Biblioteka

Ivan Marković: Bu kaj? Paljetkovanje po privatnim jezicima Vatroslava Jagića, Augusta Šenoe i Antuna Gustava Matoša

 • Andrić, Nikola. 1911. Branič jezika hrvatskoga. Zagreb: Tisak Kr. zemaljske tiskare.
 • Andrić, Nikola i Vatroslav Jagić. 2009. Korespondencija 1890–1918. Prir. Ivana Mandić Hekman. Zagreb: Ex libris.
 • Anić, Vladimir. 1971. Jezik Ante Kovačića. Zagreb: Školska knjiga.
 • Anić, Vladimir. 1989–1990. Slovenska rečenica u Ante Kovačića: Uz sto godina od smrti pisca romana U registraturi (1854–1889). Jezik, Zagreb, XXXVII (1989–1990), 1: 9–11.
 • ARj = Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 1880–1976. Knj. I–XXIII. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Babukić, Vjekoslav [Věkoslav]. 1854. Ilirska slovnica. Zagreb: Bèrzotiskom nar. tiskarnice Dra. Ljudevita Gaja.
 • Bagić, Krešimir. 1999. Umijeće osporavanja: Polemički stilovi A. G. Matoša i M. Krleže. Zagreb: Naklada MD.
 • Barić, Eugenija, Mijo Lončarić, Dragica Malić, Slavko Pavešić, Mirko Peti, Vesna Zečević, Marija Znika. 1995. Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga.
 • Brešić, Vinko. 1992. Dragi naš Šenoa: Uspomene na Augusta Šenou. Zagreb: Međunarodni slavistički centar Hrvatske.
 • Bosanac, Stjepan. 1949. Moje uspomene na profesora Vatroslava Jagića. Građa za povijest književnosti hrvatske, knjiga 17. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 91–119.
 • Ćavar, Ana. 2023. Hrvatski u školi u 18. stoljeću. Rukopis, 1–14.
 • Damjanović, Stjepan. 1988. Opširnost bez površnosti: Podsjetnik na život i djelo Vatroslava Jagića. Zagreb: Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske.
 • Damjanović, Stjepan. 1993. Vatroslav Jagić (1838–1923). U: Gordana Crnković (ur.) 1993. Portreti hrvatskih jezikoslovaca. Zagreb: Hrvatski radio, 105–111.
 • Daničić, Đuro. 1866. Grammatica della lingua serbo-croata (illirica) compilata da Pietro Budmani, Vienna 1866, Književnik, Zagreb, III: 586–590.
 • Drobnić, Josip. 1846–1849. Ilirsko-němačko-talianski mali rěčnik. Beč: Tiskom jermenskoga manastira.
 • Engler, Tihomir. 2013. Vranićev Mlajši Robinzon: O podrijetlu i ideologemskom postavu prvog dječjeg romana na hrvatskom jeziku. Croatica, Zagreb, XXXVII, 57: 173–212.
 • Filić, Krešimir. 1937. Povijest varaždinske gimnazije. U: Krešimir Filić (ur.) 1937. Spomenica varaždinske gimnazije. Varaždin: Tisak Svobodine „Narodne tiskare“, 45–116.
 • Filić, Krešimir. 1963. Lik Vatroslava Jagića. Varaždin: vlastita naklada.
 • Firholcer, Lavoslav. 1847. Horvatsko-slavonska slovnica za početnike. Varaždin: Tiskom kr. povl. tiskarnice Josipa pl. Placera.
 • Gavran, Ignacije. 1962. Bludna psovka: Pov[i]jesno-psihološka studija. Sarajevo: Udruženje katoličkih svećenika NR BiH.
 • Gluhak, Alemko. 1999. Starinski oblik za treće lice imperativa u hrvatskom jeziku. Filologija, Zagreb, 33: 55–74.
 • Gross, Mirjana. 1986. O društvenoj pozadini mladoga Vatroslava Jagića. U: Ivo Frangeš, Aleksandar Flaker, Riccardo Picchio, Mullo Minissi (ur.) 1986. Jagićev zbornik. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, 15–40.
 • HJP = Hrvatski jezični portal
 • Horvat, Katarina. 2021. Kućna služinčad u Zagrebu 1880.–1914. Zagreb: Srednja Europa.
 • Jagić, Vatroslav [V. J. V.] 1857. Dopis Narodnim Novinam. Carsko-kr. službene Narodne novine, Zagreb, XXIII, 274 (30. XI. 1857): 799–800.
 • Jagić, Vatroslav. 1859. Quomodo scribamus nos? Carsko-kr. službene Narodne novine, Zagreb, XXV, 37–39 (16–18. II. 1859): 101, 103, 105.
 • Jagić, Vatroslav. 1864. Naš pravopis. Književnik, Zagreb, I/1: 1–34; 2: 151–187. [Odgovor A. Vebera na str. 181–186.]
 • Jagić, Vatroslav. 1866. Obzorʼ istorii slavjanskihʼ literatur, Napisao ga A. N. Pypinʼ i (poljsku literaturu) V. D. Spasovičʼ. S. Peterburgʼ 1865. Književnik, Zagreb, III: 152–156.
 • Jagić, Vatroslav. 1869. Pomladjena vokalizacija u hrvatskom jeziku. Rad JAZU, Zagreb, IX: 65–155.
 • Jagić, Vatroslav. 1910/1948. U opoziciji radi ortografije. Obzor, Zagreb, LI, jubilarni broj, str. 35. [Cit. prema: Jagić 1948: 365–368.]
 • Jagić, Vatroslav. 1917. Život i rad Jurja Križanića: O tristogodišnjici njegova rođenja. Djela JAZU, knj. 28. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Jagić, Vatroslav. 1917/1948. Uspomene i sjećanja. Savremenik, Zagreb, XII: 136–139. [Cit. prema: Jagić 1948: 380–385.]
 • Jagić, Vatroslav. 1930. Spomeni mojega života. I. deo (1838–1880). Beograd: Srpska kraljevska akademija.
 • Jagić, Vatroslav. 1934. Spomeni mojega života. II. deo (1880–1923). Beograd: Srpska kraljevska akademija.
 • Jagić, Vatroslav. 1948. Izabrani kraći spisi. Ur. i članke sa stranih jezika prev. M. Kombol. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Jagić, Vatroslav. 1950. Pisma Vatroslava Jagića. Prir. Rudolf Maixner i Ivan Esih. Građa za povijest književnosti hrvatske, knjiga 18. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 7–143.
 • Jagić, Vatroslav. 1953. Korespondencija Vatroslava Jagića. Knjiga I. Ur. Petar Skok. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Jarnević, Dragojla. 2000. Dnevnik. Prir. Irena Lukšić. Karlovac: Matica hrvatska Karlovac.
 • Jelčić, Dubravko. 1966. August Šenoa njim samim. Beograd: Vuk Karadžić.
 • Jelčić, Dubravko. 1984. Šenoa. Zagreb: Globus.
 • Jembrih, Alojz, Domagoj Tomas. 2014. Pisma Julija Benešića Vatroslavu Jagiću (1906–1918). Kroatologija, Zagreb, 4/1–2: 1–23.
 • Jembrih, Alojz, Iva Jurčević. 2020. Pisma Stjepana Srkulja Vatroslavu Jagiću (1896.–1919.). Kroatologija, Zagreb, 11/1: 61–102.
 • Jembrih, Alojz. 2022. Korespondencija iz Jagićeve ostavštine pohranjene u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Zagreb: Fakultet hrvatskih studija.
 • Ježić, Slavko. 1964. Život i djelo Augusta Šenoe. August Šenoa: Sabrana djela, knj. XII. Zagreb: Znanje, 5–281.
 • Kalenić, Vatroslav. 1965. Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe. Doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Karadžić, Vuk Stefanović. 1818. Srpski rječnik: Istolkovan njemačkim i latinskim riječima. Beč: P. P. Armeniern.
 • Karadžić, Vuk Stefanović. 1852. Srpski rječnik: Istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Drugo izdanje. Beč: Štamparija Jermenskoga namastira.
 • Karadžić, Vuk Stefanović. 1898. Srpski rječnik: Istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Treće, državno izdanje. Beograd: Štamparija Kraljevine Srbije.
 • Katičić, Radoslav. 1986/2002. Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Treće, poboljšano izdanje. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Nakladni zavod Globus.
 • Kolenić, Ljiljana. 2007. Leksik Jagićevih članaka. U: Tihomil Maštrović (ur.) 2007. Zbornik o Vatroslavu Jagiću, knjiga I. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 185–211.
 • Kovačić, Ante. 1877–1878/1955. Pisma Milki Hajdin. Prir. Krešimir Kovačić. Građa za povijest književnosti hrvatske, knjiga 25. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 11–82.
 • Kovačić, Ante. 1877–1878/1988. Pisma Milki Hajdin. Prir. Tomislav Sabljak. Kronika zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, Zagreb, XIV/38–39: 5–75.
 • KRj = Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. 1984–2020. Knj. I–V. Sv. 1–15. seļanin–spodeļavati. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • Krleža, Miroslav. 1966/1988. Uvodna riječ na Znanstvenom savjetovanju u Zagrebu o 130-godišnjici Hrvatskog narodnog preporoda (29–31. III. 1966). Forum, Zagreb, V (1966), knj. 10, br. 3–4: 281–289. [Cit. prema: 1988. Svjetiljke u tmini: Književni eseji. Sabrana djela Miroslava Krleže. Sarajevo: Oslobođenje, 133–142.]
 • Leto, Maria Rita. 1989. Milan Rešetar. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta.
 • Lipljin, Tomislav. 2013. Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora. Drugo, prošireno izdanje. Varaždin: Stanek.
 • Maretić, Tomo. 1899. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Zagreb: Štampa i naklada knjižare L. Hartmana (Kugli i Deutsch).
 • Maretić, Tomo. 1924. Hrvatski ili srpski jezični savjetnik za sve one, koji žele dobro govoriti i pisati književnim našim jezikom: Dopuna Broz-Ivekovićevu »Rječniku hrvatskoga jezika«. Znanstvena djela za opću naobrazbu. Knjiga VI. Zagreb: JAZU.
 • Maretić, Tomo. 1931. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Drugo, popravljeno izdanje. Zagreb: Obnova.
 • Marković, Ivan. 2007. Repeticija i reduplikacija u hrvatskome. Suvremena lingvistika, Zagreb, 64: 141–157.
 • Marković, Ivan. 2008. Hrvatski posvojni pridjev kao antecedent relativnoj zamjenici. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 34: 239–253.
 • Marković, Ivan. 2018a. Bilješke o jeziku Ante Starčevića. Filologija, Zagreb, 71: 75–114.
 • Marković, Ivan. 2018b. O britkosti: Filološko paljetkovanje po 2017. Zagreb: Stilistika.
 • Marković, Ivan. 2020. O imenolikosti hrvatskih posvojnih pridjeva. Suvremena lingvistika, Zagreb, 90: 223–238.
 • Marković, Ivan. 2021. O hrvatskome šatrovačkome jeziku 1912. Filologija, Zagreb, 76: 145–174.
 • Marković, Ivan. 2022a. Bilješka o rukometu, dobu i ponovljenom antecedentu u hrvatskome. Turkologu u čast! Zbornik povodom 70. rođendana Ekrema Čauševića. Ur. Tatjana Paić-Vukić, Azra Abadžić Navaey, Marta Andrić, Barbara Kerovec, Vjeran Kursar. Zagreb: FF Press, 225–251.
 • Marković, Ivan. 2022b. To je ona druga slika: Jezični kozmos oca jednoga mlinara iz 20. stoljeća. U: Ivan Marković, Iva Nazalević Čučević, Igor Marko Gligorić (ur.) 2022. Riječi o riječi i Riječi: Zbornik u čast Zrinki Jelaska. Zagreb: Disput, 721–760.
 • Marković, Ivan. 2023a. Bili jednom snubok, djetić i glupan...: Pristup jeziku Augusta Šenoe. Rukopis, 1–15.
 • Marković, Ivan. 2023b. Hrvatski pismovnici u 19. stoljeću. Rukopis, 1–16.
 • Marković, Franjo. 1892. August Šenoa. U: Tade Smičiklas i Franjo Marković. 1892. Matica hrvatska od godine 1842. do godine 1892. Spomen-knjiga. Zagreb: Matica hrvatska, 175–224.
 • Matić, Tomo. 1957. Kačićev „Razgovor ugodni“ među kajkavcima. Građa za povijest književnosti hrvatske, Zagreb, knjiga 27: 209–213.
 • Matoš, Antun Gustav. 1973a. Sabrana djela Antuna Gustava Matoša (1873–1914–1973). Svezak V. Pjesme. Pečalba. Ur. Dragutin Tadijanović. Zagreb: JAZU – Mladost – Sveučilišna naklada Liber.
 • Matoš, Antun Gustav. 1973b. Sabrana djela Antuna Gustava Matoša (1873–1914–1973). Svezak XVII. Bilježnice I–VI. Ur. Davor Kapetanić. Zagreb: JAZU – Sveučilišna naklada Liber.
 • Matoš, Antun Gustav. 1973c. Sabrana djela Antuna Gustava Matoša (1873–1914–1973). Svezak XVIII. Bilježnice VII–XX. Ur. Davor Kapetanić. Zagreb: JAZU – Sveučilišna naklada Liber.
 • Matoš, Antun Gustav. 1973d. Sabrana djela Antuna Gustava Matoša (1873–1914–1973). Svezak XIX. Pisma I. Ur. Davor Kapetanić. Zagreb: JAZU – Mladost – Sveučilišna naklada Liber.
 • Matoš, Antun Gustav. 1973e. Sabrana djela Antuna Gustava Matoša (1873–1914–1973). Svezak XX. Pisma II. Ur. Davor Kapetanić. Zagreb: JAZU – Mladost – Sveučilišna naklada Liber.
 • Mažuranić, Antun. 1842. Temelji latinskoga i ilirskoga jezika za početnike. Drugo izdanje. Zagreb: Tiskom Fr. Župana c. k. pov. Štampara i Knjigotèržca.
 • Mažuranić, Antun. 1859. Slovnica Hèrvatska za gimnazije i realne škole. Dio I. Rěčoslovje. Zagreb: Bèrzotiskom Karla Albrechta u Zagrebu.
 • Novak, Kristian. 2012. Višejezičnost i kolektivni identiteti iliraca: Jezične biografije Dragojle Jarnević, Ljudevita Gaja i Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. Zagreb: Srednja Europa.
 • Perić, Ivo. 1980. Pisma Luka Zore Valtazaru Bogišiću, Franji Račkom i Vatroslavu Jagiću. Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku, Dubrovnik, 18: 313–340.
 • Pranjić, Krunoslav. 1971. Jezik i stil Matoševe pripovjedačke proze. Rad JAZU, Zagreb, 361: 29–194.
 • R2M = Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. 1967–1976. Knj. I–VI. Novi Sad: Matica srpska.
 • Rožić, Vatroslav. 1908. Barbarizmi u hrvatskom jeziku. Drugo izdanje. Zagreb: Knjižara L. Hartmana (St. Kugli).
 • Sović, Ivan. 1982. Jezik Janka Leskovara. Zagreb: Školske novine.
 • Sović, Ivan. 1985. Jezik Ksavera Šandora Gjalskoga. Zagreb: Školske novine.
 • Smičiklas, Tade. 1876. Život i djela Vjekoslava Babukića. Zagreb: Tiskara „Narodnih novina“.
 • Stulli, Joakim. 1801. Lexicon latino-italico-illyricum. Knj. I–II. Budim: Typis ac sumptibus typographiae regiae universitatis Pestanae.
 • Šenoa, August. 1880–1881/1950. Moji zapisi počam od 1880. godine. U: Šenoa 1950b: 90–102.
 • Šenoa, August. 1950a. Iz korespondencije Augusta Šenoe. Prir. Jakša Ravlić. Građa za povijest književnosti hrvatske, knjiga 19. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 105–143.
 • Šenoa, August. 1950b. Iz ostavštine Augusta Šenoe. Prir. Milan Šenoa. Građa za povijest književnosti hrvatske, knjiga 19. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 89–104.
 • Šenoa, August. 1964. Sabrana djela Augusta Šenoe. Kritičko izdanje. Knjiga XII. Život i djelo Augusta Šenoe – Prilozi. Prir. Slavko Ježić. Zagreb: Znanje.
 • Šenoa, August. 1978. Djela Augusta Šenoe. Knjiga XII. Članci – Kritike – Govori – Zapisi – Pisma. Prir. Dubravko Jelčić i Krsto Špoljar. Zagreb: Globus.
 • Šenoa, August. 1981. Zaručnička pisma Slave Ištvanić i Augusta Šenoe. Prir. Drubravko Jelčić. Kronika zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, Zagreb, VII/20: 22–37.
 • Šenoa, Milan. 1933. Moj otac. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Šicel, Miroslav. 1978. Povijest hrvatske književnosti. Knjiga 5. Moderna. Zagreb: Liber – Mladost.
 • Škiljan, Dubravko. 2000. Javni jezik: Studija. Zagreb: Antibarbarus.
 • Šojat, Antun. 2009. Kratki navuk jezičnice horvatske: Jezik stare kajkavske književnosti. Prir. Vesna Zečević i Mijo Lončarić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • Tafra, Branka. 1992. Dijalekatna osnovica „ilirskoga“ jezika. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, Zagreb, 18: 193–207.
 • Težak, Stjepko. 1981. Ozaljski govor. Hrvatski dijalektološki zbornik 5: 203–428 + zemljovidi.
 • Valdec, Stjepan. 1913. Zadnji spomen izumrlog starodrevnog hrvatskog šoštarskog sbora u Varaždinu. Varaždin: Knjigotiskarna Platzerova.
 • Valdec, Stjepan. 1914. Uspomene iz najmladjeg mog djačkog života u Varaždinu. Varaždin: Naklada i tisak St. Pl. Platzera.
 • Veber [Weber], Adolfo. 1859. Skladnja ilirskoga jezika za niže gimnazije. Beč: U c. k. nakladi školskih knjigah.
 • Veber, Adolfo. 1871. Slovnica hèrvatska za srednja učilišta. Zagreb: Tiskom dioničke tiskare u Zagrebu.
 • Veber, Adolfo. 1873. Slovnica hèrvatska za srednja učilišta. Drugo izdanje. Zagreb: Tiskom dioničke tiskare u Zagrebu.
 • Veber, Adolfo. 1876. Slovnica hrvatska za srednja učilišta. Treće izdanje. Zagreb: Tiskom dioničke tiskare u Zagrebu.
 • Voltiggi, Josip. 1803. Ricsoslovnik illiricskoga, italianskoga i nimacskoga jezika. Becs (Vienna): U pritesctenici Kurtzbecka.
 • VRH = Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika. 2015. E-izdanje. Zagreb: Školska knjiga.
 • Wiesner, Ljubo. 1994. Studija o A. G. Matošu. Fragmenti. Prir. Dragutin Tadijanović. Građa za povijest književnosti hrvatske, knjiga 34. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 85–184.
 • Zima, Dubravka. 2022. Djevojka u gradu: Djevojaštvo u 19. stoljeću. Zagreb: Ljevak.
 • Zima, Luka. 1880. Figure u našem narodnom pjesničtvu s njihovom teorijom. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Zima, Luka. 1887. Ńekoje, većinom sintaktične razlike između čakavštine, kajkavštine i štokavštine. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Župan, Dinko. 2016. Kulturni i intelektualni razvoj u Hrvatskoj u „dugom“ 19. stoljeću. U: Vlasta Švoger i Jasna Turkalj (ur.) 2016. Temelji moderne Hrvatske: Hrvatske zemlje u „dugom“ 19. stoljeću. Biblioteka Povijest Hrvata. Svezak VI. Zagreb: Matica hrvatska, 273–308.
 • Župančić, Sanja. 2021. Germanizmi u varaždinskom govoru. Doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet.