojanstvo i važnost, kulja mutna voda nemoći i besmisla. – Tomislav Ladan

 • Skup običaja jednog naroda uvijek je obilježen njegovim stilom; običaji oblikuju sustave. – Claude Lévy-Strauss

 • Tkanje ili uzorak; tkanje koje je istovremeno senzualna i logična, elegantna i bremenita tekstura: to je stil. – Robert Louis Stevenson

 • Za stil je potreban golem napor te fanatična i predana tvrdoglavost. – Gustave Flaubert

 • Sve su moje priče stilska tkanja i na prvi se pogled čini da nijedno ne sadrži mnogo kinetičke materije. Za mene „stil“ jest materija. – Vladimir Nabokov

 • Ako želimo razumjeti stil igraćih karata, ne smijemo se zadovoljiti promatranjem crteža na njima, moramo se upitati čemu one služe. – Claude Lévy-Strauss

 • Dobro je kad je iskaz izravan, ali i kad se misao zaodjene u novu dražesnu formu. Dobra je jednostavnost, ali i kompleksnost, tajanstvenost, začudnost, simbolizam, čak i opskurnost imaju određenu vrijednost. Štoviše, ne postoji Stil, samo stilovi i to je sve. – Oscar Wilde

 • Stilom se nazivaju posebne odlike govora, teže i rjeđe, koje označavaju genij ili talent onoga koji piše ili govori. – Jean le Rond d'Alembert

 • Stil, a ima ga tisuću vrsta, ne može se naučiti; to je dar s neba, to je talent. – François-René de Chateaubriand

 • Sad običan aspekt iskazanog, sad svjesna umjetnost umjetnikova, sad izraz čovjekove prirode, stil je neodređeni pojam koji stalno nadilazi granice u koje ga namjeravaju zatvoriti. – Pierre Guiraud

 • Uistinu dobar je stil moguć tek kada čovjek postane najbolji što može biti. Stil je karakter. – Norman Mailer

 • Moć stila, tj. potpuno slobodna veza između jezika i njegova dvojnika od puti, stavlja pisca iznad Povijesti, kao svježinu. – Roland Barthes

Zrinka Posavec: Još uvijek sam uz Mariju Callas

U ovoj epizodi razgovaramo s autoricom pjesničke zbirke Maria Callas se baca u more – Zrinkom Posavec.

Maria Callas baca se u more: glas, glazba i mali nožić

Podcast Slobodnim stilom u trećoj se sezoni pretvara u književni klub. Čitateljice Ana Juradin, Gabrijela Bionda, Helena Lučić, Iva Antičević, Petra Kober i Veronika Vrgoč čitaju devet knjiga recentne književne i publicističke produkcije, a razgovarat će i s autorima naslova.

Od paralele do strategije eufemizacije smrti

Usto što slavi život, njegovu ljepotu u cvijetu i listu, Koprićeva je pjesnička zbirka i poruka biljnoga svijeta o prirodnom prihvaćanju smrti. Ona poetski smanjuje apsurd smrti i funkcionira kao utješiteljica i učiteljica. Ona nije religija niti zelena ideologija, iako bi se mogli zamijetiti neki vidovi potonjih ideja.

Književna kritika

U zimskome semestru ak. god. 2022/2023. izvodila sam kolegij Književna kritika. Kolegij je dijelom bio zamišljen i kao praktična kritičarska radionica u kojoj su studenti svladavali zakonitosti pisanja književne kritike i oblikovali svoj kritičarski rukopis.

stil je žanr je stil je žanr

Studenti su dobili zadatak odabrati jedan od pet novinarskih tekstova Jutarnjeg lista objavljenih početkom 20. st. (»Htjela se otrovati«, »Mala senzacija u Ilici«, »Početak oluje«, »Štrajkbreherica« i »Tulenje po ulicama«). Odabrani tekst trebali su preispisati u pet inačica, svaki put ističući jedan od stilogenih postupaka: punktuacijske stileme, (anti)eufoniju, gramatičku sinonimiju, ekspresivnu sintaksu, anticipaciju/retrospekciju/introspekciju. Svaka je inačica trebala poprimiti lingvostilističke odlike proezije ili lirske drame.

»Novo normalno«: O poimeničenim pridjevima u hrvatskome

U radu se proučava sposobnost pridjevskih riječi da se pojavljuju samostalno na položaju glave imenske sintagme umjesto imenice koju prototipično modificiraju (npr. mladi, dobro). U prvome se dijelu daje pregled vodećih lingvističkih teorija koje pretpostavljaju različite mehanizme u pozadini te pojave: sintaktičkoga pristupa s elipsom i nominalizacijom, morfološkoga pristupa s konverzijom i konstrukcijskoga pristupa s koercijom. U drugome se dijelu donosi gramatički opis hrvatskih poimeničenih pridjeva koji obuhvaća njihove morfološke značajke, uvjete ispuštanja imenica te posebna obilježja ljudskih i apstraktnih poimeničenih pridjeva.

Motiv pobune u pjesništvu Marka Tomaša

Motiv pobune značajna je odrednica pjesničkoga opusa Marka Tomaša. Nihilističkim odnosom prema sadašnjosti i melankoličnim refleksom o boljoj prošlosti Tomaš gradi poetski svijet obilježen pobunom protiv svih nakaznosti apokaliptične poslijeratne stvarnosti i novoga ustroja svijeta ispražnjenoga od suštine.

Biblioteka

Nova izdanja

Ivan Marković: Bu kaj? Paljetkovanje po privatnim jezicima Vatroslava Jagića, Augusta Šenoe i Antuna Gustava Matoša

Ivan Marković: Bu kaj? Paljetkovanje po privatnim jezicima Vatroslava Jagića, Augusta Šenoe i Antuna Gustava Matoša

Tvrtko Vuković: Tjeram krdo riječi

Tvrtko Vuković: Tjeram krdo riječi

Vatroslav Kalenić: Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe

Vatroslav Kalenić: Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe

Ljudevit Jonke: Suvremeni naš književni jezik

Ljudevit Jonke: Suvremeni naš književni jezik