Biblioteka

Hrvatski rječnik stopljenica

Ma

macaronut [makaronat] im. e. macaronut fr. macaron ‘kolačić’ × e. doughnut, donut ‘uštipak, krafna’ vrsta kolača, francuski makaron s rupom i punjenjem poput američkog uštipka

»Macaronut«: Da, on je u isto vrijeme i krafna, i macaron! (Index, 10. 3. 2016, n)

Simpatični »macaronut« u prodaju će izaći 20.03., na službeni dan macaronsa. (Index, 10. 3. 2016)

• usp. cronut, čazerica, krafnosan, krasan, kroasendvič, krona, kroštipak, prtljažfna, stanikrenifna, zastofna

machkro [mačkro] im. e. macho ‘mačo’ × makro ‘svodnik’

Moje misli pasmaterijaliziraju, a bruke prave muža, machkroa, my auf-vingers postaju udbeni organi, zlačin del sesso, moja opsexija. (Radaković 1999, 50)

• usp. bruka, opsexija, pasmaterijalizirati, zlačin

mačinka im. mačka, mačji × palačinka e. catcake cat ‘mačka’ × pancake ‘palačinka’

Što je to bilo? – Ne znam. Zvučalo je kao da si pregazio mačku. [...] – Više ne izgleda kao mačka. – Ne. – Mačja palačinka. Mačinka. Oprosti! (Dva i pol 2015, S07E03)

• usp. čokočinka, ćaćalinka, frodočinka, pucačinka

maćaćak im. mačak × /Ivo Sanader/ Ćaća

Maćaćak (Ćaća, 27. 2. 2015, m)

• fotomontaža glave I. Sanadera na mačku

Maćaćalena im. /Marija/ Magdalena × /Ivo Sanader/ Ćaća

Marija Maćaćalena (Ćaća, 28. 3. 2015, m)

• fotomontaža I. Sanadera kao časne sestre

• usp. ćaćatolik, dobroćačinitelj, kršćaćanski

Madchester [mečester] im. Madchester e. mad ‘lud’ × Manchester /United/ pogrdno za nogometni klub Manchester United

»Madchester« opravdao reputaciju? Iranac zatražio deportaciju nakon 10 godina jer mu je »pun kufer« Manchestera (JL, 24. 9. 2015, n)

• usp. Čmarnajted, Gaychester, Madchester

Madonnina [madonina] im. Madonna × Severina /Vučković/ podrugljivo o pjevačici S. Vučković

Skandali hrvatske Madonnine (Kaćunko, 19. 5. 2008, n)

• o skandalima pjevačice Severine • Madonna – američka glazbena zvijezda i seks-simbol

• usp. Dalmaterina, Hrverina, Seveningen, Severindex, Srberina, Ševerina

madžarolac, mađarolac im. Madžar, Mađar, madžarolac, mađarolac × Tirolac ‘Austrijanac’ pogrdno za člana Narodne stranke, hrvatskoga podložnika i Ugarskoj i Austriji, kovanica A. Starčevića (1867, kad je počeo objavljivati u listu Zvekan)

Zamerili mi vi, nezamerili, ovde mi je svejedno, ja vam kažem istinu kakovu težko da ste ikada do danas čuli. Ta je istina: da vi Stekliši grešite proti Hervatom i Hervatskoj, kada Slavjane, Magjarolce, i kako se sve zove taj nečisti nakot, zovete blagom, marvom, ili kojim drugim dosada običajnim imenom. [...] Nevidite li, da Slavjani, da Magjarolci, po uredjenoj osnovi rade o propasti Hervatah? [...] Nevidite li da vodje Magjarolacah, i svi njihovi aktivni pristaše nisu bezumna marva, nego prepredeni tati slobode, časti, i sreće Hervatah? (Starčević 1867, 41–42)

Sada vidim i izpovedam, da sam nepravedan bio naprama mnogim Magjarolcem, sada znam da je u tih obih kerdih više blaga nego izdajicah. (Starčević 1867, 45)

Bog će blagosloviti delo i težake, s Magjarolci smo za čas gotovi. (Starčević 1867, 47)

Magjaroni su hervatsko plemstvo koje još ima po zalogaj svojega kruha i nije se dalo u Magjarolce [...] (Starčević 1868, 96)

Magjarolci1

Kad su već prie izdali samostalnost, i ustav Hervatske kad su se eno s Magjari venčali, Magjarolci idu da se venčaju i s Tirolci. (Starčević 1868, 100)

Nije druga, ništa nekoristi, van dajmo »pisma Slavoserbah.« Ali ne, jer je »Zvekan« preporučio ime »Magjarolac«, kerstimo ih barem za sada, »pisma Magjarolacah.« (Starčević 1879, I, XXI)

Dva čoveka složno podkopavaju temelj sgrade. Jedan ih hoće da posebice razbije svaki pećnjak sgrade; drugi to neće, jer zna da kada se cela sruši, ni pećnjaci ne budu celi ostali; ako-li koješta i ostane, neima veliku vrednost. Koja je razlika medju timi ljudi? Ona ista koja medju Mameluci i Janičari. (Ovako Stekliši zovu nas Liberale i Samostalce.) Oni jedni i drugi proglasiše Hervatsku magjarskom krunovinom, jedni i drugi priznadoše »zajedničke interese«, i time učiniše da zakonito moramo podmirivati potrebe Tirolacah i Magjarah. Osim tih točakah sve ostalo vredi koliko i pećnjaci, u sgradi koja se ruši. Dakle, sitnjarie na kraj: Mameluci su i Janičari samo jedno telo, oni su svi Magjarolci, Slavoserbi. (Starčević 1879, I, 10)

Vi Magjarolci, Slavoserbi, ili, buduć ste svačiji tko vas plati, vi Svačijakovići radiste o sveučilištu za zaplesti prostotu, rečmi za, činom proti. (Starčević 1879, I, 109)

• usp. kloakofonia, monantonia

Da se vidi, u kolikom nerazmjerju i nesuglasju stoje stari mađaroni naproti Miškatovićevim mađarolcem, stade Rauchova garda [...] anatomizirati čudovište, doktora Marka, od zadnje strani ljudskoga trupla. [...] Mladi mađarolci, pojidajuć se sa sramote na dnu crijeva svojih, opkoliše Mirka, dokazivajuć mu, da to nije saborska sjednica. (Kovačić 1884, 132, 133)

Moje je duboko uvjerenje da bi oni koje je naš Stari krstio Mađarolci, počinili još više čuda i pokora u toj zemlji koja ih hljebom hrani, da po koja mađarolska žena ne nosi hrvatske mjesto unionističkih pantalona. (Matoš VI, 44, 30. 10. 1901)

Sve su to razlozi da je najjasniji uzor i primjer naobraženoj omladini našoj Ante Starčević. Taj pisac i političar je od svih naših modernih najenergičniji, najslobodniji, najhrvatskiji, kod njega je sve jasno, kristalizovano. »Evo muža«! rekao bi Napoleon, a Stendhal bi se bez sumnje divio ovom diplomati i poštenjaku. Obzoraš, slavoserb, mađarolac – ti su nazivi u njega ne samo politički, već i moralni; označavajući tipove naše zaostale kulture. (Matoš XV, 42, 24. 12. 1902)

Neki čuveni mađarolci ne vjeruju u realnost duše, premda su svoju preko vrijednosti prodali. [...] Jedan mađarolac primi ovih dana iz Egipta razglednicu [...] (Matoš XVI, 177–178, 30. 1. i 5. 3. 1904)

Poput mađarolaca u najnovije doba, priznaje da se ipak »Ugarska ne ponaša prama Hrvatskoj apsolutno i tačno vjerno ugovoru od g. 1868. [...]« (Matoš XV, 77–78, 27. 4. 1904)

Ništa ne umire, pa ni mađarolci. Ima ti tu ljudi koji bijahu sve, pa čak i pošteni. (Matoš XVI, 46, 6. 1. 1912)

• usp. Arsenikides, Aršelides, bedakcija, Blunaček, Dreksler, Huljević, Judapešta, Kretenides, Krieštimir, Kriješto, Kripelides, majmunides, oseloboditi, pesimisterija, Pfujević, pokreten, pokretenčić, pokretenski, politrika, simvolistički, simvolovski, Spermačević, Srbat, supilopovština, Ušević

Program Bogovićev je gotovo jednak Starčevićevu. Političke protivnike krstio je slavosrbima i mađarolcima; ovo su mađaro-tirolci, dakle oni, koji po nalogu Austrije hoće da se mire s Mađarima. Slavosrbi su pasmina i moralne nakaze; mađarolci su političke budale. O mađaronima sudi Starčević sasvim drugačije [...] (Nehajev 1932, 142)

Pa dobro! A kako izgleda život u gradu? Kako naši ljudi? – Pa uvek sve isto, gosparu! Život se zapravo vrlo polagano menja! U Austriji imali smo Mađarolce. Danas u prvome planu stoje Serborolci! (Krleža 1926, 32)

• usp. serborolac

Pisma Magjarolaca počela su izlaziti u pravaškom humorističko-satiričkom listu »Zvekan« (1867), a nastavio ih je objavljivati u pravaškom tisku, posebice u sušačkoj »Slobodi«. Magjarolci – to su pristalice Narodne stranke koji se ne znaju odrediti ni prema Pešti ni prema Beču, te su kao neki politički spoj mađarona i Tirolaca. (Bratulić 1995, 476–477)

U Kovačićevom se književnom djelu uglavnom nije izrazilo Starčevićevo izlaganje u spomenutoj adresi. Njegovo su nadahnuće Pisma Magjarolacah (28 pisama) objavljivana u pravaškom tisku prije Rakovice (1871) i prvi put cjelovito izdana 1879, tj. na početku pravaškoga pokreta. [...] »Slavoserbi« ili »magjarolci« (»slavoserb« je kovanica od pojmova sclavus i servus, a »magjarolac« je ropski podanik Mađara i Tirolaca-Nijemaca) su identificirani s pripadnicima Narodne stranke kao podljudima sužanjske naravi koji nisu postigli niti stupanj životinje. [...] Treba spomenuti da Kovačić nije nikada upotrijebio Starčevićev pojam »slavoserb« ili »magjarolac« [...] (Gross 2000)

Zanimljivo je da Starčević u »Nekolikim uspomenama« nije nijednom upotrijebio kovanicu »Magjarolci« kojom je kao čestim epitetom častio »izdajice« 1868/69, osobito u satirama pisanima pod naslovom »Pisma Magjarolacah«. Magjarolci su za Starčevića oni politički djelatnici koji žele biti i Mađari i Tirolci (Magjar + Tirolac), tj. oni koji se žele skloniti i pod Ugarsku i pod Austriju te čas traže zaštitu kod jednih čas kod drugih. Vjerojatno je ovdje namjerno izostavio kovanicu »Magjarolci«, pretpostavivši da se »epitetu« izlizala oštrica ili je mislio da termin sada nije dovoljno »crn« za one na koje je prije bio primjenjivan. Doduše, brojne aluzije upućuju na taj izraz, ali njega ipak nema. (Lasić 2007, 108)

madžarolski, mađarolski prid. madžarski, mađarski × tirolski ‘austrijski’ na način madžarolaca, mađarolaca • v. madžarolac, mađarolac

Ako-li je ta smradna živina Magjarolska mislila, da ona pomoćju svojih tamnih drugovah, nebude već danas, nego stopervo sutra plaćati svojom kožom, onda taj nakot stoji duboko pod običnom nemom živinom. (Starčević 1867, 45–46)

Moje je duboko uvjerenje da bi oni koje je naš Stari krstio Mađarolci, počinili još više čuda i pokora u toj zemlji koja ih hljebom hrani, da po koja mađarolska žena ne nosi hrvatske mjesto unionističkih pantalona. (Matoš VI, 44, 30. 10. 1901)

madžarolština, mađarolština im. madžarština, mađarština × tirolština ‘austrijanština’ ukupnost odlika i djela madžarolaca, mađarolaca • v. madžarolac, mađarolac

Pitaju nas naši čitatelji. Mi im odgovaramo: U tih nacertih, činih, pokazasmo vam i Magjarolce, i njihov program, i duh Magjarolštine, Slavoserbštine. (Starčević 1868, 103)

Mafiavelli [mafijaveli] im. tal. mafia ‘mafija’ × /Nicollò/ Machiavelli × veljeti pz. 3. jd. veli

Feralov Mafiavelli (FT, 29. 11. 1999, n)

• o izjavi Z. Canjuge da cilj opravdava sredstvo (Canjuga zna da to nije smislio N. Machiavelli, nego isusovci) pri ujedinjenju hrvatskoga nacionalnog bića • N. Machiavelli – talijanski renesansni političar, pripisuje mu se uzrečica da cilj opravdava sredstvo

mafin prid. mafin × fin ‘ukusan’ e. muffin ‘mafin, kolač pečen u malom kalupu’

Kuc-kuc. – Bok. Što vas je dovelo? – Nešto ma... fino. – Rekao sam ti da nije smiješno. – Ne smije se zato što je borov... užan. [...] Ali katkada sve ode u mafinu materinu. Razumiješ, zar ne? (Teorija 2015, S08E09)

• u izvorniku igra s dječjim izgovorom e. nothing much ‘ništa posebno’ kao muffin much, dosl. ‘mafin puno’ – dva lika trećemu na poklon donose košaricu mafina s borovnicama

• usp. borovužan

mafinancijaški prid. mafijaški × financijaški

Jer o tome se NE odlučuje u B(alk)anskim dvorima, nego na Wall Streetu ili drugdje na tajnim sastancima »mafinancijaških wallova« i drugih lobby-moćnika...! (Kaćunko, 7. 12. 2011)

• o pobjedi tzv. Kukuriku-koalicije na parlamentarnim izborima

• usp. balkanski

mafionerija im. mafija × masonerija

Suđenje za slučaj »Hypomolina« [...] utvrdilo je, čak i unatoč silno uloženom t(u)rudu prehlađeno-nakašljavajuće-zamuckujućeg suca Turudića da bude na visini zadaće, svakome tko »kuži igru« kako je to najobičniji igrokaz poput maske za skrivanje glavnih protagonista EU-financijske mafionerije [...] (Kaćunko, 24. 11. 2012)

• o proglašenju I. Sanadera krivim na suđenju u slučaju Hypo i INA-MOL

• usp. turud

mafioničarski prid. mafija × mađioničarski

Mafioničarski trikovi (FT, 8. 1. 1996, n)

• o trikovima političara I. Pašalića s nadnaslovom Kako ispasti glavni u društvu

magihisterij im. magisterij × histerija

Istražni magihisterij (FT, 15. 11. 1999, n)

• o osnivanju povjerenstva koje će ispitati je li pravaš A. Đapić prepisao magistarski rad

• usp. antecipacija, antocipacija, antofašist, antofašistički, antofašizam, antopologija, bravorijek, Čaprazliović, Delhija, divnjak, đapahirija, idiomluk, kriminimalizacija, Ku-Kuruz-Klan, norčan, pogotovina, shitni, stupendist, Trbosijek, udbalaština, udbiverzitet, zadartost

magistratište im. magistar × stratište

Hrvatsko magistratište (FT, 12. 5. 2001, n)

• napis o sramotnu tretmanu znanstvenih novaka u RH

magistrava im. magistrala × strava

Jadranska magistrava (FT, 30. 3. 1998, n)

• o mutnim poslovima u Dubrovačkoj banci

• usp. raguziti

Magistrava Zagreb Goričan (FT, 21. 6. 1999, n)

• o štetnom ugovoru koji je Vlada RH sklopila s izvođačima radova

Magladona im. /Anton/ Maglica × /Diego/ Maradona podrugljivo za nogometaša A. Maglicu

A i na Kiša zaboravite na proljeće... Igrač u jednoj sezoni može igrat samo za 2 kluba, a tu kvotu je mali ispunio... Tako da smo osuđeni na Magladonu. (SD, 5. 2. 2015, k)

Zašto nema kikseva od Magladone? (Sportnet, 17. 6. 2015, k)

Gabrijel Boban prožvakano ime ljetos, al ovaj Ilija Nesterovski iz Intera ne bi loš bio, trpa dosta, za Magladonu je doktor. (Sportnet, 4. 10. 2015, k)

• usp. Čoparadona, Ćaćadona, Haladona, Mamadona, Messidona, Varadona

magnumni prid. Magnum × umni

Feralova magnumna bolest (FT, 23. 6. 2006, n)

• o izjavi pravašice R. Tomašić da voli oružje i da joj je najdraži revolver Magnum 357

majlonke im. mn. muški × najlonke muške najlonke

Jesi li dovoljno muško? Majlonke. (2011, r)

• reklama za izmišljen proizvod

Majmulanović im. majmun ‘glupan, budala’ × /Zoran/ Milanović pogrdno, uvredljivo za hrvatskoga premijera Z. Milanovića

Majmulanović ne zna đe udara. Samo me strah da Buljooki ne dođe na vlast a kako stvari stoje hoće. (Index, 17. 9. 2015, k)

Ajmo Majmulanoviću, kaj se čeka? (Index, 18. 9. 2015, k)

A što mi čekamo? Njemačka uskoro prestaje primati migrante pa će im onda biti dobro i kod nas. Majmulanović se totalno pogubio. (Index, 28. 10. 2015, k)

• usp. Bezvezoka, Debilanović, Emilanković, Gnjidanović, Karalanović, Karamilanović, Milamarko, Milijanović, Muljanović, nagomilanović, Nulanović, Sponzoran, Sprdnjanović, Tomizoran, Yugovanović, Yulanović, Zečilanović, Zloran, Zočina, Zokafka, Zokyuevara, Zoramarko, Zorangutan, Zorislav

majmunides im. majmun × Maimonides

Ležim na divanu i trsim se da ne mislim, ali ipak mislim. Ne misliti je teže no misliti, pa sam u trgovište Babovac i došao s tom namjerom da ne mislim. I veliki Majmonides imađaše jamačno časova kad je čeznuo da bude majmunides. (Matoš II, 148, 17. 7. 1909)

• Majmonid, Maimonides, Moše ben Maimon – veliki židovski, uopće srednjovjekovni filozof (1135–1204), između ostaloga pisao o razlici i sličnosti čovjeka i čovjekolikih majmuna

• usp. Arsenikides, Aršelides, bedakcija, Blunaček, Dreksler, Huljević, Judapešta, Kretenides, Krieštimir, Kriješto, Kripelides, madžarolac, oseloboditi, pesimisterija, Pfujević, pokreten, pokretenčić, pokretenski, politrika, simvolistički, simvolovski, Spermačević, Srbat, supilopovština, Ušević

majmunitet im. majmun ‘glupan, budala’ × imunitet

Skidanje majmuniteta (FT, 1. 12. 2001, n)

• o skidanju saborskoga zastupničkog imuniteta I. Pašaliću zbog sumnje u umiješanost u nezakonitu pretvorbu Slobodne Dalmacije

majstorbator im. majstor × masturbator e. masterbator master ‘majstor’ × masturbator ‘masturbator’

Ali sada možeš učiti pod nogama majstor... batora. (Kalifornikacija 2011, S03E02)

Makrolačić im. makrobiotički × kolačić brend keksa proizvođača Ž. Mavrovića

Jimmy, ako si čitao/la sastav na makrolačiću mislim da su sastojci Mavrovićevi, a kolačiće radi neka druga firma (F, 2. 7. 2007, k)

Nije da ne jedem njegov makrolačić, ali je skup za popizdit. (F, 5. 7. 2007, k)

• usp. Čocrolada, Čokolačić, Krašopis, Krašotica, Krašuljci

Maksimit im. Maksimir × mit

Feralov Maksimit (FT, 28. 4. 2006, n)

• o izjavi M. Bandića da je Dinamo zaštitni znak hrvatskog identiteta • Maksimir – dio Zagreba u kojemu je smješten stadion NK Dinamo

Maksinemir im. Maksimir × nemir

1911 Maksinemir 1950 (Di, 23. 11. 2014, m)

• riječ je o otkazanu derbiju između Hajduka i Dinama kad je momčad Hajduka odbila igrati jer je navijačkoj skupini Torcidi zabranjen ulaz na stadion Maksimir • 1911. osnovan je Hajduk, 1950. osnovana je Torcida

Mamićmir postao Maksinemir (Kaćunko, 9. 7. 2015, n)

• o uhićenju nogometnoga dužnosnika Z. Mamića

• usp. Mamićmir

maklava im. mak × baklava baklava s makom

Baklava – maklava – praklava – pa birajte (Coolinarika, 7. 1. 2010, n)

Moj sin naručio »sočnu« baklavu, sa orasima (baklava), makom (maklava) i praznu (praklava), ali da se ne mešaju – dobio je sve to u jednoj tepsiji (Coolinarika, 7. 1. 2010)

Maklava (Coolinarika, 2. 7. 2011, n)

• usp. praklava

malenkolija im. malen, malenkost × melankolija

Malenkolije (Lucić 2012b, 155, n)

maliganski prid. maligan ‘zloćudan’ × maligan ‘jedinica za postotak alkohola’ + -sk-i

Štropotom je dobio otputokaz i od tog vojno-kositrenutka on je postao propilica i dobio maliganski tumor, ciružu jetrenu [...] (Radaković 1999, 48)

• usp. ciruža, otputokaz, propilica, štropotom, vojno-kositrenutak

Maloćaća im. /Mario/ Maloča × /Ivo Sanader/ Ćaća

Zaboravili ste kapetana Maloćaću (Ćaća, 26. 4. 2015, k)

• komentar na fotomontažu glave I. Sanadera na tijelu meksičkoga nogometaša J. Hernándeza Chicharita • M. Maloča – hrvatski nogometaš i bivši igrač Hajduka

• usp. Ćaćarito

maltichon [maltišon] im. e. maltichon maltese ‘maltezer’ × bishon /frise/ ‘kovrčavi bišon’ pas mješanac maltezera i kovrčavoga bišona

Bichon Frise + Maltese = Maltichon (Vauvau, 12. 6. 2007)

maltie [malti] im. e. maltie maltese ‘maltezer’ × westie ‘vesti, zapadnoškotski bijeli terijer’ pas mješanac maltezera i vestija

Maltese + Westie = Highland Maltie (Vauvau, 12. 6. 2007)

maltillon [maltilon] im. e. maltillon maltese ‘maltezer’ × papillon ‘papilon, pas leptir’ pas mješanac maltezera i papilona

Maltese + Papillon = Maltillon (Vauvau, 12. 6. 2007)

malzer [malzer, malcer] im. e. malzer maltese ‘maltezer’× /miniature/ schnauzer ‘/patuljasti/ šnaucer’ pas mješanac maltezera i patuljastoga šnaucera

Miniature Schnauzer + Maltese = Malzer (Vauvau, 12. 6. 2007)

Mamadona im. mama × /Diego/ Maradona pogrdno za nogometaša D. Maradonu, zbog operacije zatezanja lica

Zbog operacije zatezanja lica Argentinac je postao predmet sprdnje, a njemački Bild nazvao ga je »Mamadona«. (VL, 4. 2. 2015)

Mamadona: Diego se pomladio zbog 30 godina mlađe djevojke (24sata, 3. 3. 2015, n)

Bio je najbolji nogometaš na svijetu, a danas je... Mamadona! (VL, 4. 3. 2015, n)

• usp. Čoparadona, Ćaćadona, Haladona, Magladona, Messidona, Varadona

mamadžerica im. mama × menadžerica

Ranim ustajanjem i pripremanjem doručka, sestre Marina i Maja iznenadile su vagabunda Marinka u Banovcima. Marinko, kako bi dobio koji bod više, odlučio je nazvati mamadžericu, Majinu i Marininu mamu bez njihova znanja. (TP, 5. 4. 2013)

• o zgodama u TV-emisiji Ljubav je na selu

Nema stajanja dok je »mamadžerica« Kris tu: Kendall i Kylie predstavljaju svoju prvu knjigu po knjižarama (Index, 13. 6. 2014, n)

Najmlađa sestra iz obitelji Kardashian/Jenner odlučila je da je vrijeme da i ona napravi odmak od »mamadžerice« Kris, te je pronašla kućicu u kojoj će moći nesmetano tulumariti s frendovima i planirati budućnost. (Index, 26. 2. 2015)

• o zgodama iz života planetarno popularne TV-obitelji Kardashian

mamadžbina im. mama × otadžbina

Mošnice su moje nabrekle kao svemir, kao atomski reaktor u Krškom, mojom drškom, i njenim vrškom, vraški draška dražica moje otadžbine. Mamadžbine. Mutterlanda! (Radaković 1999, 17)

Mamićmir im. /Zdravko/ Mamić × Maksimir

Mamićmir postao Maksinemir (Kaćunko, 9. 7. 2015, n)

• o uhićenju nogometnoga dužnosnika Z. Mamića

• usp. Maksinemir

mamijaš im. /Zdravko/ Mamić × mafijaš pogrdno o podupirateljima nogometnoga dužnosnika Z. Mamića

Ali pustimo sad »Dinamo« i hajdemo tamo gdje nema ni Mamića ni njegovih mamijaša. (Lucić 2011a, 22. 9. 2011)

mamiran prid. /Zdravko/ Mamić × armiran

Mamirani beton (FT, 11. 4. 2008, n)

• o izjavama nogometnoga dužnosnika Z. Mamića na ispraćaju H. Ćustića, nogometaša NK Zadar koji je preminuo od ozljeda dobivenih kad je na utakmici glavom udario u betonski zid

• usp. menažderski

mamlazni prid. mamlaz ‘trapavac; neotesanac’ × mlazni

Dopinguzirani trčkostroj šljaka na mamlazni pogon, a publika urla misleći da se radi o prirodnom fenomenu. (Bednjanec 1980, 8)

• epizoda o dopingu u atletici

• usp. analizanje, dopinguz, dopinguziran

Prije starta treba se dobro naklopati boba da se dobije zalet na mamlazni pogon. (Bednjanec 1983, 16. 2. 1983)

• epizoda o bobu, zimskome sportu

Ministar na mamlazni pogon (FT, 11. 5. 2002, n)

• fotomontaža ministra kulture A. Vujića na mlaznome motoru

Jezdiš otvorenim nebom i prodaješ maglu, a sprava piči sama od sebe, devetsto na sat, budući da je opremljena motorom na mamlazni pogon. (Ivančić 2012c, 5. 2. 2012)

• o izjavi premijera Z. Milanovića da smo svi u »istom avionu« i dijelimo »istu sudbinu i isti cilj«

Doda li se tome borbeni angažman Jutarnjeg lista, koji Čadežova tekstualna buncanja najavljuje na naslovnici, kiti ih pompoznom opremom i prostire preko tri stranice prazničnoga broja, ugođaj je kompletan: očito se radi o firmi u naponu snage, o mediju koji šljaka na mamlazni pogon. [...] Budući da Jutarnji list, oslonjen na kadrove Čadežova profila, radi na mamlazni pogon, valjda se vjeruje da je takva i mentalna motorika njegove publike. (Ivančić 2014c, 28. 4. 2014)

• o napisu T. Čadeža u Jutarnjem listu protiv V. Ivančića

mamnezija im. mama × amnezija e. mumnesia mum ‘mama’ × amnesia ‘amnezija’ smetenost i zaboravljivost koje se u žena jave poslije poroda, možda kao evolucijski način da se mozak oslobodi za funkcije važne za dobrobit djeteta

Američki neurolozi napokon su znanstveno potvrdili da je zaista riječ o medicinskom stanju: dokazali su da iza njega stoji niz hormonalnih promjena, umor i stres zbog brige za dijete. Nadjenuli su mu naziv mamnezija. (VL, 11. 3. 2008)

Zaboravila pogledat!? :lol: Kako se ono to zove, mamnezija?! (Roda, 3. 9. 2008, k)

Mamnezija je pojam skovan među majkama koje su primijetile još jedan zajednički problem – zaboravljivost. [...] Ispočetka, kad su djeca još bebe, obično krivimo umor, brigu, stres i opterećenost, ali kad dijete poraste, mamnezija ne nestaje. [...] Ipak, znanstvenici smatraju da ženama mamnezija može osigurati i evolucijsku prednost. (Klinfo, 6. 2. 2009)

mamovište im. mama × čudovište e. momster mom ‘mama’ × monster ‘čudovište’ bogato udana mama djeteta vrtićke ili školske dobi koja ne radi pa se stiže posvetiti djeci i sebi – tako ju vide zaposlene mame

Najstrašnija stvorenja u zatočeništvu. Mamovišta. Desno Wendy Best. Volontira u vrtiću, ide na izlete, potpredsjednica udruge roditelja. Glavna u zastrašivanju zaposlenih majki svojim kućanskim vještinama. I Janine LoPietro. Bavi se pilatesom, jogom, biciklizmom [...] (Ne znam kako, 25. 1. 2015)

• usp. čedovište, svekriva, šokorica

mamunarija im. /Zdravko/ Mamić × majmunarija

Feralova mamunarija (FT, 4. 8. 2006, n)

• o izjavi Z. Mamića, nakon što je fotografiran s podignutom rukom, da on i ne zna što je to fašistički pozdrav

mamurant im. mamuran × maturant

Mamurant! (Di, 18. 1. 2015, k)

• aluzija na opijanje maturanata na norijadi

mamurlook [mamurluk] im. mamurluk × e. look ‘izgled’ izgled lica koji je posljedica mamurnosti ili ju namjerno oponaša

Mamurlook je onaj izgled (da ne hrengleziram sa look) po kojem se vidi da ste prošlu noć bili toliko pijani da ste doma, a jer vam je čelo zid ljubilo, flaster lijepili ne na ogledalo nego i pored istoga. (Index, 7. 5. 2007, b)

Znam, ja se to malo šalim da si olakšam mamurlook. (F, 28. 7. 2006, k)

Evo pokušavam da otjeram mamurlook :D (Index, 6. 10. 2012, k)

mancation [menkejšn] im. e. mancation man ‘muškarac’ × vacation ‘odmor’ godišnji odmor proveden u muškome društvu i muškim aktivnostima poput lova, ribolova, kartanja i sl.

Turistički servisi u ovo su doba prepuni predviđanja i rezultata istraživanja na temu gdje ćemo ljetovati sljedeće godine, koje su in destinacije za 2009. godinu i koja vrsta putovanja će biti novi veliki trend – mancation ili staycation. (Croportal, 26. 11. 2008)

• usp. staycation

Mandžakadabra im. /Mario/ Mandžukić × abrakadabra pohvalno za nogometaša M. Mandžukića

Pričalo se kako će Lewandovski imati 35 pogodaka na računu samo u Bundesligi, ili kako će Džeko zabiti 25 golova u BPL. Gdje ste sad, mačori? Mandžakadabra igra bolje no ikad. (Index, 18. 1. 2015, k)

Odakle potječe riječ abrakadabra? – Dolazi od riječi Mandžakadabra. (Index, 19. 1. 2015, k)

• usp. Bosandžukić, mandžinacija, Mandžinator, Mandžominator, mandžukastično, Mandžunator, Mindžukić, Panjdžo, Panjdžukić

• usp. abrakajoj, Abrakomanč, Brbakadabra, Ibrakadabra, Pivkadabra, žlabrakadabra

mandžinacija im. /Mario/ Mandžukić × dominacija pohvalno o igri nogometaša M. Madžukića

Mandžinacija. (Index, 26. 11. 2014, k)

• usp. Bosandžukić, Mandžakadabra, Mandžinator, Mandžominator, mandžukastično, Mandžunator, Mindžukić, Panjdžo, Panjdžukić

Mandžinator im. /Mario/ Mandžukić × dominator × Terminator pohvalno za nogometaša M. Mandžukića

Drogba je tražio par savjeta od Mandžinatora, očito su bili korisni. (Index, 15. 2. 2013, k)

Mandžo je Oliver Bierhoff 21. stoljeća, otiđem po čašu mlijeka i jabuku na 2:0 i vratim se, i prva slika režiser zumira Mandžu na prekidu kod 3:0. Ostalo je povijest. Mandžinator indeed. (Index, 26. 11. 2014, k)

Zato je tu Mandžinator!!! (Index, 26. 3. 2015, k)

• usp. Bosandžukić, Ćaćinator, Džekominator, Đurminator, Guvernator, Hermanator, Herminator, Hirschenator, Krpinator, Mandžakadabra, mandžinacija, Mandžominator, mandžukastično, Mandžunator, Mindžukić, Modrinator, opterminator, Panjdžo, Panjdžukić, paterminator, sperminator

Mandžominator im. /Mario/ Mandžukić × dominator × Terminator pohvalno za nogometaša M. Mandžukića

Mandžominator! (Index, 26. 11. 2014, k)

• usp. Bosandžukić, Ćaćinator, Džekominator, Đurminator, Guvernator, Hermanator, Herminator, Hirschenator, Krpinator, Mandžakadabra, mandžinacija, Mandžinator, mandžukastično, Mandžunator, Mindžukić, Modrinator, opterminator, Panjdžo, Panjdžukić, paterminator, sperminator

mandžukastično pril. /Mario/ Mandžukić × fantastično

Još jedan vrhunski napadački potez, MANDŽUKASTIČNO! (Index, 26. 2. 2015, k)

• usp. Bosandžukić, Mandžakadabra, mandžinacija, Mandžinator, Mandžominator, Mandžunator, Mindžukić, Panjdžo, Panjdžukić

Mandžunator im. /Mario/ Mandžukić × dominator × Terminator pohvalno za nogometaša M. Mandžukića

Mandžunator!!! (Index, 18. 1. 2015, k)

• usp. Bosandžukić, Ćaćinator, Džekominator, Đurminator, Guvernator, Hermanator, Herminator, Hirschenator, Krpinator, Mandžakadabra, mandžinacija, Mandžinator, Mandžominator, mandžukastično, Mindžukić, Modrinator, opterminator, Panjdžo, Panjdžukić, paterminator, sperminator

manekenjac im. maneken × kenjati ‘srati’ × kenjac ‘magarac’ pogrdno za manekena

Društvo nije bogzna kak zgodno, ali nisam ni ja baš manekenjac. (Bednjanec 1975a, 39)

• usp. pomekludjeti, žlabrakadabra

• usp. Amerikenjac, denikenjac, esdekenjac, kapekenjac, sanjkenjac

manerv, manerav im. manevar × nerv

Moji manervi su se opustjeli, kao guzbeni mirišići, muskulimani. (Radaković 1999, 50)

• usp. mirišić, muskuliman

manewar [manevor, manevar] im. manevar × e. war ‘rat’

Račanov manewar (FT, 1. 3. 2003, n)

• o manevriranju premijera I. Račana između zahtjeva SAD-a i zahtjeva EU-a u vezi s napadom na Irak

• usp. hinovacija, Hračan, račananje, račanica, račanovodstvo, račanovođa, raspadšoj, SDPrvi, Sračan, Zračan

mangina [menģajna] im. e. mangina man ‘muškarac’ × vagina ‘vagina’ pogrdno za muškarca feminista ili muškarca uvjerena u superiornost žena

Čitam ovu temu i nemam pojima kaj dođe ta »mangina«? – Muška osoba, često vrlo nezrela, koja čini apsolutno sve da dobije žensku pažnju i odobravanje, pa čak i kad je protiv sebe i svojih interesa. Očajnički je željan ženske pažnje i potpuno pod njihovom kontrolom [...] (F, 27. 10. 2014, k)

Oleg tu i tamo zna nešto pametno reći, no njegov drugar, Galić Drago je ljevičarsko jugoslovensko antifašističko smeće svoje vrste. Školski primjer leftarda, femtarda, mangine i SJWankera. (Index, 16. 6. 2015, k)

• usp. desančar, femtard, krdesničarski, imbeciliberal, imbeciliberalizam, laprdist, leftard, libtard, pizdesničar, proljevičar, proljevičarenje, proljevičarski, retardesni, retardesničar

manglish [mangliš, mengliš] im. e. Manglish Malayan ‘malajski’ × English ‘engleski’ malezijski engleski, mješavina malajskoga, tamilskoga, kineskoga i engleskoga

Singapurski engleski ima karakterističnu prozodiju koja isprva zbunjuje nevično uho, a u kolokvijalnoj se komunikaciji u njega ubacuje mnoštvo riječi iz ostalih jezika, te tako nastaje Singlish (sličan Manglishu u Maleziji). (Putopija, 23. 10. 2015)

• usp. afrihili, blaccent, bosrbvatski, croanglish, denglisch, franglais, frangle, frangleski, hinçais, hingliš, hrbo-srvatski, hrengleski, hrpski, hrvengleski, hrvenglish, hunglish, japglish, kingleski, konglish, kreutsch, singliš, spanglish, srvato-hrbski, srvatski, svahiliti, špangleski, štokajski, švengleski

manikopulirati se gl. manipulirati × kopulirati

Dezodorantibiotik / i safarisafalada / drajvaju se u egzotik / svih stereomonomada; / spazmoerotski si ana- / ližući grke džiuđuse / navisanskih tobogana / manikopuliraju se: / »Maskokoto« tad će »tko te / to dezinfekalijama?« / »Iz devizijske su kvote / zadnjih marcipanorama / mog mokrobioprograma, / ti pratelevidiote!« (Mrkonjić 1988, 63)

• usp. amandmanija, amandmaniti se, amandmoneyti se, analizati, dezinfekalije, dezodorantibiotik, džiuđus, marcipanorama, maskakota, pratelevidiot, stereomonomada

manipolicija im. manipulacija × policija

Zasluženi lapsus in fabula – zbog kojeg će netko od nadležnih u lojalnom uredništvu možda snositi sankcije – razotkriva policijski karakter medijske manipulacije (ili, bolje, manipolicije), rasvjetljava složenu metodologiju »principijelne rasprave« režirane na Pantovčaku, u kojoj je bez sumnje važnu produkcijsku ulogu imao i predsjednikov savjetnik za nacionalnu sigurnost [...] (Ivančić 2012c, 4. 9. 2012)

• o izjavi predsjednika I. Josipovića da je napad na Novosti i M. Pupovca »principijelna rasprava«

manistrant im. manistra ‘tjestenina’ × ministrant

No, g. I. Baldasaru se učinilo zgodnim da baš 9. svibnja, a ne 10. travnja, pokaže da nije raskuhani manistrant, kakvim ga drže zločesti sugrađani, nego legitimni baštinik opjevanog ratničkog duha, toliko podoban da bi ga i katedralni župnik don Tomislav Čubelić mogao uzeti za ministranta pri blagosiljanju spomenika. (Lucić 2014a, 12. 5. 2014)

• o lapsusu I. Baldasara na otvaranju spomenika HOS-u: »Danas se slavi Dan pobjede nad antifašizmom«

• usp. baldasarin, Baldassar, Balvansar, Bandisar, falsifikracija, Gaydasar, HČSDP, klaunačelnik

mankini [menkini] im. e. mankini man ‘muškarac’ × bikini ‘bikini, dvodijelni ženski kupaći kostim’ muški kupaći kostim, trakica koja prekriva spolovilo i bradavice, poput gaćica navučenih preko ramena umjesto oko struka, filmom Borat (2006) popularizirao ga glumac komičar Sacha Baron Cohen

Policija upozorava kako će svakoga tko se na stadionu pojavi u »mankiniju«, kako Borat naziva svoj kupaći kostim, udaljiti s mjesta događaja. (Dnevnik, 28. 1. 2008)

Blamaža zbog oklade: U mankiniju prošetao po splitskoj rivi (Index, 3. 7. 2013, n)

Pretpostavljamo da ne želite prošetati plažom u mankiniju, osim ako želite glumiti Borata, dakako... No Borat je već davno zaboravljen. Mankini je, nevjerojatno ali istinito, čak našao put do muških srdaca pa se danas može vidjeti na nekim plažama i utrkama. (TP, 6. 7. 2014)

• usp. burkini, facekini, fatkini, frong, monokini, slashkini, tankini

Mannquijote [mankihote] im. /Thomas/ Mann × Don Quijote

Thomas Mannquijote, Donkey Hot Dog, Зеленый Юрый, Green Man, Davor Jarilo Davor Jarilo Davor (Radaković 1999, 173)

• Th. Mann – njemački pisac • Don Quijote, Don Quixote – lik iz romana M. de Cervantesa

manscaping [menskejping] im. e. manscaping man ‘muškarac’ × landscaping ‘uređivanje okoliša, bavljenje hortikulturom’ muška depilacija

Danas velika većina muškaraca s posebnom pažnjom brine o rasporedu dlakavosti na svome tijelu bez ikakvog straha od stigmatizacije; čemu najviše možemo zahvaliti popularizaciju manscapinga [...] Domaće trgovine kozmetikom, nažalost, nisu adekvatno opremljene svime potrebnim za manscaping tako da se može dogoditi da budete osuđeni na neki od ženskih proizvoda – ali hej, nije da bi bilo prvi put da se nalazimo u toj situaciji na blagajni. (Queer, 13. 1. 2011)

• usp. brotox, guyliner, manscara, mansierre, meggings, moobs, murse, mušbica

manscara [menskara] im. e. manscara man ‘muškarac’ × mascara ‘maskara za oči’ muška maskara za oči

Stižu guyliner i manscara – kozmetika za muškarce (Dalje, 30. 7. 2008, n)

• usp. brotox, guyliner, manscaping, mansierre, meggings, moobs, murse, mušbica

mansierre [menzijer] im. e. mansierre man ‘muškarac’ × brasierre ‘grudnjak’ muški grudnjak

Tvoje bradavičje muke podsjetile su me na onu epizodu Seinfelda kad Jerryjev stari smisli grudnjak za muškarce, tzv. bro ili mansierre. Možda bi ti to pomoglo, hi hi hi. (Blog, 26. 2. 2007, k)

Ako si malo podeblji, staviš sisice u mansierre, a ako uz to imaš i malo više sitnih potrepština koje ne stanu u novčanik sa sobom si poneseš svoju »murse«. (F, 26. 5. 2011, k)

• usp. brotox, guyliner, manscaping, manscara, meggings, moobs, murse, mušbica

manjišan im. manjina × mališan

Djed Obraz manjišanima poklonio novi zakon! (FT, 14. 12. 2002, n)

• satiričan napis o novome zakonu o nacionalnim manjinama

marcipanorama im. marcipan × panorama

Dezodorantibiotik / i safarisafalada / drajvaju se u egzotik / svih stereomonomada; / spazmoerotski si ana- / ližući grke džiuđuse / navisanskih tobogana / manikopuliraju se: / »Maskokoto« tad će »tko te / to dezinfekalijama?« / »Iz devizijske su kvote / zadnjih marcipanorama / mog mokrobioprograma, / ti pratelevidiote!« (Mrkonjić 1988, 63)

• usp. amandmanija, amandmaniti se, amandmoneyti se, analizati, dezinfekalije, dezodorantibiotik, džiuđus, manikopulirati se, maskakota, pratelevidiot, stereomonomada

mariaćaći im. mn. marijači × /Ivo Sanader/ Ćaća

Mariaćaći (Ćaća, 20. 4. 2015, m)

Na doček voljenom Ćaći stižu mariaćaći. (Ćaća, 20. 4. 2015)

• fotomontaža glave I. Sanadera na tijelima marijačâ

marihuanarkić im. marihuana × narkić ‘narkoman’ uživatelj marihuane

marihuanarkić (R, Zagreb, 2010-e)

marinfetluk im. Marin /Barišić/ × marifetluk ‘smicalica’

Feralov marinfetluk (FT, 2. 6. 2006, n)

• o istupima splitsko-makarskoga biskupa M. Barišića protiv homoseksualaca

Markokalipsa im. Marko /Grubnić/ × apokalipsa podrugljivo o fotomontažiranim i fotošopiranim fotografijama koje na svojim internetskim stranicama objavljuje stilist M. Grubnić

Razveselila me i Markokalipsa na internetima. Znam da je riječ Markokalipsa lejm, imam bolest, pusti me. (Andrassy, 26. 1. 2016)

Marxovina [marksovina] im. /Karl/ Marx × /Dragan/ Markovina

Dragan Marxovina (Zmaj, 16. 9. 2016, m)

• fotomontaža filozofa K. Marxa i povjesničara i aktivista D. Markovine, koji osniva novu ljevičarsku stranku

• usp. karamarksizam

Marlie [marli] im. /Željka/ Markić × /Angelina/ Jolie

Anđelka Marlije (Index, 11. 8. 2016, k)

• komentar uz fotomontažu lica Ž. Markić i A. Jolie stopljenih u jedno

• usp. Anđelka, Čmarkićka, Jorkić, Karamarkić, Ksenobi, udbitelj, Želina

Marmaray [marmaraj] im. tur. Marmaray Marmara /Denizi/ ‘Mramorno /more/’× ray ‘pruga, željeznica’ željeznički tunel ispod Bospora, spaja europski i azijski dio Istanbula

Tunel se službeno zove Marmaray, kombinacija naziva Mramornog mora i turske riječi »ray« što znači željeznica. (Index, 29. 10. 2013)

Marmaray, podmorski tunel dug 13,6 kilometara, otvoren je u utorak. (TP, 30. 10. 2013)

Željezničkim tunelom Marmaray u Istanbulu su ispod Bospora, na oko 60 m dubine, povezane europska i azijska strana velegrada u kojemu živi gotovo 14 milijuna stanovnika. (VL, 3. 11. 2013)

• usp. Chunnel

marseljački prid. Marseille × seljački

Feralova Hrvatska marseljačka stranka (FT, 12. 8. 2000, n)

• o izjavi don Ž. Kustića da je hrvatski nadbiskup otišao na grob diktatora Aleksandra I. (ubijen u Marseilleu), a da srpski patrijarh nije ni pomislio doći na grob mučenika A. Stepinca

• usp. briseljački, briseoski, bruseljački

marstronaut im. Mars × astronaut

Upoznajte »marstronaute« koji bi se uskoro mogli uputiti za Crveni planet (Index, 2. 1. 2014, n)

U nastavku pogledajte »marstronaute« od kojih bi neki uskoro mogli krenuti na put. [...] Drugim riječima, astronauti bi upali u istu kategoriju kao i samoubojice, a ova je vjerska naredba izdana nakon što se pojavila priča o misiji Mars One čiji će »marstronauti« dobiti jednosmjernu kartu za Crveni planet, piše Telegraph. (Index, 21. 2. 2014)

maršaliti se gl. maršal × šaliti se

Reciklirao mi je da pattongene majke rađaju generale, a njegova šjora rodila majora. Maršalio se: to majka više ne bi rađe. (Radaković 1999, 47)

• usp. pattongen

martić im. mart ‘ožujak’ × /Milan/ Martić šaljivo za mjesec ožujak i M. Martića

21. martić 1994. (FT, 21. 5. 1994)

28. martić 1994. (FT, 28. 5. 1994)

6. martića 1995. (FT, 6. 5. 1995)

• na naslovnici Feral Tribunea na kojoj se martić ‘ožujak’ prvi put pojavio fotografija je M. Martića, jednog od vođa pobunjenih hrvatskih Srba

• usp. krvoželjak, olujak, ožujski

marximalan [marksimalan] im. /Karl/ Marx × maksimalan

Marximalno licemjerje (FT, 14. 4. 1997, n)

• intervju sa S. Šuvarom o ljevici i marksizmu u Hrvatskoj

masakrirati gl. masakrirati × maskirati

Tko se međusobno masakrira s nadom da devizno tambanje magistrira. (Bednjanec 1980, 152)

• epizoda s karnevalskom povorkom prerušenih sportaša • riječ masakrirati u izvorniku je grafički izvedena tako da se može pročitati dvojako

Masakrpok im. masakr × Maspok

Feralov masakrpok (FT, 19. 3. 2004, n)

• o napisu D. Margetića da je većina hrvatskih novinara u službi onih koji su hrvatsku slobodu pokušali spriječiti pokoljima civila i masakriranjem hrvatskih branitelja • Maspok – masovni pokret, Hrvatsko proljeće (1971)

• usp. Hamaspok, Masonpok

maskakota im. maskokoto vok. maska × maskota

Dezodorantibiotik / i safarisafalada / drajvaju se u egzotik / svih stereomonomada; / spazmoerotski si ana- / ližući grke džiuđuse / navisanskih tobogana / manikopuliraju se: / »Maskokoto« tad će »tko te / to dezinfekalijama?« / »Iz devizijske su kvote / zadnjih marcipanorama / mog mokrobioprograma, / ti pratelevidiote!« (Mrkonjić 1988, 63)

• usp. amandmanija, amandmaniti se, amandmoneyti se, analizati, dezinfekalije, dezodorantibiotik, džiuđus, manikopulirati se, marcipanorama, pratelevidiot, stereomonomada

maslaćaćak im. maslačak × /Ivo Sanader/ Ćaća

Maslaćaćak (Ćaća, 9. 3. 2015, m)

• fotomontaža glave I. Sanadera na maslačku

masocore [mazokor, mezokor] im. e. masocore masochism ‘mazohizam’ × hardcore ‘žestok, agresivan, eksplicitan’ žanr računalnih igara, osmišljenih tako da teško premostivim razinama frustriraju igrača

»Flappy Bird« je hibrid dva različita žanra igara; »masocore« žanra (stopljenica od »masochism« i »hardcore«) koji se ističe izazovima kroz različite nivoe igre u obliku pokušaja i pogrešaka te žanra poznatog po nazivu »endless runners« kojemu je možda najbolji predstavnik igra »Temple Run«. (Net, 4. 2. 2014)

Masonpok im. mason × Maspok

Feralov masonpok (FT, 14. 6. 2003, n)

• o napisu A. Vukasovića da se iz Europske Unije širi ideologija prava slobodnih zidara na razaranje europske kršćanske civilizacije • Maspok – masovni pokret, Hrvatsko proljeće (1971)

• usp. Hamaspok, Masakrpok

massacro [masakro] prid. masakr × e. sacro- ‘sakro-, sveto-’

Duhovna glazba i(li) »massacro rock«?! (Kaćunko, 4. 5. 2010, n)

Dakle, zbog često vrlo tanke crte između onoga što se danas naziva »sacro rock« i onoga što je na pop/rock sceni bliže fenomenu (glazbenog) »massacra« [...] pitam može li se u »prljavoj noćnoj posudi« nositi kvalitetno vino na svečani stol! Zato sam i složio kovanicu na koju su mnogi zarežali – »massacro rock«! (Kaćunko, 4. 5. 2010)

• o alternativnoj kršćanskoj glazbi

mastiž, masstige [mastiž] im. fr. masstige masse ‘masa’ × prestige ‘prestiž’ skupocjen proizvod po cijeni prihvatljivoj širem sloju kupaca

Njemački modni kreator Karl Lagerfeld odlučio je unijeti živost u svoje kolekcije te će na proljeće izdati novu liniju pret-a-portera »masstige« (spoj riječi »masa« i »prestiž«) za široku publiku koja će se prodavati na Internetu [...] (Dnevno, 8. 9. 2010)

Kava je zvijezda, kao što je i George Clooney, kazao je Thanasoulas. Nespresso je postigao veliki uspjeh u prodaji, uspio je spojiti masovnost i prestiž, što su oni to nazvali »mastiž«. (Poslovni, 22. 10. 2010)

Ovaj trend je odmah dobio i svoje ime – masstige, što je fuzija riječi mass market (masovno tržište) i prestige. Pojam su inaugurirali još 2003. godine Michael Silverstein i Neil Fiske u tekstu objavljenom u Harvard Business Reviewu [...] (Globus, 16. 9. 2014)

mastresa im. e. mastress master ‘gospodar, glavni’ × mistress ‘ljubavnica, metresa’

Kakav si ti dečko? – Ja nisam dečko! Ja sam metresa! Ne, mastresa. Master. Kako se to kaže? – Mislim da ćemo te mi zvati metresa. (Kako 2014, S02E09)

masturbacionalist im. masturbacija × nacionalist

Uvećavanje broja žrtava između ostaloga je i izraz tajne pomisli kako je ubijenih bilo premalo, a to je stanje kada se moral ili osjećaj stida povlače pred golom žudnjom: Milorad je Dodik utoliko tipičan masturbacionalist. Ili tipičan ustaša, svejedno. (Ivančić 2010c, 16. 4. 2010)

• o izjavi predsjedika Republike Srpske M. Dodika na obilježavanju 65. godišnjice proboja logoraša iz ustaškoga logora u Donjoj Gradini da je u Jasenovcu ubijeno 700 000 ljudi

masturbacionalizam im. masturbacija × nacionalizam

Ambijent je takoreći idealan, kiša lije, nebo plače, tisuću žalobnih duša skutrilo se pod kišobranima, upijaju mitsku energiju patništva nad kostima ubijenih predaka, a visoka politička ličnost utvrđuje stroge koordinate unutar kojih će uzbuđenje bujati i dovesti do zajedničke ekstaze: žrtva, plus nacija, plus zadovoljenje, jednako je masturbacionalizam! Eksploatacija stradalih sunarodnjaka radi tekućih čulnih i političkih potreba – masturbacionalizam – službeno se vodi kao iskazivanje pijeteta. [...] Srpstvo Milorada Dodika hrani se isključivo antagonizmom prema onima koji Srbi nisu. A pošto se jedino kroz takvo samouzbuđivanje uspijeva nacionalno ostvariti, osuđen je i na jedino sredstvo političkog opstanka – masturbacionalizam. (Ivančić 2010c, 16. 4. 2010)

• o izjavi predsjedika Republike Srpske M. Dodika na obilježavanju 65. godišnjice proboja logoraša iz ustaškoga logora u Donjoj Gradini da je u Jasenovcu ubijeno 700 000 ljudi

masturbanet im. masturbirati × internet

Infernet, kao pornonet, kao masturbanet nije sam po tome neukusan – to je bilo čija privatna stvar – nego je neukusna sva ona košmarna magla pseudoteoretiziranja koja bi sporednostima u radu ove službe iliti servisa, htjela zamagliti njenu suštinu. (Vjesnik, 20. 8. 2001)

• iz članka I. Mandića

• usp. infernet

masturbokatolik im. masturbirati × turbo- × katolik

Globalna Močvara – Tvornica »masturbo-katolika« (Kaćunko, 19. 2. 2007, n)

• o pokušaju uvođenja spolnog odgoja u hrvatske škole i sudioniku Big Brothera koji se deklarirao kao katolik, ali je najčešće masturbirao u kući

masturbokuća im. masturbirati × turbo- × kuća

Novine su redovito kao turbo ekskluzivnost isticale kako se sudionik toga nakaradnog natjecanja, stanovnik BB-kuće Ivan, svakodnevno pred kamerama spolno turbo samozadovoljavao i u tome »dnevnom zadatku« bio najuspješniji u RTL-ovoj masturbo-kući, a deklarirao se kao – »pobožni katolik«! (Kaćunko, 19. 2. 2007)

• o pokušaju uvođenja spolnog odgoja u hrvatske škole i sudioniku Big Brothera koji se deklarirao kao katolik, ali je najčešće masturbirao u kući

masturvejtati gl. e. masturwait masturbate ‘masturbirati’ × wait ‘čekati’ prekinuti ili usporiti masturbaciju pri gledanju pornofilmova na internetu jer internetska veza puca ili se obnavlja u privremenoj memoriji (e. buffering)

[...] mogao bi vam se dogoditi »masturwait« ili preciznije, mogli biste gledati porniće na netu, usred jednorukog surfanja nestane internet i odjednom ste prisiljeni gledati smrznutu sliku, crni ekran, poruku da je veza prekinuta ili znak za buffering. I to usred masturbacije. U tom ste slučaju prisiljeni »masturvejtati«. (Index, 7. 4. 2016)

• usp. masturwait

masturwait [masturvejt] im. e. masturwait masturbate ‘masturbirati’ × wait ‘čekati’ prekid ili usporavanje masturbacije pri gledanju pornofilmova na internetu jer internetska veza puca ili se obnavlja u privremenoj memoriji (e. buffering)

[...] mogao bi vam se dogoditi »masturwait« ili preciznije, mogli biste gledati porniće na netu, usred jednorukog surfanja nestane internet i odjednom ste prisiljeni gledati smrznutu sliku, crni ekran, poruku da je veza prekinuta ili znak za buffering. I to usred masturbacije. U tom ste slučaju prisiljeni »masturvejtati«. (Index, 7. 4. 2016)

• usp. masturvejtati

mašnovit prid. mašna × maštovit

Imao je, odakle, loš karikatur, alibio dobar je pulover, mašnovit i raznomustran. (Radaković 1999, 47)

• usp. alibiti, karikatur, pulover

matlet im. e. mathlete math/ematics/ ‘matematika’ × athlete ‘atlet, sportaš’ onaj tko redovito sudjeluje na matematičkim natjecanjima i priprema se za njih

Francusko matematičko čudo Alexis Lemaire potukao je u utorak vlastiti rekord izračunavši trinaesti korijen 200-znamenakastog broja u 70,2 sekunde, objavio je Znanstveni muzej u Londonu gdje se to dogodilo. [...] Anglosaksonci su već za njega iskovali neologizam »matlet«, jer Lemaire provodi strogu mentalnu higijenu i svakodnevno obavlja mentalne vježbe poput atleta. (Dnevnik, 11. 12. 2007)

Alexis je dobio i nadimak »Matlet« jer provodi strogu mentalnu higijenu i svakodnevno obavlja mentalne vježbe. (24sata, 12. 12. 2007)

matomatika im. Mato /Arlović/ × matematika

Feralova matomatika (FT, 9. 2. 2002, n)

• o tvrdnji ustavnoga stručnjaka SDP-a M. Arlovića da bi manjine bile najjača politička opcija u državi kad bi se pristalo na to da one sa zastupljenošću u stanovništvu s više od četiri posto imaju predstavnika u Hrvatskome saboru

Matomatika (FT, 15. 2. 2008, n)

• o izjavi M. Arlovića da SDP nije ni mogao izgubiti izbore kad nije ni bio na vlasti

• usp. arloukanje, matoumnost

matoumnost im. Mato /Arlović/ × maloumnost

Feralova matoumnost (FT, 9. 2. 2002, n)

• o izjavi ustavnoga stručnjaka SDP-a M. Arlovića: »Manjine bi Hrvate svele na manjinu.«

• usp. arloukanje, matomatika

mauzer [mauzer, maucer] im. e. mauzer maltese ‘maltezer’ × /miniature/ schnauzer ‘/patuljasti/ šnaucer’ pas mješanac maltezera i patuljastoga šnaucera

Maltese + Miniature Schnauzer = Mauzer (Vauvau, 12. 6. 2007)

maxximumalno [maksimumalno] pril. MaxxiMUM × maksimalno

MaxxiMUMalno mislimo na vas! (Bosch, 30. 3. 2015)

MaxxiMUMalno jednostavno spravljajte slastice uz Bosch uređaje [...] (Bosch, 22. 4. 2015)

Budite MaxxiMUMalno brzi, izbjegnite prepreke i osvojite Boschanstvene nagrade. (Bosch, 18. 5. 2015)

• MaxxiMUM – višenamjenski kuhinjski aparat

• usp. boschanstven, boschanstveno

Maybach [majbah] im. Maybach × /Johann Sebastian/ Bach

Johann Sebastian Maybach (Lucić 2013b, 23, 18. 4. 2011)

• riječ je o izmišljenom autoru pjesme Cash & Kerum • Maybach – skupocjen automobil koji je posjedovao splitski tajkun i političar Ž. Kerum • J. S. Bach (1685–1750) – njemački barokni skladatelj

• usp. Karakerum, Kerumarko, kerumčar, Kerumenko, kerumotvorina, kerumovanje, Seljko, vlajburški, Vlajder

Maznigan im. maznuti ‘udariti’ × on ak. ga × Marijan /Beneš/

A sad, meč stolječa! Naš slavni štemer Maznigan Tresneš protiv čuvenog američkog bombardera Džo Kartisa! (Bednjanec 1983, 11. 5. 1983)

• epizoda o podvalama u profesionalnome boksu, Nježni biva obojen u crnca i zove se Džo Kartis, Džo Kurcis, Joj Cirkus, možda aluzija na Crnog Bombardera, boksača Joea Lewisa • Nježni – glavni lik stripa I. Bednjanca • M. Beneš – jugoslavenski boksač

• usp. Tresneš

Mazzimo [mazimo] im. mazati ‘šmrkati /kokain/’ × Massimo /Savić/

Mazzimo (Di, 9. 5. 2015, m)

Mazzimo Glavić s hitom: Guze nam sjele na krut! (Di, 9. 5. 2015, k)

• aluzija na navodno drogiranje pop-pjevača M. Savića