E-biblioteka

Ivan Marković: O britkosti

Citirana vrela i literatura

 • Adžija, Božidar. 1920. Kapitalizam i socijalizam. Zagreb – Dubrovnik: Izdala socijalistička nakladna zadruga »Naša sloga« u Zagrebu – Štamparija DeGiulli i dr. u Dubrovniku.
 • Agičić, Damir. 1990. Historiografija o ilirskom »Branislavu« (1844–45). Historijski zbornik, Zagreb, XLIII, str. 385–395.
 • Anić, Vladimir. 1971. Jezik Ante Kovačića. Zagreb: Školska knjiga. [Kao disertacija 1963.]
 • Anić, Vladimir. 1988. Glosar za lijevu ruku. Zagreb: Naprijed.
 • Anić, Vladimir. 11991, 21994, 31998. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber.
 • Anić, Vladimir. 1998. Jezik i sloboda. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Anić, Vladimir – Josip Silić. 11986, 21987, 31990. Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.
 • ARj = Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 1880–1976. Knj. I–XXIII. Zagreb: JAZU.
 • Babukić, Vjekoslav [Věkoslav]. 1836. Osnova slovnice slavjanske narěčja ilirskoga. Danica ilirska, Zagreb, II, br. 10–15, str. 37–60.
 • Babukić, Vjekoslav [Věkoslav]. 1843a. [Prijepis govora I. Kukuljevića Sakcinskoga, Zagrebačka županija, 11. IV. 1843.] Digitalna zbirka NSK, [posjet 13. I. 2018, novi URL 21. II. 2018].
 • Babukić, Vjekoslav [Věkoslav]. 1843b. [Prijepis govora I. Kukuljevića Sakcinskoga, Zagrebačka županija, 10. VII. 1843.] Digitalna zbirka NSK, [posjet 13. I. 2018, novi URL 21. II. 2018].
 • Babukić, Vjekoslav [Věkoslav]. 1843c. [Prijepis govora I. Kukuljevića Sakcinskoga, Sabor kk. Hrvatske i Slavonije, 2. V. 1843.] Digitalna zbirka NSK, [posjet 13. I. 2018, novi URL 21. II. 2018].
 • Babukić, Vjekoslav [Věkoslav]. 1843d. [Prijepis govora I. Kukuljevića Sakcinskoga, Zagrebačka županija, 23. IX. 1843.] Digitalna zbirka NSK, [posjet 13. I. 2018, novi URL 21. II. 2018].
 • Babukić, Vjekoslav [Věkoslav]. 1854. Ilirska slovnica. Zagreb: Bèrzotiskom nar. tiskarnice Dra. Ljudevit Gaja.
 • Bagić, Krešimir – Gabrijela Puljić – Anera Ryznar (ur.) 2017. Jezik in fabula: Pisci o jeziku i stilu. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku – Katedra za stilistiku. [posjet 21. XII. 2017].
 • Batušić, Nikola. 1997. Ivan Kukuljević Sakcinski. Ljetopis Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. U: Kukuljević Sakcinski 1997, str. 11–44.
 • Bečki dogovor 1850 = Književni dogovor [28. III. 1850]. Narodne novine, Zagreb, XVI, br. 76 (3. IV. 1850), str. 1. [Usp. Daničić 1850.]
 • Brdar-Szabó, Rita – Mario Brdar. 2008. On the marginality of lexical blending. Jezikoslovlje IX, br. 1–2, str. 171–194.
 • Brnardić, Vladimir. 2007. Hrvatska vojnička obitelj – Kneževići od Svete Helene. Povijesni prilozi, Zagreb, 33, str. 289–309.
 • Brnardić, Vladimir. 2009. Knežević, Vinko [natuknica]. Hrvatski biografski leksikon. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, [posjet 10. I. 2018].
 • Broz, Ivan. 1892. Hrvatski pravopis. Zagreb: Troškom i nakladom kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade.
 • Broz, Ivan. 1893. Hrvatski pravopis. Drugo izdanje. Zagreb: Troškom i nakladom kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade.
 • Buden, Boris. 2016. Ustaštvo je uspjelo upropastiti Hrvatsku. [Intervju vodio Davor Konjikušić.], 19. IX. 2016. [posjet 27. XII. 2017].
 • Budmani, Pero. 1885. Pogled na istoriju naše gramatike i leksikografije od 1835 godine. Rad JAZU, Zagreb, LXXX [U proslavu petdesetgodišnjice prieporoda hrvatske knjige], str. 165–185.
 • Cipra, Franjo – Adolf Bratoljub Klaić [Uz suradnju članova Hrvatskog državnog ureda]. 1944. Hrvatski pravopis. Zagreb: Izdanje nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare.
 • Daničić, Đuro [Gjuro]. 1850. [Autograf bečkoga književnog dogovora s potpisima.] Digitalna zbirka NSK, [posjet 13. I. 2018, novi URL 21. II. 2018]. [Usp. Bečki dogovor 1850.]
 • Daničić, Đuro [Gjuro]. 1867. ћ i ђ u istoriji slovenskih jezika. Rad JAZU, Zagreb, I, str. 106–123.
 • Daničić, Đuro [Gjuro]. 1878 [1976]. Ogled rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: JAZU. Prema: ARj, knj. XXIII, sv. 97, str. 5–9.
 • Despot, Miroslava. 1960. Mladenačka autobiografija Ivana Kukuljevića. Bulletin Odjela VII. za likovne umjetnosti JAZU, Zagreb, VIII, br. 1, str. 44–50.
 • Dežulović, Boris. 2017a. [Odgovori na anketna pitanja]. Krešimir Bagić – Gabrijela Puljić – Anera Ryznar (ur.) 2017. [posjet 21. XII. 2017].
 • Dežulović, Boris. 2017b. Živeo hrvatski jezik!, 11. XI. 2017. [posjet 21. XII. 2017].
 • Dukat, Vladoje. 1937. Rječnik Mažuranića i Užarevića. Rad JAZU, Zagreb, CCLVII, str. 83–132.
 • Durković-Jakšić, Ljubomir. 1968. Branislav: Prvi jugoslovenski ilegalni list: 1844–1845. Beograd: Naučna knjiga. [S faksimilom Branislava, br. 1–14, str. 1–55.]
 • Firholcer, Lavoslav. 1847. Horvatsko-slavonska slovnica za početnike. Varašdin: Tiskom kr. povl. tiskarnice Josipa pl. Placera.
 • Gaj, Ljudevit [L. o. G.]. 1830. Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisaňa poleg mudroĺubneh, narodneh i prigospodarneh temeĺov i zrokov. Budim: Iz tiskarnice Kraĺevskoga Vseučilišča.
 • Gaj, Ljudevit [Lyudevit Gay]. 1835. Pravopisz. Danicza Hotvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka, Zagreb, I, br. 10, str. 38–40; br. 11, str. 41–43; br. 12, str. 46–48.
 • Gostl, Igor. 1995. Bogoslav Šulek: Otac hrvatskoga znanstvenog nazivlja. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Grčević, Mario. 2013. Od Đure Daničića do Tome Maretića – hrvatski jezik u jezično-političkom vrtlogu. U: Samardžija (ur.) 2013, str. 53–64.
 • Grlović, Milan. 1898–1900. Album zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća. Sto i pedeset životopisa, slika i vlastoručnih podpisa. Sakupio, popunio i napisao Milan Grlović. Slike crtao Stjepan Kovačević. Zagreb: Naklada i tisak Matićevog litografskog zavoda u Zagrebu.
 • Ham, Sanda. 1998. Jezik zagrebačke filološke škole. Osijek: Ogranak Matice hrvatske Osijek.
 • Ham, Sanda. 2011. Kukuljevićev saborski govor iz 1843. U: Maštrović (ur.) 2011, str. 157–182.
 • Ham, Sanda. 2013. Hrvatski jezik u Kukuljevićevu govoru iz 1843. i u Članku LVIII. 1861. U: Samardžija (ur.) 2013, str. 65–78.
 • Ham, Sanda. 2017. Kukuljevićev saborski govor iz 1843.: Zašto se priređivači pozivaju na saborski zapisnik koji ne postoji?, 20. XI. 2017. [posjet 21. XII. 2017].
 • HJP = Hrvatski jezični portal
 • HER = Hrvatski enciklopedijski rječnik. 2002. Ur. Vladimir Anić – Dunja Brozović Rončević – Ljiljana Cikota – Ivo Goldstein – Slavko Goldstein – Ljiljana Jojić – Ranko Matasović – Ivo Pranjković. Zagreb: Novi Liber.
 • HMK = Croatian web corpus, hrWaC, [posjet 27. XII. 2017].
 • Horvat, Josip. 2003. Povijest novinstva Hrvatske 1771–1939. Prir. Mirko Juraj Mataušić. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
 • Iveković, Franjo. 1902 [2001]. Na kritičnu objavu Rječnika hrvatskoga jezika u »Archivu für slavische Philologije« B. XXIII, str. 521–529. od V. Jagića. Prema: 2001. Jezikoslovne rasprave i članci, str. 73–87. Stoljeća hrvatske književnosti. Prir. Marko Samardžija. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Iveković, Franjo – Ivan Broz. 1901. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Štamparija Karla Albrechta (Jos. Wittasek).
 • Jagić, Vatroslav. 1901 [1948]. Rječnik hrvatskoga jezika. Skupili i obradili Dr. Fr. Iveković i Dr. Ivan Broz. Svezak I. A–O. U Zagrebu 1901. Archiv für slavische Philologie, knj. XXIII, Berlin, 1901, str. 521–529. Prema: 1948. Izabrani kraći spisi, str. 548–557. Ur. i članke sa stranih jezika prev. M. Kombol. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Jagić, Vatroslav. 1902 [1948]. Rječnik hrvatskoga jezika. Skupili i obradili Dr. Fr. Iveković i Dr. Ivan Broz. Svezak II. P–Ž. U Zagrebu 1901. Archiv für slavische Philologie, knj. XXIV, Berlin, 1902, str. 230–242. Prema: 1948. Izabrani kraći spisi, str. 558–571. Ur. i članke sa stranih jezika prev. M. Kombol. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Jarnević, Dragojla. 1833–1874 [2000]. Dnevnik. Prir. Irena Lukšić. Karlovac: Matica hrvatska Karlovac.
 • Jergović, Miljenko. 2017. Preporod hrvatskog jezika u hotelu za gume, 5. XII. 2017. [posjet 21. XII. 2017].
 • Jergović, Miljenko. 2018. Pjesnik-jezikotvorac koji je došao do kraja ovog izdijeljenog jezika, 21. I. 2018. [posjet 21. I. 2018].
 • Jonke, Ljudevit. 1964. Književni jezik u teoriji i praksi. Zagreb: Znanje.
 • Karadžić, Vuk Stefanović. 1850. Glavna pravila za južno narječje. Narodne novine, Zagreb, XVI, br. 76 (3. IV. 1850), str. 2. [Dodatak bečkomu književnom dogovoru, usp. Bečki dogovor 1850.]
 • Katičić, Radoslav. 2015. Ivan Mažuranić i ilirizam. U: Milan Moguš – Marko Tadić (ur.) 2015. Mažuranićev zbornik [Izlaganja sa skupa u ovodu svečanoga obilježavanja 200. obljetnice rođenja Ivana Mažuranića, Zagreb, HAZU, 20. listopada 2014], str. 25–27. Zagreb: HAZU.
 • Klaić, Adolf Bratoljub [Uz suradnju članova Hrvatskog državnog ureda]. 1942. Koriensko pisanje. Zagreb: Hrvatski državni ured za jezik.
 • Kosić, Ivan. 2011. Rukopisna ostavština Ivana pl. Kukuljevića Sakcinskoga u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U: Maštrović (ur.) 2011, str. 483–505.
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1838–1840. [Dnevnik 12. VIII. 1838–13. I. 1840.] Digitalna zbirka NSK [posjet 13. I. 2018, novi URL 21. II. 2018].
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1842a. [Autograf, počinje sa »Hajde samo na bale«.] Arhiv HAZU, Zagreb, signatura XV-23 / B-2(3).
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1842b. Jeka iz Zagreba. Danica ilirska, Zagreb, VIII, br. 7, 12. II. 1842, str. 27–28. [Skraćena i redigirana inačica autografa Kukuljević Sakcinski 1842a, objavljen samo početak, s napomenom »Zbog množine predmetah zakašnjeno«.]
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1842c. [Autograf pisma Stanku Vrazu, Beč, 22. VI. 1842.] Digitalna zbirka NSK, [posjet 13. I. 2018, novi URL 21. II. 2018].
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1842d. Dopis iz Beča. (Iz pisma St. Vrazu.)«, Danica ilirska, Zagreb, VIII, br. 27, 2. VII. 1842, str. 107–108. [Skraćena i redigirana inačica pisma Kukuljević Sakcinski 1842c.]
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1843a [1844a]. [Govor, Sabor kk. Hrvatske i Slavonije, 2. V. 1843.] Govor za uvedenje narodnoga jezika, dàržan od Ivana Kukuljevića Sakc. na saboru kraljevinah Hàrvatske Slavonie i Dalmacie od 12. [sic!] Svibnja 1843. Branislav, s. l. [Beograd], s. a. [1844], br. 5, str. 17–19. [Usp. rukopisni prijepis Babukić (1843c).]

  – Prva rečenica: Kao što svaki pravi Hàrvat i Slavonac, tako sam i ja s velikom zaisto radostju i unutrašnjim uzhitjenjem razumio, da slavni stališi i redovi ovih kraljevinah žele: podignutje katedrah […]

 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1843b. [Govor, Zagrebačka županija, 10. VII. 1843.] Говоръ, кога є у великой скупштини сл. варм. Загреб 10 Юл. 1843 држао Иванъ Кукулѣвићъ Сакцинский. Србске новине, Београд, год. X, но. 63 (7. VIII. 1843), стр. 252–253; но. 64 (11. VIII. 1843), стр. 256–257. [U naslovu prvoga dijela govora stoji pogrešan datum – 28/12. VII. 1843.]

  – Prva rečenica: Pol’ osmo prošlo je stoleće, odkad’ je naš’ poslednyj narodnyj ustavnij kral’ Hrvatskij umro, od’ kojega kralěvskoga plemena krv’ iošt’ u jednom’ evo međ’ nama sědećem’ vrednom’ starešini i velikašu, Jurju Oršiću, teče; […]

 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1843c. [Autograf govora, Zagrebačka županija, 23. IX. 1843.] Govor deržan u velikom spravištu radomedje Zagrebačke 23a Rujna 843. Arhiv HAZU, Zagreb, signatura XV-23 / B-3. [Usp. rukopisni prijepis Babukić (1843d).]

  – Prva rečenica: Odkako sam se ja u domovinu moju povratio, i odkako mojima očima one nepravde gledam, i u sredini mojih zemljakah one tuge ćutim koje celi naš narod poradi Magjarah podnaša, […]

 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1843d. [Govor, Zagrebačka županija, 23. IX. 1843.] Говоръ, кога є држао Г. Иванъ Кукулѣвићъ Сакцинский у великой скупштини сл. вармеђе загребске дана 23 Септ. 1843. Србске новине, Београд, год. X, но. 92 (17. XI. 1843), стр. 369; но. 93 (20. XI. 1843), стр. 371–372; но. 94 (24. XI. 1843), стр. 375–376.

  – Prva rečenica: Od’ kako sam’ se ja u domovinu moju povratio, i od kako moima očima one nepravde gledam’ i u sredini moi zemljaka one tuge osěćam’, koje cělyj naš’ narod’ poradi Mađara podnosi; […]

 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1843e [1844b]. [Autograf govora, kraća inačica govora Kukuljević Sakcinski (1844c).] Arhiv HAZU, Zagreb, signatura XV-23 / B-4. [Možda je riječ o govoru u Zagrebačkoj ili u Varaždinskoj županiji 28. IX. 1843.]

  – Prva rečenica: Stara je poslovica hervatska: »Ljubav gradi, svadja razgradjuje« tu poslovicu starinsku našu od detinstva moga pred oči imajući odkad sam počeo ćutiti […]

 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1844a. = Kukuljević Sakcinski (1843a).
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1844b. = Kukuljević Sakcinski (1843e).
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1844c. [Autograf govora, Varaždinska županija, 5. II. 1844.] Govor deržan u Velikom Spravištu Slavne Gradomedje Varaždinske 5tog Veljače 1844. Arhiv HAZU, Zagreb, signatura XV-23 / B-5.

  – Prva rečenica: Stare su poslovice hervatske: »Ljubav gradi, svadja razgradjuje«, »Sloga diže deržave najmanje, a nesloga ruši i najveća carstva.« Te poslovice starinske naše, od detinstva moga […]

 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1844d. [Govor, Varaždinska županija, 5. II. 1844.] Govor, dàržan u velikom Spravištu Sl. gradomedje Varašdinske 5. Veljače 1844. od Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. Branislav, s. l. [Beograd], s. a. [1844], br. 5, str. 19–20.

  – Prva rečenica: Stare su poslovice hàrvatske: »Ljubav gradi, svadja razgradjuje,« »Sloga diže dàržave najmanje, a nesloga ruši i najveća carstva.« Te poslovice starinske naše, od dětinstva moga […]

 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1844e. [Govor, Varaždinska županija, 6. II. 1844.] Govor dàržan po Ivanu Kukuljeviću Sakcinskomu u Varašdinskoj velikoj skupštini 6. Veljače 1844. Branislav, s. l. [Beograd], s. a. [1844], br. 5–6, str. 20–21.

  – Prva rečenica: Žalostno stanje novieg vrěmena medju Hàrvatskom i Slavoniom, i medju susědnim nama narodom magjarskim pozna, kako nedvojim, već svaki izmed nas, poznadu kroz novine i glas […]

 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1845a. [Govor, Zagrebačka županija, 27. III. 1845.] Novine horvatsko-slavonsko-dalmatinske, Zagreb, XI, br. 26 (29. III. 1845), str. 102.

  – Prva rečenica: Vidim ja, da je opet i danas, kao i u svakom spravištu, kad se dvě naše razcěpljene stranke sastaju, glavna stvar, koju čuti i viditi moramo, vika i larma, svadja, grožnja i nered; […]

 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1845b. [Autograf govora naslovljen »29 Juli 1845«.] Arhiv HAZU, Zagreb, signatura XV-23 / B-8.

  – Prva rečenica: Odkako sam se ja povratio u milu domovinu svoju čutio sam već mnogoputa gorku žalost u sebi kad sam vidio kolika zla narod moj terpi, kad sam gledao kako su se proganjali oni redki […]

 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1845c. [Upadica »Samo baš jučer na mene!«, Sabor kk. Hrvatske i Slavonije, 30. IX. 1845.] Novine horvatsko-slavonsko-dalmatinske, Zagreb, XI, br. 80 (4. X. 1845), str. 326.
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1845d. [Govor, Sabor kk. Hrvatske i Slavonije, 3. X. 1845.] Novine horvatsko-slavonsko-dalmatinske, Zagreb, XI, br. 81 (8. X. 1845), str. 330–331.

  – Prva rečenica: U uredjenju narodnoga i dèržavnoga našega sabora i u razděljivanju glasovah moramo […]

 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1846. [Autograf pisma Stanku Vrazu, Tonimir, 12. X. 1846.] Digitalna zbirka NSK, [posjet 13. I. 2018, novi URL 21. II. 2018].
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1847a. [Govor, Sabor kk. Hrvatske i Slavonije, 23. X. 1847.] Novine dalmat.-horvatsko-slavonske, Zagreb, XIII, br. 87 (30. X. 1847), str. 349–350.
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1847b. [Autograf pisma Magistratu varaždinskomu, 16. XI. 1847.] Arhiv HAZU, Zagreb, signatura XV-23 / A-IV-2.
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1848a. [Govor, Varaždinska županija, 22. I. 1848.] Novine dalmat.-horvatsko-slavonske, Zagreb, XIV, br. 10 (2. II. 1848), str. 38–40.
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1848b. [Govor, Zagrebačka županija, 21. II. 1848.] Novine dalmat.-horvatsko-slavonske, Zagreb, XIV, br. 16 (23. II. 1848), str. 63.
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1848c. [Govor, magistratualska sjednica, 17. III. 1848.] Novine dalmat.-horvatsko-slavonske, Zagreb, XIV, br. 23 (18. III. 1848), str. 91.
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1848d. Kakva trěba da bude u obće politika naša. Novine dalmat.-horvatsko-slavonske, Zagreb, XIV, br. 37 (20. IV. 1848), str. 145.
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1848e. [Govor, Sabor kk. Hrvatske i Slavonije, 6. VI. 1848.] Saborske novine, Zagreb, I, br. 2 (7. VI. 1848), str. 7.
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan [od Xa]. 1848f. Slavjanke: Sa historičkimi primetbami. Zagreb: Tiskom Franje Župana.
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1858. Uspomene s putovanja po Bosni. Carsko-kr. narodne novine, Zagreb, XXIV, br. 60–81 (15. III. 1858–10. IV. 1858).
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1861–1877. [Autografi sedam pisama Ivanu Mažuraniću, Zagreb, Tonimir, Pešta, 8. I. 1861–5. XI. 1877.] Digitalna zbirka NSK, [posjet 13. I. 2018, novi URL 21. II. 2018]. [Dajemo poveznicu na popis pisama, pojedina pisma također su dostupna.]
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1866. Priposlano pismo [Pismo o istupu I. K. S. iz JAZU, datirano 17. VIII. 1866]. Narodne novine, Zagreb, XXXII, br. 196 (27. VIII. 1866), str. 2–3.
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1867a. [Autograf.] Renard noir: Istinita humoristična propoviest iz Vendée. Arhiv HAZU, Zagreb, signatura XV-23 / B-18.
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan [Zvekanović]. 1867b. Renard noir: Istinita kratka humoristična pripoviest iz Vendé-a. Zvekan, Zagreb, I, br. 7 (15. IV. 1867), str. 38–39.
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1868–1886. [Autografi pet pisama Vatroslavu Jagiću, Zagreb, Pešta, 30. VIII. 1868–9. XI. 1886.] Digitalna zbirka NSK, [posjet 13. I. 2018, novi URL 21. II. 2018]. [Dajemo poveznicu na popis pisama, pojedina pisma također su dostupna.]
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1870a. [Autograf pisma Ambrozu Vranyczányu, Zagreb, 13. I. 1870.] Digitalna zbirka NSK, [posjet 13. I. 2018, novi URL 21. II. 2018].
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan [Jedan očevidac]. 1870b. 29. srpanj 1846. Historička crtica. Zatočnik, Sisak, II, br. 170–175 (28. VII. 1870–3. VIII. 1870).
 • Kukuljević Sakcinski, Ivan. 1997. Izabrana djela. Stoljeća hrvatske književnosti. Prir. Nikola Batušić. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Lončarić, Mijo. 2011. Kukuljevićev književni jezik kajkavski. U: Maštrović (ur.) 2011, str. 183–191.
 • Ljetopis 1877 = Ljetopis JAZU, Zagreb, I, Za godine 1867–1877.
 • Maixner, Rudolf. 1950. Pisma Ivanu Kukuljeviću. Građa za povijest književnosti hrvatske, Zagreb, XVIII, str. 191–205.
 • Maixner, Rudolf. 1952. Bogoslav Šulek. U: Šulek 1952, str. 7–33.
 • Maretić, Tomo. 1892. Ruske i češke riječi u kńiževnom hrvatskom jeziku. Rad JAZU, Zagreb, CVIII, str. 68–98.
 • Maretić, Tomo. 1899. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Zagreb: Štampa i naklada knjižare L. Hartmana (Kugli i Deutsch).
 • Maretić, Tomo. 1914 [2001]. [Odgovor na anketu Jovana Skerlića.] Srpski književni glasnik, Beograd, XXXII, str. 439–442. Prema: 2001. Jezikoslovne rasprave i članci, str. 217–219. Stoljeća hrvatske književnosti. Prir. Marko Samardžija. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Maretić, Tomo. 1916. Crtice o rječniku naše akademije. Ljetopis JAZU, Zagreb, XXXI, Za godinu 1916, str. 25–114.
 • Maretić, Tomo. 1924. Hrvatski ili srpski jezični savjetnik za sve one, koji žele dobro govoriti i pisati književnim našim jezikom: Dopuna Broz-Ivekovićevu »Rječniku hrvatskoga jezika«. Znanstvena djela za opću naobrazbu. Knj. VI. Zagreb: JAZU.
 • Maretić, Tomo. 1926. Štrosmajer i jugoslavenska idea. Novosti, Zagreb, XX, br. 309 (7. XI. 1926), str. 3–4.
 • Marković, Ivan. 2015. O grafemu i hrvatskoj abecedi. Filologija, Zagreb, 65, str. 77–112.
 • Markus, Tomislav. 2008. Bogoslav Šulek (1816.–1895.) i njegovo doba. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.
 • Markus, Tomislav. 2009. Ivan Kukuljević u političkom životu Hrvatske u razdoblju 1843. – 1867. godine: Prilog istraživanju njegove političke djelatnosti. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, XXVII, str. 293–318.
 • Martinčić, Ivan. 1990. Pogovor ili zaglavak pretisku. U: Bogoslav Šulek. 1990. Hrvatsko-njemačko-talijanski rječnik znanstvenoga nazivlja [Pretisak izdanja 1874–1875], str. 1373–1390. Zagreb: Globus.
 • Maštrović, Tihomil (ur.) 2011. Zbornik o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom [Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Varaždin – Varaždinske Toplice, 15–17. travnja 2010]. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
 • Mažuranić, Antun. 1839. Temelji ilirskoga i latinskoga jezika za početnike. Zagreb: Tiskom k. pr. nar. ilir. tiskarne Dra. Ljudevita Gaja.
 • Mažuranić, Ivan – Jakov Užarević. 1842. Deutsch-ilirisches Wörterbuch = Němačko-ilirski slovar. Agram: Verlag und Druck der f. priv. ilirischen National-Buchdruckerei von Dr. Ljudewit Gaj.
 • Mirković, Stjepan [Đuro Deželić]. 1861. Ivan Kukuljević Sakcinski. Zagreb: Brzotiskom Dragutina Albrechta.
 • Mlikota, Jadranka. 2011. Privatni i javni jezik Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. U: Maštrović (ur.) 2011, str. 345–387.
 • Moguš, Milan. 1978. Antun Mažuranić. Kritički portreti hrvatskih slavista. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta – Sveučilišna naklada Liber.
 • Moguš, Milan. 1995–1996. O početku visokoškolske nastave hrvatskoga jezika. Jezik, Zagreb, XLIII, br. 4, str. 121–129.
 • Moguš, Milan. 1998. Matija Smodek – prvi profesor hrvatskog jezika na najvišem učilištu u Hrvatskoj. Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, Zagreb, X–XI, str. 443–453.
 • Moguš, Milan (ur.) 1998. Zbornik o Bogoslavu Šuleku [Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb, HAZU, 23–24. studenoga 1995]. Zagreb: HAZU.
 • Novak, Kristian. 2012. Višejezičnost i kolektivni identiteti iliraca: Jezične biografije Dragojle Jarnević, Ljudevita Gaja i Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. Zagreb: Srednja Europa.
 • Pavić, Armin. 1885. Djuro Daničić umro 17. studenoga 1882. Rad JAZU, Zagreb, LXXVII, str. 127–202.
 • Partaš, Josip. 1850. Pravopis jezika ilirskoga. Zagreb: Tiskom bratje Županah.
 • Pederin, Ivan. 2007. Pisma Ivana Kukuljevića Sakcinskog Pavlu Josefu Šafařiku o glagoljici. Croatica et Slavica Iadertina, Zadar, III, str. 231–260.
 • Peričić, Denis. 1998. Korespondencija Ivana Kukuljevića – s posebnim osvrtom na korespondenciju Kukuljevića i Franje Račkog. Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, Zagreb, X–XI, str. 309–313.
 • Pranjković, Ivo. 1999. Predgovor. Ljetopis Bogoslava Šuleka. U: Jezikoslovne rasprave i članci, str. 151–159. Stoljeća hrvatske književnosti. Prir. Ivo Pranjković. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Ravlić, Jakša. 1965. Hrvatski narodni preporod: Ilirska knjiga. I–II. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 28–29. Prir. Jakša Ravlić. Zagreb: Zora – Matica hrvatska.
 • Richter, Adolf Miroslav – Adolf Joz. Ballmann. 1839. Ilirsko-nemacski i nemacsko-ilirski rukoslovnik na korist Nemacah i Ilirah. Parvi iliti ilirsko-nemacski dio. Becs: Kod Mihailja Lechnera.
 • Richter, Adolf Miroslav – Adolf Joz. Ballmann – Rudolf Fröhlich. 1840. Nemacsko-ilirski i ilirsko-nemacski rukoslovnik na korist Nemacah i Ilirah. Drugi iliti nemacsko-ilirski dio. Becs: Kod Mihailja Lechnera.
 • Samardžija, Marko. 2004. Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezika. Drugo, prošireno izdanje. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Samardžija, Marko. 2008. Višejezičnost u Hrvatskoj u drugoj polovici XIX. stoljeća. U: Bernardina Petrović – Marko Samardžija (prir.) 2008. Vidjeti ohrid. Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres (Ohrid, 10–16. IX. 2008), str. 253–266. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo – Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Samardžija, Marko. 2013. O nedoumicama oko drugoga razdoblja u standardizaciji hrvatskoga jezika. U: Samardžija (ur.) 2013, str. 92–101.
 • Samardžija, Marko. 2014. Hrvatski jezik u stoljeću velikih promjena: Od Joakima Stullija do pobjede hrvatskih vukovaca. Zaprešić: Vlastita naklada.
 • Samardžija, Marko. 2015. Hrvatski jezik od početka 19. stoljeća do narodnoga preporoda. U: Josip Lisac – Ivo Pranjković – Marko Samardžija (ur.) 2015. Povijest hrvatskoga jezika, Knj. IV, 19. stoljeće, str. 9–33. Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica.
 • Samardžija, Marko (ur.) 2013. 150 obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu, 2011. Zbornik. Vinkovci: Riječ – Privlačica.
 • Samardžija, Marko – Ante Selak. 2001. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti. Zagreb: Pergamena.
 • Sbirka 1835 = Sbirka někojih rěčih, koje su ili u gornoj ili u dolnoj Ilirii pomane poznane. 1835. Danica Hotvatska, Slavonska i Dalmatinska, Zagreb, I, br. 51–52 [upravo umjesto tih brojeva], str. 1–22.
 • Smičiklas, Tade. 1876. Život i djela Vjekoslava Babukića. Zagreb: Tiskara »Narodnih novina«.
 • Smičiklas, Tade. 1892. Život i djela Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. Rad JAZU, Zagreb, CX, str. 110–204.
 • Somborac, Marin. 1963. Bibliografija izdanja Matice hrvatske. U: Jakša Ravlić (ur.) 1963. Matica hrvatska 1842–1862, str. 273–417. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Stolac, Diana. 2015. Vinko Pacel – život i djelo. Riječki filološki dani, Rijeka, 6, str. 11–27.
 • Šaban, Ladislav. 1982. Dnevnički zapisi iz mladih dana Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Historijski zbornik, Zagreb, XXXV, str. 193–208.
 • Šidak, Jaroslav. 1964. Još jednom o ilirskom »Branislavu«. Historijski zbornik, Zagreb, XVII, str. 385–392.
 • Šidak, Jaroslav. 1972. Politička djelatnost Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. Radovi Instituta za hrvatsku povijest, Zagreb, II, str. 47–104.
 • Šimić, Antun Branko. 1918 [1998]. E. Glas Slovenaca, Hrvata i Srba, Zagreb, I, br. 52, 6. III. 1918, str. 2–3. Prema: Šimić 1998, str. 112–115.
 • Šimić, Antun Branko. 1919 [1998]. Juriš. Juriš, Zagreb, I, br. 1, str. 4–6. Prema: Šimić 1998, str. 232–234. [Izvornik je ekavski.]
 • Šimić, Antun Branko. 1924 [1998]. Umjetnik i filolog. Književnik, Zagreb, I, br. 1, str. 24–31. Prema: Šimić 1998, str. 171–178. [Naslov je autografa »Jezični savjetnik«, tekst jekavizirao Stanislav Šimić.]
 • Šimić, Antun Branko. 1960 [1998]. Filozofija o riječi. Mogućnosti, Split, br. 2. Prema: Šimić 1998, str. 299–306. [Autograf publiciran postumno.]
 • Šimić, Antun Branko. 1998. Sabrana djela II: Proza II. Treće izdanje. Prir. Dubravko Jelčić. Zagreb: Dom i svijet.
 • Šišić, Ferdo. 1916 [1962]. Pregled povijesti hrvatskoga naroda. Treće izdanje. Prir. Jaroslav Šidak. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Šulek, Bogoslav. 1844. Šta naměravaju Iliri? Biograd [Beograd]: Pečatano u pravitelstvenoi knjigopečatnji.
 • Šulek, Bogoslav. 1854. O dvoglascu ie. Neven, Zagreb, III, br. 16, Književna priloga k »Nevenu«, br. 2, str. V–X + XVI–XX [Rieči sa ie i je (mjesto ě)].
 • Šulek, Bogoslav. 1856 [1999]. Srbi i Hrvati. Neven, Zagreb, V, kolovoz, str. 233–244. Prema: 1999. Jezikoslovne rasprave i članci, str. 179–207. Stoljeća hrvatske književnosti. Prir. Ivo Pranjković. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Šulek, Bogoslav. 1860. Deutsch-kroatisches Wörterbuch = Němačko-hrvatski rěčnik. Zagreb: Narodna tiskarnica dra. Ljudevita Gaja.
 • Šulek, Bogoslav. 1952. Izabrani članci. Prir. Rudolf Maixner – Ivan Esih. Zagreb: JAZU.
 • Torbar, Josip. 1897. O životu i djelovanju dra. Bogoslava Šuleka. Ljetopis JAZU, Zagreb, XI, Za godinu 1896, str. 101–193.
 • Veber [Tkalčević], Adolfo. 1878. Glasovi o »Ogledu rječnika«: Mnienje akademika Adolfa Vebera. Rad JAZU, Zagreb, XLV, str. 161–165.
 • Vince, Zlatko. 1978 [2002]. Putovima hrvatskoga književnog jezika: Lingvističko-kulturnopovijesni prikaz filoloških škola i njihovih izvora. Treće, dopunjeno izdanje. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.
 • Vince, Zlatko. 1998. Ikavica u hrvatskoj jezičnoj povijesti: Sudbina ikavice u hrvatskoj pisanoj riječi – Zaradsko-dalmatinski jezično-kulturni krug. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Vončina, Josip. 1993. Preporodni jezični temelji. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Vončina, Josip. 1997. Napomena o jeziku. U: Kukuljević Sakcinski 1997, str. 650–655.
 • Vrhovac, Maksimilijan. 1801–1809 [1987]. Dnevnik = Diarium. Svezak 1 (1801–1809). Prev. i prir. Metod Hrg – Josip Kolanović. Zagreb: Kršćanska sadašnjost – Sveučilišna naklada Liber – Globus – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.
 • Zaključci 1836–1847 = Zaključci Hrvatskog sabora. Svezak XII. 1836–1847. 1980. Prir. Josip Barbarić – Josip Kolanović – Mate Križman – Andrija Lukinović – Vesna Šojat. Zagreb: Arhiv Hrvatske u Zagrebu.
 • Zečević, Divna. 1985. Dragojla Jarnević. Enciklopedija hrvatske književnosti. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta – Sveučilišna naklada Liber.