Biblioteka

Edita Hercigonja-Mikšik: Ogledi o jeziku ljudskome i protuljudskome

Edita Hercigonja-Mikšik rođena je 1955. u Sisku. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. diplomirala je jugoslavistiku i filozofiju. Od 1980. do 2020. radila je na Katedri za hrvatski standardni jezik Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, isprva kao asistentica, od 1987. u nastavnome zvanju lektora te od 1997. višega lektora. Objavljuje radove o leksikologiji i filozofiji jezika.