Biblioteka

Marko Samardžija: Jezik i stil pripovjedne proze Ive Kozarčanina

Literatura

 • Anić, Vladimir. 1971. Jezik Ante Kovačića. Zagreb, 1971.
 • Anonim. 1939. Književni putovi Iva Kozarčanina. Novosti, XXXIII (1939), br. 346, str. 13.
 • Antoš, Antica. 1972. Osnove lingvističke stilistike. Zagreb, 1972.
 • Babić, Stjepan. 1958–1959. Glasovi u jeziku i umjetničkom djelu. Jezik, VII (1958–1959), str. 33–41, 65–72.
 • Babić, Stjepan. 1965. Jezik. Drugo izdanje. Zagreb, 1965.
 • Babić, Stjepan. 1966. Sufiksalna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom jeziku. Rad JAZU, knj. 344, Zagreb, 1966, str. 63–256.
 • Babić, Stjepan. 1966–1967. Neki primjeri za složenost pjesničkog stila. Jezik, XIV (1966–1967), str. 101–107.
 • Bachmann, Elfriede. 1974. Ivo Kozarčanin – Leben und Werk. Ein Beitrag zur kroatischen Zwischenkriegsliteratur. Slavistische Beiträge, knj. 73. München, 1974.
 • Balentović, Ivo. 1938. Riječ o Kozarčaninu (U povodu knjige Sam čovjek, Zagreb, 1937). Hrvatska smotra, VI (1938), br. 11, str. 575–578.
 • Barac, Antun. 1941. Put do sebe. Savremenik, XXIX (1941), br. 3, str. 98.
 • Belić, Aleksandar. 1940a. Stilistika i gramatika. Naš jezik, stara serija, VII (1940), str. 1–6.
 • Belić, Aleksandar. 1940b. Stilistika u svetlosti Ženevske škole. Naš jezik, stara serija, VII (1940), str. 33–40, 97–101, 129–134.
 • Benešić, Julije. 1949. Hrvatsko-poljski rječnik. Zagreb, 1949.
 • Bogner, Josip. 1935. Ivo Kozarčanin: Mati čeka. Hrvatska revija, VIII (1935), br. 7, str. 378–379.
 • Bošković, Zvonko. 1966. Poezija Ive Kozarčanina. Riječka revija, XV (1966), br. 3–4, str. 253.
 • Brabec, Ivan – Mate Hraste – Sreten Živković. 1968. Gramatika hrvatskosrpskoga jezika. Osmo, nepromijenjeno izdanje. Zagreb, 1968.
 • Brešić, Vinko. 1976. Likovi koji se drugi put rađaju. Uz 65. godinu rođenja i 35 godinu smrti Ive Kozarčanina. Vjesnik, 16. studenog 1976, str. 13.
 • Broz, Ivan – Franjo Iveković. 1901. Rječnik hrvatskoga jezika. Knj. I–II. Zagreb, 1901. [Kratica: IB.]
 • Brozović, Dalibor. 1965. Štokavsko narječje. U: Stjepan Babić. Jezik. Zagreb, 1965, str. 265–273.
 • Bugarski, Ranko. 1972. Jezik i lingvistika. Beograd, 1972.
 • Bugarski, Ranko. 1975. Dimenzije i mehanizmi jezičkog stvaralaštva. Treći program, proleće 1975, str. 387–397.
 • Croce, Benedetto. 1934. Estetika kao znanost o izrazu i opća lingvistika. Beograd, 1934.
 • Culler, Jonathan. 1976. Stil i struktura u prozi. Savremenik, XXII (1976), br. 6, str. 588–600.
 • Čale, Frano. 1973. Od stilema do stila. Stilističke studije. Zagreb, 1973.
 • Čubelić, Tvrtko. 1967. Književnost. Zagreb, 1967.
 • Čubelić, Tvrtko. 1975. Usmene narodne poslovice, pitalice, zagonetke. Zagreb, 1975.
 • Ćorac, Milorad. 1968. Jezik i stil Mihaila Lalića. Cetinje, 1968.
 • Ćorac, Milorad. 1974a. Lingvističko-stilistička istraživanja. Priština, 1974.
 • Ćorac, Milorad. 1974b. Stilistika srpskohrvatskog književnog jezika. Beograd, 1974.
 • Davidović, Nikola. 1971. Bilješka o piscu. U: Ivo Kozarčanin. Mrlje na suncu. Zagreb, 1971.
 • Deanović, Mirko – Josip Jernej. 1963. Hrvatskosrpsko-talijanski rječnik. Drugo, prošireno izdanje. Zagreb, 1963.
 • Derossi, Julije. 1972. U susret modernoj hrvatskoj stilistici. Umjetnost riječi, XVI (1972), str. 186–202.
 • Descartes, René. 1637/1957. Rasprava o metodi. Filozofska hrestomatija. Knj. IV. Zagreb, 1957.
 • Doležel, Ljubomir – Karel Hausenblas. 1975. O odnosu između poetike i stilistike. Književna reč, IV (1975).
 • EJ = Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb.
 • Enkvist, Nils Erik. 1973. Linguistic Stylistics. The Hague – Paris, 1973.
 • Enkvist, Nils Erik. 1976. O mjestu stila u nekim teorijama jezikoslovlja. Izraz, XX (1976), br. 10, str. 262–274.
 • Enkvist, Nils Erik – John Spencer – Michael J. Gregory. 1964. Linguistics and Style. Oxford, 1964. Njem. prijevod: Linguistik und Stil. Heidelberg, 1972.
 • Fasso, Andrea. 1972. Označilac i označenik u književnom delu. Savremenik, XVIII (1972), knj. XXXV, sv. 3, str. 214–223.
 • Filipović, Rudolf. 1971. Kontakti jezika u teoriji i praksi. Zagreb, 1971.
 • Flaker, Aleksandar. 1969. Umjetnička proza. U: Fran Petrè – Zdenko Škreb (ur.) Uvod u književnost. Drugo, dopunjeno izdanje. Zagreb, 1969.
 • Frangeš, Ivo. 1957. Važnosti i granice stilističke kritike. Umjetnost riječi, I (1957), str. 253–258.
 • Frangeš, Ivo. 1959. Stilističke studije. Zagreb, 1959.
 • Frangeš, Ivo. 1962. Nešto o Vidrićevu atributu. Umjetnost riječi, VI (1962), str. 76–81.
 • Frangeš, Ivo. 1963a. Stil Matoševe novelistike. Rad JAZU, knj. 333, Zagreb, 1963.
 • Frangeš, Ivo. 1963b. Stil Matoševe proze. Forum, VI (1963), str. 1035–1051.
 • Frangeš, Ivo. 1964. Odnos poezije i proze kod Matoša. Umjetnost riječi, VIII (1964), str. 101–109.
 • Frangeš, Ivo. 1971. Je li stilistika znanost o odstupanjima? Dubrovnik, XIV (1971), br. 3, str. 5–11.
 • Frangeš, Ivo. 1974. Matoš – Vidrić – Krleža. Zagreb, 1974.
 • Grgec, Petar. 1935. Književna fizionomija Ive Kozarčanina. Uz njegovu knjigu Mati čeka. Hrvatska smotra, VII (1935), br. 46, str. 4.
 • Georgijević, Svetozar. 1940. Književni rad Iva Kozarčanina. Srpski književni glasnik, LIX (1940), br. 6, str. 456.
 • Goldmann, Lucien. 1962. Dijalektička istraživanja. Sarajevo, 1962.
 • Grickat, Irena. 1967. Stilske figure u svetlu jezičkih analiza. Naš jezik, nova serija, XVII (1967), sv. 4, str. 217–235.
 • Guberina, Petar. 1938–39. Govorni jezik i pisani jezik. Hrvatski jezik, I (1938–39), br. 6–7, str. 114–124.
 • Guberina, Petar. 1952a. Povezanost jezičnih elemenata. Zagreb, 1952.
 • Guberina, Petar. 1952b. Zvuk i pokret u jeziku. Zagreb, 1952.
 • Guberina, Petar. 1967. Stilistika. Zagreb, 1967.
 • Guiraud, Pierre. 1964. Stilistika. Sarajevo, 1964.
 • Guštak, Ivan. 1935. Ivo Kozarčanin: Mati čeka. Novosti, XXIX (1935), br. 9, str. 9.
 • Gvozdev, A. N. 1955. Očerki po stilistike russkogo jazyka. Moskva, 1955.
 • Hergešić, Ivo. 1935. Četiri pjesnika. Ivan Dončević, Ivo Kozarčanin, Anton Nizeteo, Radovan Žilić. Obzor, LXXVI (1935), br. 85, str. 1–2.
 • Heupel, Carl. 1975. Taschenwörterbuch der Linguistik. Drugo, popravljeno i dopunjeno izdanje. München, 1975.
 • Hunjak, Đurđica. 1972. Ključna riječ kao dominantan stilski postupak. Život, XXI (1972), br. 5–6, str. 509–512.
 • IB = Ivan Broz – Franjo Iveković. 1901. Rječnik hrvatskoga jezika. Knj. I–II. Zagreb, 1901.
 • Ihwe, Jens (ur.) 1972. Literaturwissenschaft und Linguistik. Eine Auswahl Texte zur Theorie und Litteraturwissenschaft. Knj. 1–2. Frankfurt/Main, 1972.
 • -ile. 1938. Sam čovjek Ive Kozarčanina. Hrvatska straža, X (1938), br. 35, str. 4.
 • Ingarden, Roman. 1975. Poetika i nauka o jeziku. Književna reč, IV (1975), br. 38.
 • Ivanová-Šaligová, Mária. 1964. Príspevok k štýlu štúrovskej prózy. Bratislava, 1964.
 • Ivanová-Šaligová, Mária. 1965. Štylistika. Bratislava, 1965.
 • Ivić, Pavle. 1971. Srpski narod i njegov jezik. Beograd, 1971.
 • Ivšić, Stjepan. 1913. Današńi posavski govor, Rad JAZU, knj. 196, Zagreb, 1913.
 • Jakobson, Roman. 1966. Lingvistika i poetika. Beograd, 1966.
 • Jakovljević, Ilija. 1937. Ivo Kozarčanin: Tuđa žena. Savremenik, XXV (1937), br. 6, str. 237.
 • Jakovljević, Ilija. 1941. Ivo Kozarčanin. Savremenik, XXVIII (1941), br. 2, str. 51.
 • Jakševac, Stjepan. 1937. Prvi roman Ive Kozarčanina. Hrvatska revija, X (1937), br. 12, str. 647–648.
 • Jefimov, A. T. 1969. Stilistika russkogo jazyka. Moskva, 1969.
 • Jesenovec, France. 1937. Slovenski glas o Ivi Kozarčaninu. Izvadak iz na slovenskom objavljena prikaza France Jesenovca. Hrvatska revija, X (1937), br. 6, str. 334.
 • Jespersen, Otto. 1970. Čovječanstvo, narod i pojedinac sa lingvističkog stanovišta. Sarajevo, 1970.
 • Jonke, Ljudevit. 1965. Književni jezik u teoriji i praksi. Drugo, prošireno izdanje. Zagreb, 1965.
 • Jovanović, Slobodan A. 1972. Rečnik književnih izraza. Beograd, 1972.
 • Jurančič, Janko. 1972. Srbskohrvatsko-slovenski slovar. Druga, razširena izdaja. Ljubljana, 1972.
 • K = Bratoljub Klaić. 1968. Veliki rječnik stranih riječi. Zagreb, 1968.
 • Kalenić, Vatroslav. 1966–1967. Maretićeva Stilistika. Jezik, XIV (1966–1967), br. 3, str. 79–85.
 • Kalenić, Vatroslav. 1971–1972. Lingvostilističko proučavanje hrvatskoga jezika. Jezik, XIX (1971–1972), str. 137–145.
 • Kalenić, Vatroslav. 1975. Stilotvorni postupci u Kurlanima i Neisplakanima Mirka Božića. Zbornik Zagrebačke slavističke škole, knj. 3, Zagreb, 1975, str. 155–161.
 • Karadžić, Vuk Stefanović. 1818/1966. Srpski rječnik istolkovan njemačkim i latinskim riječima. Beč, 1818. Fototipsko izdanje, »Prosveta«, Beograd, 1966.
 • Karadžić, Vuk Stefanović. 1836/1849. Srpske narodne poslovice i druge različne kao one u običaj uzete riječi. [Drugo izdanje.] Beč, 1849.
 • Karadžić, Vuk Stefanović. 1836/1900. Srpske narodne poslovice i druge različne kao one u običaj uzete riječi. [Treće, državno izdanje.] Beograd, 1900.
 • Katičić, Radoslav. 1960. Quintus Horatius Flacus: Carmen 3,13. Umjetnost riječi, IV (1960).
 • Katičić, Radoslav. 1967. Osnovni pojmovi suvremene lingvističke teorije. Zagreb, 1967.
 • Katičić, Radoslav. 1971a. Jezikoslovni ogledi. Zagreb, 1971.
 • Katičić, Radoslav. 1971b. Lingvistički strukturalizam i proučavanje književnosti. Umjetnost riječi, XV (1971), str. 177–181.
 • Katičić, Radoslav. 1973. Literaturforschung und Linguistik. U: Viktor Žmegač – Zdenko Škreb (ur.) Zur Kritik literaturwissenschaftlicher Methodologie. Frankfurt/Main, 1973, str. 235–252.
 • Katičić, Radoslav. 1977. Književno djelo kao znak. Umjetnost riječi, XXI (1977), br. 1–3.
 • Kayser, Wolfgang. 1967. Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. Dvanaesto izdanje. Bern – München, 1967.
 • Kekez, Josip. 1973. Susreti i dodiri usmene i pisane hrvatske književnosti do preporoda. Magistarski rad u rukopisu. Zagreb, 1973.
 • Kekez, Josip. 1975. Prisutnost usmene narodne književnosti u pisanoj hrvatskoj književnosti 19. i 20. stoljeća. Doktorski rad u rukopisu. Zagreb, 1975.
 • Klaić, Bratoljub. 1968. Veliki rječnik stranih riječi. Zagreb, 1968. [Kratica: K.]
 • Klaić, Bratoljub. 1972. Između jezikoslovlja i nauke o književnosti. Zagreb, 1972.
 • Korać, Stanko. 1972. Hrvatski roman između dva rata 1914–1941. Rad JAZU, knj. 362, Zagreb, 1972.
 • Kosík, Karel. 1967. Dijalektika konkretnog. Studija iz problematike čovjeka i svijeta. Beograd, 1967.
 • Kovačić, Ivan Goran. 1940. Magjerov orač. Novosti, XXXIV (1940), br. 288, str. 15.
 • Krležin zbornik. Zagreb, 1964.
 • Ladan, Tomislav. 1970. Ta kritika. Zagreb, 1970.
 • Lasić, Stanko. 1971. Sukob na književnoj ljevici 1928–1952. Zagreb, 1971.
 • Lasta, Petar. 1966. Književna kritika između dva rata. U: Hrvatska književna kritika. Sv. IX. Zagreb, 1966.
 • László, Bulscú. 1959. Broj u jeziku. Naše teme, III (1959), br. 6, Strojno prevođenje i statistika u jeziku (zbornik), str. 128–176.
 • Lešić, Zdenko. 1968. Jezička organizacija književnog djela kao strukturalni dio cjeline. VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Resumé, přednášek, přìspěvki a sdělení. Prag, 1968, str. 319.
 • Lešić, Zdenko. 1971. Jezik i književno djelo. Sarajevo, 1971.
 • Lotman, Jurij. 1970. Predavanja iz strukturalne poetike. Uvod. Teorija stiha. Sarajevo, 1970.
 • Majtin, Zlatko. 1937–1938. Ivo Kozarčanin: Sam čovjek. Omladina, XXI (1937–1938), br. 1, str. 36.
 • Maretić, Tomo. 1924. Hrvatski ili srpski jezični savjetnik za sve one, koji žele dobro govoriti i pisati književnim našim jezikom. Zagreb, 1924.
 • Maretić, Tomo. 1899. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Zagreb, 1899.
 • Maretić, Tomo. 1931. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Drugo, popravljeno izdanje. Zagreb, 1931.
 • Maretić, Tomo. 1963. Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika. Treće izdanje. Prir. Mate Hraste i Pavle Rogić. Zagreb, 1963.
 • Mežnarić, Ivica. 1938. Sam čovjek. Hrvatska revija, XI (1938), br. 4, str. 211.
 • Miko, František. 1976. Odsek, tema, štyl. Litteraria, Bratislava, XV (1976), str. 5–30.
 • Minović, Milivoje. 1970. Rečenica u proznim djelima Rastka Petrovića. Sarajevo, 1970.
 • Minović, Milivoje. 1971. Uvod u nauku o jeziku. Drugo, prerađeno i dopunjeno izdanje. Sarajevo, 1971.
 • Mistrík, Jozef. 1970. Stylistika slovenkeho jazyka. Bratislava, 1970.
 • Morozova, Marja N. 1964. O poredbenoj stilističkoj analizi. Umjetnost riječi, VIII (1964), str. 47–54.
 • Morris, Charles W. 1975. Osnove teorije o znacima. Beograd, 1975.
 • Muljačić, Žarko. 1972. Opća fonologija i fonologija suvremenoga talijanskoga jezika. Drugo, prošireno i prerađeno izdanje. Zagreb, 1972.
 • Nametak, Alija. 1958–1959. Jezik Hasana Kikića. Jezik, VII (1958–1959), str. 16–21, 41–46.
 • Ochmann, Richard. 1975. Tvorbene gramatike i pojam književnog stila. Izraz, XIX (1975), br. 8–9, str. 125–141.
 • P2M = Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika sa rječnikom. Zagreb – Novi Sad, 1960.
 • Pavešić, Slavko (ur.) 1971. Jezični savjetnik s gramatikom. Zagreb, 1971.
 • Pavešić, Slavko – Zlatko Vince. 1971. Gramatika. U: Slavko Pavešić (ur.) Jezični savjetnik s gramatikom. Zagreb, 1971.
 • Pavletić, Vlatko. 1956. Hrvatski književni kritičari. Knj. I–II. Zagreb, 1956.
 • Pavlović, Milivoje. 1969. Problemi i principi stilistike. Beograd, 1969.
 • Peco, Asim. 1975. Ikavskošćakavski govori Zapadne Bodne. I. dio. Uvod i Fonetika. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. I. Sarajevo, 1975.
 • Peroš, Vilim. 1935–1936. Dvije knjige Ive Kozarčanina. Omladina, XIX (1935–1936), br. 7, str. 259.
 • Petković, Novica. 1975. Jezik u književnom delu. Beograd, 1975.
 • Petrè, Fran – Zdenko Škreb (ur.) 1969. Uvod u književnost. Drugo, dopunjeno izdanje. Zagreb, 1969.
 • Petrović, Svetozar. 1972. Priroda kritike. Zagreb, 1972.
 • Peytard, Jean. 1971. Odnosi i prožimanja lingvistike i književnosti. Kolo, novi tečaj, IX (1971), str. 903–914.
 • Polanšćak, Antun. 1965. Buffon i stil. Putevi, Banja Luka, XI (1965), str. 409–415.
 • Porzig, Walter. 1971. Das Wunder der Sprache. Probleme, Methoden und Ergebnisse der Sprachwissenschaft. Peto, pregledano izdanje. München, 1971.
 • Pozojević, Marija. 1971. Neki načini izražavanja afektivnosti u noveli Ranka Marinkovića Ruke. Umjetnost riječi, XV (1971), str. 303–315.
 • Pranjić, Krunoslav. 1961–1962. Problemi proučavanja jezika i stila suvremenih pisaca. Jezik, IX (1961–1962), str. 90–91, 118–120.
 • Pranjić, Krunoslav. 1962–1963. Lingvostilistička analiza suvremenih književnih tekstova. Jezik, X (1962–1963), str. 1–9.
 • Pranjić, Krunoslav. 1968. Jezik i književno djelo. Ogledi za lingvostilističku analizu književnih tekstova. Zagreb, 1968.
 • Pranjić, Krunoslav. 1970. Za komparativnu stilistiku. Umjetnost riječi, XIV (1970), br. 1–2, str. 189–193.
 • Pranjić, Krunoslav. 1971. Jezik i stil Matoševe pripovjedačke proze. Rad JAZU, knj. 361, Zagreb, 1971, str. 29–195.
 • Pranjić, Krunoslav. 1972a. Iz Andrićevih izvorišta. 15 dana, XV (1972), br. 5, str. 36–38.
 • Pranjić, Krunoslav. 1972b. Vidovi Andrićevih izražajnih vrednota. 15 dana, XV (1972), br. 6, str. 39–40.
 • Pranjić, Krunoslav. 1972c. Izazov: kako čitati Goranovu Jamu. 15 dana, XV (1972), br. 7, str. 38–41.
 • Pranjić, Krunoslav. 1972d. Legitimnost lingvističkoga-stilističkoga pristupa književnome tekstu. Zbornik radova posvećen VII kongresu jugoslavenskih slavista u Beogradu, 25–30. rujna 1972, Zagreb, 1972, str. 93–96.
 • Pranjić, Krunoslav. 1973a. I kontinuitet i stilske inovacije u djelu Miroslava Krleže. Zbornik Zagrebačke slavističke škole, knj. 1, Zagreb, 1973, str. 219–227.
 • Pranjić, Krunoslav. 1973b. Lingvostilistika. Treći program, leto 1973, str. 253–268.
 • Pranjić, Krunoslav. 1973c. Ozvučenje jest interpretacija (Dobriša Cesarić: »Puludjela ptica«). 15 dana, XVI (1973), br. 1–2, str. 48–50.
 • Pranjić, Krunoslav. 1973d. Ruralno i urbano u novijoj hrvatskoj prozi. VII međunarodni kongres slavista, Prilozi, Zagreb, 1973, str. 103–113.
 • Pranjić, Krunoslav. 1974a. Ivo Andrić u prijevodima. XXIV seminar za strane slaviste, Sarajevo, 1974, str. 89–97.
 • Pranjić, Krunoslav. 1974b. Ruralno i urbano u novijoj hrvatskoj prozi. Zbornik Zagrebačke slavističke škole, knj. 2, Zagreb, 1974.
 • Pranjić, Krunoslav. 1976. Poezija gramatici unatoč (ili: njojzi zahvaljujuć). Stih, I (1976), br. 2, str. 3–25.
 • Prpić, Jure. 1940. O Tihim putovima Ive Kozarčanina. Matoš, I (1940), br. 2, str. 64.
 • R2M = Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika. Knj. I–II (A–K). Zagreb – Novi Sad, 1967.
 • Riffaterre, Michael. 1959. Criteria for Style Analysis. Word, XV (1959).
 • Riffaterre, Michael. 1973. Strukturale Stilistik. München, 1973.
 • RJA = Rječnik hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. JAZU, Zagreb, 1881–1975.
 • Rudjakov, N. A. 1972. Osnovì stiličeskogo analiza hudožestvennogo proizvedenija. Kišinev, 1972.
 • Sanders, Willy. 1973. Linguistische Stiltheorie. Probleme, Prinzipien und moderne Perspektiven des Sprachstils. Göttingen, 1973.
 • Sapir, Edward. 1961. Language. Njem. prijevod: Die Sprache. Eine Einführung in das Wesen der Sprache. München, 1961.
 • Seidler, Herbert. 1963. Allgemeine Stilistik. Drugo, prerađeno izdanje. Göttingen, 1963. (Prikaz: Roland Knopfmacher. 1957. Seidlerova Opća stilistika. Umjetnost riječi, I (1957), str. 207–230.)
 • Silić, Josip – Dragutin Rosandić. 1976. Osnove fonetike i fonologije hrvatskoga književnog jezika. Udžbenik za 1. razred. Treće, neizmijenjeno izdanje. Zagreb, 1976.
 • Simeon, Rikard. 1969. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. Knj. I–II. Zagreb, 1969.
 • Simić, Novak. 1953. Pogovor. U: Ivo Kozarčanin. Sam čovjek. Zagreb, 1953.
 • Skok, Petar. 1937–1938. Prilozi proučavanju turcizama u srp.-hrv. jeziku. Slavia, Praha, XV (1937–1938), str. 166–190, 481–505.
 • Smailović, Ismet. 1971. Jezik Hasana Kikića. Rad JAZU, knj. 361, Zagreb, 1971, str. 465–624.
 • Solar, Milivoj. 1976. Teorija književnosti. Zagreb, 1976.
 • Sowinski, Bernhard. 1973. Deutsche Stilistik. Beobachtungen zur Sprachverwendung unf Sprachgestaltung im Deutschen. Frankfurt/Main, 1973.
 • Spiewok, Wolfgang. 1971. Stilistika na graničnom području između lingvistike i nauke o književnosti. Umjetnost riječi, XV (1971), str. 183–203.
 • Spitzer, Leo. 1961. Stilstudien. Knj. 2. Stilsprachen. Drugo, neizmijenjeno izdanje. München, 1961.
 • Srpskohrvatski jezik. Knj. I. Mozaik znanja, Beograd, 1972.
 • Stamać, Ante. 1973. Prodor svakodnevnog govora u hrvatsko pjesništvo 1928–1952. Zbornik Zagrebačke slavističke škole, knj. I, Zagreb, 1973, str. 281–296.
 • Stamać, Ante – Vjeran Zuppa (ur.) 1972. Nova evropska kritika. Knj. III. Split, 1972.
 • Stankiewicz, Edward. 1963. Problemi pesničkog jezika s gledišta lingvistike. Filološki pregled, I. (1963), br. 1–2, str. 23–24.
 • Stankiewicz, Edward. 1972. Lingvistika i izučavanje pesničkog jezika. Savremenik, XVIII (1972), br. 3, str. 203–213.
 • Stankiewicz, Edward. 1974. Književno delo kao jezička struktura. Letopis Matice srpske, CD (1974), avgust–septembar, knj. 414, sv. 2–3, str. 203–231.
 • Stanojčić, Živojin. 1967. Jezik i stil Iva Andrića (Funkcije sinonimskih odnosa). Beograd, 1967.
 • Starobinski, Jean. 1972. Leo Spitzer i stilističko čitanje. U: Ante Stamać – Vjeran Zuppa (ur.) Nova evropska kritika. Knj. III. Split, 1972.
 • Stevanović, Mihailo. 1970. Savremeni srpskohrvatski jezik (Gramatički sistemi i književnojezička norma). Knj. I. Uvod. Fonetika. Morfologija. Drugo izdanje. Beograd, 1970.
 • Stevanović, Mihailo. 1974. Savremeni srpskohrvatski jezik (Gramatički sistemi i književnojezička norma). Knj. II. Sintaksa. Drugo izdanje. Beograd, 1974.
 • Stilističeskie issledovania na materiale sovremennogo russkogo jazyka. Zbornik radova. Moskva, 1972.
 • Š = Abdulah Škaljić. 1966. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo, 1966.
 • Šegedin, Petar. 1956. Hrvatska proza. Knj. I–II. Beograd, 1956.
 • Šicel, Miroslav. 1965. Hrvatska novela između dva rata. Drugo izdanje. Zagreb, 1965.
 • Šicel, Miroslav. 1971. Pregled novije hrvatske književnosti. Drugo, prošireno izdanje. Zagreb, 1971.
 • Šimić, Antun Branko. 1960. Sabrana djela. Knj. II. Zagreb, 1960.
 • Šišić, Ferdo. 1962. Pregled povijesti hrvatskoga naroda. Zagreb, 1962.
 • Škaljić, Abdulah. 1966. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo, 1966. [Kratica: Š.]
 • Škarić, Ivo. 1963–64. Glasovi hrvatskosrpskog jezika u fizio(psiho)-akustičkoj analizi. Jezik, XI (1963–64), str. 48, 50–51.
 • Škiljan, Dubravko. 1972–1973. Domet stvaralačkog u jeziku. Suvremena lingvistika, br. 5–6, str. 65–70; br. 7–8, str. 49–59.
 • Škreb, Zdenko. 1949. Značenje igre riječima. Rad JAZU, knj. 278, Zagreb, 1949, str. 77–193.
 • Škreb, Zdenko. 1953–1954. Jezik u interpretaciji umjetničkog djela. Jezik, II (1953–1954), str. 129–134.
 • Škreb, Zdenko. 1954–1955. Prijelaz iz gramatike u stilistiku. Jezik, III (1954–1955), str. 97–101.
 • Škreb, Zdenko. 1969. Osnovna stilska sredstva. U: Fran Petrè – Zdenko Škreb (ur.) Uvod u književnost. Drugo, dopunjeno izdanje. Zagreb, 1969.
 • Škreb, Zdenko. 1976. Studij književnosti. Zagreb, 1976.
 • Škritek, Božidar. 1959. Tihi putovi Ive Kozarčanina. Književnik, I (1959), br. 6, str. 53–67.
 • Špoljar, Krsto. 1975. Predgovor. U: Ivo Kozarčanin. Pjesme, novele, Sam čovjek, kritike. Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 131, Zagreb, 1975.
 • T. P. [Tomislav Prpić]. 1937a. Treća knjiga zbirke »Savremeni hrvatski pisci«. Ivo Kozarčanin: »Tudja žena«. Obzor, LXXVII (1937), br. 82, str. 1–2.
 • T. P. [Tomislav Prpić]. 1937b. Ivo Kozarčanin: »Sam čovjek«. Deveta knjiga Savremene knjižnice Matice Hrvatske, Zagreb, 1937. Obzor, LXXVII (1937), br. 182, str. 1–2.
 • Težak, Stjepko – Stjepan Babić. 1966. Pregled gramatike hrvatskosrpskog jezika. Zagreb, 1966.
 • Težak, Stjepko – Stjepan Babić. 1973. Pregled gramatike hrvatskoga književnog jezika. Šesto, prerađeno izdanje. Zagreb, 1973.
 • Thorne, J. P. 1975. Generative Grammatik und Stilanalyse. U: John Lyons (ur.) Neue Pespektiven in der Linguistik, Reinbek – Hamburg, 1975, str. 167–177.
 • Tomasović, Jakov. 1935. Ivo Kozarčanin: Mati čeka. Jadranska vila, VIII (1935), br. 8, str. 14.
 • Tomaševski, B. V. 1972. Teorija književnosti. Poetika. Beograd, 1972.
 • Ullmann, Stephen. 1974. Language and Style. Oxford. 1974. Njem. prijevod: Sprache und Stil. Aufsätze zur Semantik und Stilistik. Tübingen, 1972.
 • Vaupotić, Miroslav. 1965. Proza između dva rata. U: Panorama hrvatske književnosti XX stoljeća. Zagreb, 1965.
 • Vaupotić, Miroslav. 1972. Neke osobine hrvatskih književnih kritika u desetljeću pred drugi svjetski rat. Zbornik radova posvećen VII. kongresu jugoslavenskih slavista. Zagreb, 1972.
 • Vinogradov, V. V. 1971. Stilistika. Teorija poetskog jezika. Poetika. Sarajevo, 1971.
 • Vončina, Josip. 1970. O istraživanju jezika starije hrvatske književnosti. Umjetnost riječi, XIV (1970), str. 295–303.
 • Vuković, Jovan. 1972. Naš književni jezik danas. Sarajevo, 1972.
 • Vuletić, Branko. 1971–1972. Govor i stilistika. Jezik, XIX (1971–1972), str. 140–144.
 • Vuletić, Branko. 1976. Fonetika književnosti. Zagreb, 1976.
 • Wellek, René – Austin Warren. 1965. Teorija književnosti. Beograd, 1965.
 • Wilpert, Gero von. 1969. Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart, 1969.
 • Zec, Nikola. 1938. Ivo Kozarčanin: Sam čovjek. Letopis Matice srpske, CXII (1938), br. 1, str. 55.